Jaargang 86 nummer 13 van 26 november 2022

Artikelen

Covidvaccinatie bij minderjarigen. Kinderspel?

M. Goemaere|p 482

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 25 mei 2022

Verzekering – Verzekeringsovereenkomst – Verzekering BA motorrijtuigen – Artikel 3, § 1, vierde lid, 1° WAM-wet – Uitsluiting van schade aan het verzekerde voertuig – Artikelen 10 en 11 GW – Geen schending

p 493
Hof van Cassatie 02 september 2022

Voorrecht – Onderaannemer – Bevoorrechte schuldvordering – Omvang – Interest – Schadebeding – Onderpand van het voorrecht

p 493
Hof van Cassatie 12 mei 2022

Verzekering – Verzekeringsovereenkomst – Artikel 75 W.Verz. – Artikel 76 §§ 1 en 2 W.Verz. – Schadebeperkingsverplichting – Vergoedingsgerechtigde verzekerde

p 493
Hof van Cassatie 28 april 2022

Intellectuele rechten – Merk – Overeenstemming – Vergelijking

met conclusie van advocaat-generaal - E. Herregodts| p 493
Hof van Cassatie 07 april 2022

Verzekering – Verzekeringsovereenkomst – Verzekering motorrijtuigen – Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker – Artikel 29bis WAM-wet – Artikel 1 WAM-wet – Begrip motorrijtuig – Autonoom voortbewegen of in combinatie met spierkracht – Elektrische fiets – Artikel 1.1 Richtlijn 2009/103/EG van 16 september 2009 – Prejudiciële vraag aan Hof van Justitie

p 501
Hof van Cassatie 18 juni 2021

Handelstussenpersonen – Agentuur – Beëindiging – Uitwinningsvergoeding – Bijkomende schadevergoeding – Voorwaarden

met noot van - D. Mertens| p 502
Raad van State 10 mei 2022

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Rechtsmacht – Gemeentewegendecreet – Beslissing om grondstrook als gemeenteweg in aanmerking te nemen – Discretionaire bevoegdheid

met noot| p 507
Hof van Beroep Brussel 22 april 2021

Verzekeringsovereenkomst – Rechtsbijstandsverzekering – Waarborg insolventie van derden – Uitsluitingsbeding – Bewijslast op verzekeraar – Interpretatie – Artikel 1162 Oud BW – Schadegeval betreffende een levensverzekeringsovereenkomst – Begrip beleggingen

p 508
Burgerlijke Rechtbank 28 februari 2022

Ouderlijk gezag – Niet-samenlevende ouders – Gezamenlijke uitoefening ouderlijk gezag – 1. Vermoeden instemming andere ouder – Derden te goeder trouw – Tussen ouders – Instemming andere ouder vereist – Belang van kind – 2. Covidvaccinatie minderjarige kinderen – Geen instemming andere ouder – Belang van kind – Beoordeling – Geen bijzondere kwetsbaarheid betrokken kinderen

met noot| p 511
Burgerlijke Rechtbank 17 februari 2022

1. Minderjarige – Handelsbekwaamheid – Uitoefening patiëntenrechten – Geïnformeerde toestemming of weigering – Wilsbekwaamheid – COVID-vaccinatie – Druk of angst van ouders – Kinderen niet in staat tot redelijke beoordeling van belangen – 2. Ouderlijk gezag – Niet-samenlevende ouders – Gezamenlijke uitoefening ouderlijk gezag – COVID-vaccinatie minderjarige kinderen – Beslissing tot (niet-)vaccinatie – Toekenning uitsluitende uitoefening ouderlijk gezag voor deze beslissing – Belang van kind – Beoordeling – Nadelige gevolgen niet-vaccinatie op ontwikkeling van kinderen

met noot| p 512
Burgerlijke Rechtbank 13 januari 2022

Verzekeringen – Verkeersongeval – Motorrijtuigen – Vergoedingsregeling van de zwakke weggebruiker – Artikel 29bis WAM-wet – Passagiers in een lijnbus – Regresvordering – Artikel 1251, 3 Oud BW – Verjaring – Dagvaarding door het slachtoffer – Artikel 1204 Oud BW – Stuitingsdaad geldt in het voordeel van gesubrogeerde – Begrip betrokken motorrijtuig

p 515
Politierechtbank 09 november 2021

Verzekeringsovereenkomst – Omniumverzekering – Artikel 65 W.Verz. – Verval van dekking – Vervalbeding – Afgesleten banden – Bewijslast op verzekeraar – Equivalentieleer – Eenzijdige wilsuiting tot het verlenen van dekking

p 516