Jaargang 86 nummer 9 van 29 oktober 2022

Artikelen

Uitstel van de langdurige gesloten plaatsing wegens een jeugddelict

B. De Smet|p 322

Dataretentie: de zoektocht naar een veilige haven

P. Vandenbruwaene|p 323

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 09 juni 2022

1. Nationaliteit – Verkrijging van de Belgische nationaliteit – Verkrijging door nationaliteitsverklaring – Voorwaarden – Bewijs van de maatschappelijke integratie – Onafgebroken tewerkstelling gedurende vijf jaar – Onderbreking door ouderschapsverlof – Ouderschap is geen onderbreking van de tewerkstelling – 2. Rechten van de mens – Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – Kinderrechten

met noot| p 334
Hof van Cassatie 09 september 2022

1. Advocaat – Ereloon – Begroting – Precontractuele informatieverplichting versus partijbeslissing – 2. Advocaat – Ereloon – Begroting – Partijbeslissing – Bepaling tot bescherming van de consument in de fase van de totstandkoming van de overeenkomst

p 334
Hof van Cassatie 02 september 2022

Burgerlijke rechtspleging – Taak van de rechter – Toepassing van het recht op de feiten – Eerbiediging van het recht van verdediging

met noot| p 334
Hof van Cassatie 09 juni 2022

Aanneming van werk – Postinterventiedossier – Inhoud

p 335
Hof van Cassatie 05 mei 2022

Pacht – Ontbinding ten laste van de pachter – Schade voor de verpachter – Onbeschikbaarheid van het goed

met noot| p 335
Hof van Cassatie 13 april 2022

Voorlopige hechtenis – a) Hechtenis onder elektronisch toezicht – Begrip – Uitvoeringsmodaliteit van de voorlopige hechtenis – b) Voorwaardelijke invrijheidstelling – Begrip – Alternatieve maatregel voor de voorlopige hechtenis – c) Borgsom – Begrip – Alternatieve maatregel voor de voorlopige hechtenis – d) Algemeen – Motiveringsverplichting – Verzoek tot het opleggen van de hechtenis onder elektronisch toezicht – Rechter die alternatieve maatregelen voor de voorlopige hechtenis beveelt – e) Voorwaardelijke invrijheidstelling – Omschrijving van de voorwaarden – Beoordeling – f) Voorwaardelijke invrijheidstelling – Combinatie met het opleggen van een borgsom – g) Borgsom – Combinatie met een invrijheidstelling onder voorwaarden – h) Borgsom – Doelstelling – i) Borgsom – Omvang – Begroting – Motiveringsverplichting – j) Borgsom – Beoordeling – Geen absoluut recht op invrijheidstelling tegen betaling van een borgsom

met noot| p 336
Hof van Cassatie 07 april 2022

Pacht – Ontbinding ten laste van de pachter – Schade voor de verpachter – Aantasting van zijn vermogen

met noot| p 337
Hof van Cassatie 14 december 2021

1. Wegverkeer – Vaststelling van overtreding – Kentekenplaathouder-rechtspersoon – Vraag om inlichtingen – a) Bewijs dat de vraag om inlichtingen werd ontvangen door de kentekenplaathouder – b) Beoordeling door de rechter van de ontvangst van de vraag om inlichtingen door de kentekenplaathouder – Bewijs dat de vraag om inlichtingen werd aangeboden aan de kentekenplaathouder zelf of aan de zetel ervan – 2. Rechten van de Mens – Vermoeden van onschuld – Bewijs van het door art. 67ter, eerste en tweede lid, Wegverkeerswet bedoelde wanbedrijf – Beoordeling door de rechter

met noot van - C. Idomon| p 337
Raad van State 25 februari 2022

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Pacht – Toewijzing met voorkeursnormen – Voorkeur voor kandidaat met aanpalende landbouwgrond – Kandidaat met niet-geregistreerde pachtovereenkomst – Geen toekenning wegens niet-geregistreerde overeenkomst – Bestaan overeenkomst reëel gegeven – Registratie met oog op tegenstelbaarheid aan derden – Geen conflicterende aanspraken op onroerend goed

p 343
Hof van Beroep Brussel 11 juni 2020

1. Koop – a) Levering – Discrepantie tussen geleverde en verkochte zaak – Studio die wettelijk niet geschikt is om bewoond en verhuurd te worden, hoewel deze geschiktheid contractueel werd bedongen – Onroerend goed dat op grond van de geldende kwaliteitsnormen ongeschikt of onbewoonbaar blijkt – Schending van leveringsplicht – Mogelijkheid voor koper om zich te beroepen op de niet-uitvoering van de overeenkomst – b) Vrijwaring voor uitwinning – Rechtsstoornis van derde – Besluit van de burgemeester waarbij verkochte woning ongeschikt wordt verklaard – 2. Handelstussenpersonen – Makelaar en commissionair – Vastgoedmakelaar – Informatieverplichting – Omvang

met noot| p 343
Hof van Beroep Brussel 09 mei 2019

Verzekeringen – Verzekeringsovereenkomst – Verzekering BA Privéleven – Schade aan goederen onder bewaking – Polisbeding – Uitsluiting – Bewijslast op verzekeraar – Begrip bewaking

p 349
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afd. Mechelen 02 juni 2022

Aanneming – Informatieplicht – Gebrekkige uitvoering – Ontbreken van een architect – Gedeelde aansprakelijkheid van de aannemer en de opdrachtgever

p 352
Vredegerecht Gent 15 juli 2022

Handelshuur – COVID-19 – Verplichte sluiting fitnesscentra – Huurachterstal – Omzetstijging van de huurder

p 354

Kanttekeningen

De onafgebroken tewerkstelling bij nationaliteitsaanvragen: het Grondwettelijk Hof ziet het opnemen van ouderschapsverlof niet als een beletsel om Belg te worden

E. De Ridder