Jaargang 85 nummer 20 van 15 januari 2022

Artikelen

Kind van de rekening

L. Oplinus|p 770

De advocaat in het democratisch verzet: over recht en verantwoordelijkheid

M. Merrigan|p 771

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 25 november 2021

1.  Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Rechtsmiddelen – Strafzaken – Verzet – Verval van recht tot sturen – 2.  Rechtsmiddelen – Strafzaken – Verzet – Verval van recht tot sturen

p 780
Hof van Cassatie 25 mei 2021

Misdrijf – Moreel element – Voorbedachtheid – Begrip – Besluit dat in een voldoende stabiele gemoedsgesteldheid werd genomen – Vaststelling door de rechter

met noot| p 780
Hof van Cassatie 18 mei 2021

1. Strafvordering – Burgerlijke rechtsvordering – Schade die voortvloeit uit een als misdrijf gekwalificeerd feit waarvoor de beklaagde is vervolgd en dat de rechter bewezen verklaart – 2. Wegverkeer – Bestuurder – Verplichting in staat te zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren en het voertuig goed in de hand te hebben – Draagwijdte

met noot| p 780
Hof van Cassatie 04 mei 2021

Bewijs – Strafzaken – Recht van de beklaagde om voor de bodemrechter bijkomende onderzoekshandelingen te vragen en getuigen te ondervragen – Strafrechter die slechts gelast is met de burgerlijke rechtsvordering

met conclusie van advocaat-generaal - B. De Smet| p 781
Hof van Cassatie 20 april 2021

Bewijs – Strafzaken – Algemeen – Beweerde deloyale handeling van een opsporingsambtenaar – Bewijslast

met noot| p 784
Hof van Cassatie 23 februari 2021

Misdrijf – Collectief misdrijf – Beoordeling van de eventuele toepassing van art. 65, tweede lid Sw. – Afschrift van de eerdere rechterlijke beslissing – Taak van de rechter

met noot| p 785
Hof van Cassatie 25 januari 2021

Algemene rechtsbeginselen – Recht van verdediging – Taak van de rechter – Ambtshalve aangevoerde middelen – Redelijke verwachting

p 785
Hof van Cassatie 22 januari 2021

1. Bewijs – Burgerlijke zaken – Bekentenis – Buitengerechtelijke bekentenis – Beoordelingsbevoegdheid feitenrechter – 2. Lening – Verbruiklening – Zakelijk contract – Bewijs – Buitengerechtelijke bekentenis als bewijs van de wilsovereenstemming en de overdracht van de geleende zaak

met noot van - S. Declercq, I. Samoy| p 785
Hof van Cassatie 15 januari 2021

Onrechtmatige daad – Schade- en schadeloosstelling – Raming ex aequo et bono – Voorwaarden

met conclusie van advocaat-generaal - E. Herregodts| p 791
Hof van Cassatie 13 oktober 2020

Strafvordering – Herziening – a) Gronden tot herziening – Veroordeling in staat van herhaling op grond van rechterlijke beslissing waarvan na veroordeling is gebleken dat ze voor niet bestaande moet worden gehouden – b) Omstandigheid aantoonbaar ten tijde van het geding – Veroordeling in staat van herhaling op basis van verstekvonnis – Verzet in de buitengewone verzetstermijn tegen verstekvonnis met vaststelling staat van herhaling nadat die veroordeling in kracht van gewijsde is – c) Voor herziening vatbare beslissingen – Veroordeling in kracht van gewijsde waartegen nog verzet mogelijk is in de buitengewone verzetstermijn

met conclusie van advocaat-generaal - A. Winants| p 794
Hof van Cassatie 29 september 2020

1. Rechten van de Mens – Vermoeden van onschuld – Feiten waarvoor de beklaagde niet is veroordeeld – Beoordeling van de straftoemeting – 2. Straf – Motivering – Weigering van een werkstraf – Vermoeden van onschuld – Feiten waarvoor de beklaagde niet is veroordeeld

met noot| p 800
Hof van Cassatie 08 september 2020

1. Voorlopige hechtenis – Handhaving – Recidivegevaar – Vermoeden van onschuld – 2. Rechten van de Mens – Vermoeden van onschuld – Handhaving van de voorlopige hechtenis – Beoordeling van het recidivegevaar

met noot| p 801
Raad van State 07 juni 2021

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Belang – Overheidspersoneel – Justitiële rechter kent het gevraagde toe aan de verzoekers – Actueel belang – Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens – Interpretatie – Recht op toegang tot de rechter – Gelijkaardige genoegdoening bij justitiële rechter

p 801
Hof van Beroep Antwerpen 02 november 2021

Vereffening en verdeling – Gerechtelijke vereffening-verdeling – Procedure – Aanspraken – Kalenderregeling – Van een aanspraak te onderscheiden verzoek tot boedelbeschrijving

p 802
Hof van Beroep Brussel 30 juni 2021

1. Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – Devolutieve kracht – Hoger beroep tegen een veroordelend eindvonnis – Niet-bestreden tussenvonnis waarin de strafvordering ontvankelijk werd verklaard – Verplichting van het hof van beroep om de regelmatigheid van de aanhangigmaking te beoordelen – 2. Strafvordering – Vonnisgerecht – Aanhangigmaking – Verstekvonnis dat werd gewezen zonder akte van aanhangigmaking – Verzet van de beklaagde – Gevolg

met noot| p 803
Vredegerecht Kapellen 25 mei 2021

1. Huur – Gelijkheid – Huur van pand dat is opgericht met miskenning van toepasselijke voorschriften inzake ruimtelijke ordening – Nietigheid – Beoordeling in concreto – 2. Verbintenis – Moratoire rente – 12% per jaar – Overdreven – Matiging tot wettelijke interestvoet

p 804

Wetgeving in kort bestek

  • Gerechtelijk Wetboek – Zetel van de vrederechter – Elektronische communicatie p 807
  • Corona p 807