Jaargang 86 nummer 8 van 22 oktober 2022

Artikelen

De verschillende dimensies van het watervraagstuk: miskent het Belgische recht het blauwe goud?

F. Vavourakis|p 282

Ecocide als misdaad van internationaal recht in het nieuwe Strafwetboek?

C.-H. Born, J. De Herdt, J. Rozie, D. Vandermeersch|p 283

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 23 juni 2022

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Inkomstenbelastingen – Onroerende voorheffing – Vermindering – Co-ouderschap – 2. Inkomstenbelastingen – Onroerende voorheffing – Vermindering – Co-ouderschap

met noot| p 298
Hof van Cassatie 16 juni 2022

Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Gebrekkige zaak – Beoordeling door feitenrechter – Toezicht van Hof van Cassatie – Parking in aanleg

p 298
Hof van Cassatie 05 mei 2022

Onrechtmatige daad – Oorzakelijk verband – Rechtmatig alternatief – Abstractie maken van foutief element – Andere omstandigheden niet wijzigen – Uitsluiting van alle mogelijke hypothetische omstandigheden die tot dezelfde schade hadden kunnen leiden niet nodig

p 298
Hof van Cassatie 28 april 2022

Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Gebrekkige zaak – Begrip – Abnormaal kenmerk – Vergelijking met zaken van dezelfde soort en hetzelfde type

p 299
Hof van Cassatie 21 april 2022

Erfbelasting – Liechtensteinse Stiftung – Fictiebepaling artikel 2.7.1.0.6 VCF – Beding ten behoeve van een derde – Iure proprio – Wijziging begunstigingsclausule na overlijden

p 299
Hof van Cassatie 13 januari 2022

Betaling met subrogatie – Stuiting van de verjaring – In het voordeel van de gesubrogeerde – Tijdstip – Voorwaarde – Stuiting daterend van voor de subrogatie

met conclusie van advocaat-generaal - M. Deconynck| p 299
Hof van Cassatie 09 maart 2021

Internering – Voorwaarden tot internering – Geestesstoornis die het oordeelsvermogen van de betrokkene of de controle over zijn daden tenietdoet of ernstig aantast – Antisociale persoonlijkheidsstoornis

met noot| p 301
Raad van State 08 april 2022

Raad van State – Cassatie – Belang – Toegang tot de rechter – Functioneel belang – Polders – Regelmatige samenstelling algemene vergadering – Geen verlies belang wegens beperkte geldingsduur samenstelling – Vereiste van daadwerkelijke en adequate toegang tot de rechter

met noot| p 302
Hof van Beroep Antwerpen 30 maart 2021

Testament – Eigenhandig testament – Legaat – Algemeen legaat – Inbezitstelling – Taak van de familierechter – Betrouwbaarheid van de titel

p 302
Hof van Beroep Gent 02 februari 2021

Koop onroerend goed – Wilsgebreken – Bedrog

met noot van - M. Herbosch| p 304
Arrondissementsrechtbank Brussel 13 juni 2022

Bevoegdheid en aanleg – Territoriale bevoegdheid – Parkeerretributies

p 315
Burgerlijke Rechtbank West-Vlaanderen 17 maart 2022

Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Gebrekkige zaak – Bewijs – Abnormaal kenmerk – Eisen die men redelijkerwijze mag verwachten – Niveauverschil rijbaan 5 cm

p 316
Politierechtbank West-Vlaanderen 09 januari 2020

Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Dieren – Abnormaal of onvoorzienbaar gedrag – Eigen fout slachtoffer – Bevrijding of vermindering van aansprakelijkheid

p 318