Jaargang 86 nummer 10 van 05 november 2022

Artikelen

Het parket voor de verkeersveiligheid: een nieuwe nationale speler inzake de aanpak van verkeersovertredingen

E. Van De Weghe|p 362

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 14 juli 2022

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Afstamming – Vaderschap – Erkenning – Huwelijksbeletsel – Belang van het kind – 2. Afstamming – Vaderschap – Erkenning – Huwelijksbeletsel – Belang van het kind

met noot| p 370
Hof van Cassatie 16 september 2022

Alimentatie – Kind tegenover ouders – Buitengewone kindkosten – Opsomming – Veeleer niet-limitatief karakter

p 370
Hof van Cassatie 09 september 2022

Advocaat – Ereloon – Begroting – Rechterlijke matigingsbevoegdheid – Openbare orde

p 370
Hof van Cassatie 24 mei 2022

Verzekering – Motorrijtuigen – Schorsing van dekking wegens niet-betaling van de premie – Misdrijf van het in het verkeer brengen van een niet-verzekerd voertuig – Toepassingsgebied – a) Algemeen – b) Verstrijken van de termijn bepaald in de ingebrekestelling om de premie te betalen

met noot| p 370
Hof van Cassatie 23 november 2021

1. Voorlopige hechtenis – Handhaving – Onrechtmatig verkregen bewijs – Prima facie-beoordeling door het onderzoeksgerecht – Draagwijdte – Inlichtingen van een buitenlandse overheid – 2. Bewijs – Strafzaken – Onrechtmatig verkregen bewijs – Inlichtingen van een buitenlandse overheid – Regelmatigheid van het bewijs volgens het buitenlandse recht – Beoordeling van het recht op een eerlijk proces – Onderzoeksgerecht dat oordeelt over de voorlopige hechtenis

met noot| p 371
Hof van Cassatie 30 september 2021

Samenlopende opzettelijke fouten van derden – Het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit – Geen correctie op de verdeling van de schadelast op basis van de causale bijdragen van de fouten

met noot van - S. Guiliams| p 371
Hof van Cassatie 09 maart 2021

Rechten van de Mens – Eerlijk proces – Horen van getuigen ter rechtszitting – Getuigen à décharge – a) Vaststelling dat een voorgestelde getuige een getuige à décharge is – b) Weigering tot het horen van een getuige à décharge ter rechtszitting – Belang voor de waarheidsvinding – Beoordeling door de rechter – Onbetrouwbaarheid van de verklaring

p 375
Raad van State 05 mei 2022

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Rechtsmacht – Gegevensbeschermingsautoriteit – Geschillenkamer – Beroep ingesteld door belanghebbende die geen partij is bij het geschil – Marktenhof verklaart zich onbevoegd – Raad van State zonder rechtsmacht

met noot| p 375
Hof van Beroep Gent 17 februari 2022

Huwelijk – Schijnhuwelijk – 1. Beoordeling – Indicaties schijnkarakter – 2. Weigering voltrekking – Verhaal – Rechterlijke controle – Volle rechtsmacht

met noot| p 375
Hof van Beroep Antwerpen 08 februari 2022

1. Afstamming – Vaderschap – Betwisting – Overleden echtgenoot – Niet in rechte opgetreden – Optreden dat verband houdt met betwisting van het vaderschap – Vorderingsrecht bloedverwant in neerdalende lijn – 2. Afstamming – Vaderschap – Betwisting – Bezit van staat – Relatieve grond van niet-ontvankelijkheid – Belangen van alle betrokken partijen – Recht om te weten of geïntimeerde de zus is van de appellant – Rust binnen de familie – 3. Afstamming – Bewijs – Bewijs dat overleden echtgenoot niet de vader is – Crematie – Deskundigenonderzoek – Vergelijking DNA-materiaal – 4. Bewijs – Burgerlijke zaken – Deskundigenonderzoek – Weigering tot verlenen van medewerking – Deloyaal procesgedrag – Gevolgen – Feitelijk vermoeden

met noot| p 379
Hof van Beroep Brussel 22 juni 2021

Juridisch statuut huisdier – Hond – Echtscheiding – Voorlopige bewaring en voorlopig genot – Beoordeling – Affectieve band – Belang en welzijn hond

met noot| p 382
Hof van Beroep Brussel 18 mei 2021

1. Alimentatie – Ouders tegenover kind – Succesvolle betwisting vaderschap – Gevolg – Terugwerkende kracht – Onderhoudsbijdragen betaald voor kind – Onverschuldigde betaling – 2. Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Echtgenoten – Bewijs fout

p 384
Hof van Beroep Antwerpen 17 maart 2020

Vereffening en verdeling – Staat van vereffening-verdeling – Bezwaren – Termijn – Berekening – Toepassing van art. 53bis, § 2 Ger.W.

p 386
Hof van Beroep Gent 20 juni 2019

Testament – Eigenhandig testament – Toestemming – Gezondheid van geest – Bewijs van ongezondheid van geest – Medisch dossier – Dementie – Blijvende aard, ondanks tijdelijke verbeteringen – MMSE-testen

p 387
Arbeidshof Antwerpen 25 juni 2019

1. Arbeidsovereenkomst – Ontslag – Impliciet ontslag – Wanprestatie – Eenzijdige belangrijke wijziging van een essentieel bestanddeel door de werkgever – Redelijke bedenktijd – Afstand van recht – Onrechtmatige ontslagname door de werknemer – Schadeloosstelling – 2. Overeenkomst – Ontbinding wegens wanprestatie – Arbeidsovereenkomst – Buitengerechtelijke ontbinding – Onder de voorwaarden van het ontslag om dringende reden

p 390
Burgerlijke Rechtbank 18 februari 2021

1. Afstamming – Erkenning – Weigering door ambtenaar van de burgerlijke stand – Beroep bij familierechtbank – Volle rechtsmacht – 2. Afstamming – Erkenning – Frauduleuze erkenning – Toepassingsvoorwaarden – Beoordeling

p 395
Politierechtbank 04 maart 2019

Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Gebrekkige zaak – Abnormaal kenmerk – Normaal gebruik van de zaak – Goot in verdrijvingsvlak

p 398

Kanttekeningen

Rechtvaardigheid op noten

F. Judo