Jaargang 87 nummer 4 van 23 september 2023

Artikelen

De controle van het Hof van Cassatie op de interpretatie van geschriften in een nieuwe verpakking

J. Tanghe|p 122

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 20 juli 2023

1. Grondwettelijk Hof – Belang – Kiesrecht – 2. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Verkiezingen – Europese verkiezingen – Stemrecht – Uitbreiding tot 16- en 17-jarigen – Inschrijving op kiezerslijst

p 142
Hof van Cassatie 20 januari 2023

Contract – Schadebeding – Matiging – Verbod op rechtsmisbruik

met noot van - S. Jansen| p 142
Hof van Cassatie 06 januari 2023

Erfbelasting – Algemene antimisbruikbepaling – Uitbreng van goederen uit het gemeenschappelijk vermogen – Ongelijke toebedelingen bij leven tussen echtgenoten

met noot| p 149
Hof van Cassatie 13 december 2022

1. Taalgebruik – Gerechtszaken – Verzoek tot taalwijziging – Procedure op verzet – 2. Rechtsmiddelen – Strafzaken – Verzet – Ontvankelijkheid – a) Verwijzing naar een rechtbank waarvan de rechtspleging in een andere taal geschiedt – Gevolgen voor de ontvankelijkheid van het verzet – b) Veroordeling van de verzetdoende partij tot de kosten van het door haar aangetekende verzet – Afwezigheid van beslissing over de ontvankelijkheid van het verzet

met noot| p 149
Hof van Cassatie 17 oktober 2022

Sociale zekerheid werknemers – Toepassingsgebied – Uitbreiding – Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Sociaal statuut zelfstandigen – Vennootschapsmandaat

met noot van - F. Louckx| p 150
Hof van Cassatie 03 oktober 2022

Europese Unie – Sociale zekerheid migrerende werknemers – Rust- en ouderdomspensioen

p 150
Hof van Cassatie 03 oktober 2022

Arbeidsovereenkomst – Loon – Betaling door een derde – Opzeggingsvergoeding

p 151
Hof van Cassatie 08 juni 2021

Ontucht en prostitutie – Verzwarende omstandigheden – Daden van deelneming aan de hoofdbedrijvigheid of de bijkomende bedrijvigheid van een vereniging – Bestraffing – Toepassing van de geldboete per slachtoffer

met noot| p 151
Raad van State 15 december 2022

Schadevergoeding tot herstel – Rechtstreekse oorzaak – Nadeel – Presentiegelden – Verlies van een kans – Moreel nadeel

p 151
Arbeidshof Brussel 08 juni 2023

Geneeskundige verzorging en uitkeringen – Geneeskundige verstrekkingen – Nomenclatuur – Orthodontie – Onderbreking van de behandeling – Termijn van zes maanden – Herneming van de behandeling – Verandering van orthodontist – Overmacht – Corona pandemie

p 152
Hof van Beroep Antwerpen 27 april 2021

Schenking – Herroeping – Ondankbaarheid – Weigering door de begiftigde om aan de schenker levensonderhoud te verschaffen – Draagwijdte – Bewijslast

p 154
Burgerlijke Rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Dendermonde 05 mei 2023

Aanneming van werk – Beëindiging door opdrachtgever – Beëindigingsvergoeding – Onrechtmatig beding – Toepassing gemeen recht (neen)

p 156

Wetgeving in kort bestek

 • Centraal register van bestuursverboden p 158
 • Bestuurlijke aanhouding – Openbare dronkenschap p 158
 • Grensoverschrijdende omzettingen – Fusies en splitsingen – Gerechtelijk Wetboek – Wetboek van internationaal privaatrecht – Wetboek van vennootschappen en verenigingen p 158
 • Brusselse ombudsman p 158
 • Verkiezingen p 158
 • Veiligheidsadviezen – Veiligheidsattesten – Veiligheidsmachtigingen – Classificatie p 159
 • Niet voor beslag vatbare goederen – Gerechtelijk Wetboek p 159
 • Klimaatresponsabiliseringsmechanisme p 159
 • Landmeters-experten p 159
 • Woonreservegebieden – VCRO p 160
 • Deontologische Code voor de regeringsleden p 160
 • Tewerkstelling – Discriminatie p 160
 • Welzijn van de werknemers – Organisatie van het bedrijfsleven – Sociale verkiezingen p 160