Jaargang 87 nummer 3 van 16 september 2023

Artikelen

De betrokkenheid van contractspartijen bij de nietigverklaring van een meerpartijencontract. Samen uit, samen thuis?

J.-W. Verbeke|p 82

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 22 september 2022

1. Wetten, decreten en besluiten – Delegatie – Rechtstreekse machtiging aan minister – 2. Strafwet – Legaliteitsbeginsel – Delegatie – 3. Strafwet – Verzachtende omstandigheden

met noot van - T. Moonen| p 93
Hof van Cassatie 21 april 2023

Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Taak van de rechter – Partijautonomie – Recht van verdediging

met noot| p 109
Hof van Cassatie 26 mei 2023

Verbintenis – Niet-nakoming – Ingebrekestelling – Winwinlening

p 109
Hof van Cassatie 10 maart 2023

Overeenkomst – Voorwerp – Ongeoorloofd – Gevolg – Nietigheid – Mogelijkheid om ongeoorloofdheid ongedaan te maken – Geen wijziging van de essentiële elementen van de overeenkomst – Gevolg – Instandhouding van de overeenkomst

p 110
Hof van Cassatie 07 november 2022

Collectieve schuldenregeling – Geen tijdige aangifte van schuldvordering – Geen aanmaning door de schuldbemiddelaar – Sanctie

p 110
Hof van Cassatie 30 september 2022

1. Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Termijn – Verjaring – 2. Burgerlijke rechtspleging – Taak van de rechter – Partijenconstellatie – Vordering tot nietigverklaring van een meerpartijenovereenkomst – Niet alle partijen betrokken – Gevolg

met conclusie van advocaat-generaal - M. Deconynck| p 110
Raad van State 24 januari 2023

Vordering tot schorsing – Uiterst dringende noodzakelijkheid – Overheidsopdrachten – Prijsverantwoording – Abnormale prijzen – Verbetering van rekenfouten of zuiver materiële fouten – Motivering – Bijzonder prijsonderzoek – Beoordeling prijsverantwoording

p 113
Hof van Beroep Brussel 09 maart 2023

Overeenkomst – Vastgoedmakelaar – Exclusiviteitsbeding – Interpretatie

p 113
Burgerlijke Rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent 09 mei 2023

Koop – Opschortende voorwaarde – Uitoefening wettelijk voorkooprecht – Voorbehoud – Bijzondere clausules – Strijdigheid met de openbare orde

p 115

Wetgeving in kort bestek

  • Bescherming tegen nadelige maatregelen – Welzijn van de werknemers – Discriminatie – Racisme of xenofobie – Discriminatie tussen mannen en vrouwen p 119
  • Milieubeleid p 119
  • Instituut voor bedrijfsjuristen p 119
  • Wetboek van economisch recht – Boek XIX p 119
  • Afschaffen van overwegen – Procedure p 120
  • Wonen p 120
  • Welzijn – Volksgezondheid – Gezin – Kwaliteit van zorg p 120