Jaargang 83 nummer 2 van 14 september 2019

Artikelen

Heeft het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de VME over het hoofd gezien?

C. Willemot|p 42

Erfwet 2018: nieuw Belgisch erfrecht revisited

A.L. Verbeke|p 43

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 18 oktober 2018

Arbeidsovereenkomst – Opzeggingstermijn – Arbeiders en bedienden – Eenheidsstatuut Eengemaakte Regeling – Overgangsregeling – Periode na en vóór 1 januari 2014 – Hogere bedienden – Individuele arbeidsovereenkomst – Toepassing van opzeggingsclausule – Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Arbeidsovereenkomst

met noot| p 53
Hof van Cassatie 01 april 2019

1. Arbeidsovereenkomst – Onderwijs – Vrij onderwijs – Rechtspositie – Vlaams Decreet Rechtspositie Gesubsidieerd Onderwijs – 2. Onderwijs – Vrij gesubsidieerd onderwijs – Arbeidsovereenkomst – Vast benoemd personeelslid – Beëindiging opdracht – Onrechtmatigheid – Schoolpactwet van 29 mei 1959 – Doorbetaling loon – Ontbinding van de arbeidsovereenkomst – Gerechtelijke ontbinding – Wanprestatie – Onregelmatig impliciet ontslag door de werkgever – Verlies salaristoelage

p 53
Hof van Cassatie 11 december 2018

Wegmaking van in beslag genomen goederen – Constitutieve bestanddelen van het misdrijf – Toebehoren van een beslagen onroerend goed – Voorwaarde

met noot| p 54
Hof van Cassatie 05 november 2018

1. Werkloosheid – Werkloosheidsuitkering – Voorwaarden – Slecht weer – RVA – Mededelingsplicht – Tijdstip – Eerste dag – Bedrieglijke aangifte als eerste dag – Afwezigheid van aangifte – 2. Arbeidsovereenkomst werklieden – Schorsing – Slecht weer – Mededeling aan de RVA – Bedrieglijke opgave als eerste dag van de werkelijke schorsing – Gevolg – Gelijkschakeling met afwezigheid van mededeling

p 54
Hof van Cassatie 16 oktober 2018

Straf – Verbeurdverklaring – Rechten van derden – Aanvoeren van verweer dat ertoe strekt dat de verbeurdverklaring tegenover de derde geen uitwerking heeft – Strafrechtelijke grondslag van de ten laste van de beklaagde uitgesproken veroordeling

p 54
Hof van Cassatie 28 september 2018

Lening – Verbruiklening – Afgifte van de geleende zaak – Rechtsfeit – Bewijs – Alle middelen rechtens

p 55
Hof van Cassatie 06 september 2018

Eigendom – Natrekking – Afstand – Opstalrecht

met noot van - V. Sagaert| p 55
Raad van State 23 mei 2018

Havenarbeider – Erkenning – Werkgevers – Erkende werkgeversorganisatie – Verplichte aansluiting – Gemeenschap en Gewest – Zesde Staatshervorming – Bevoegdheid – Exclusieve bevoegdheden – Verticaliteitsbeginsel – Federale loyauteit – Evenredigheidsbeginsel – Economie – Vestigingsvoorwaarden – Federale Staat – Arbeidsrecht en sociale zekerheid – Arbeidsrechtelijke bescherming – Arbeidsveiligheid

p 58
Arbeidshof Brussel 05 juni 2018

1. Arbeidsovereenkomst – Vrij gesubsidieerd onderwijs – Rechtspositiedecreet – Arbeidsovereenkomstenwet – Toepasselijkheid – 2. Onderwijs – Vrij gesubsidieerd onderwijs – Arbeidsovereenkomst – Vaste benoeming – Beëindiging van de arbeidsovereenkomst – Impliciet ontslag – Wanprestatie – Onregelmatig ontslag – Opzeggingsvergoeding – Forfaitair bedrag – Schadevergoeding – Gemeen recht – Raming ex aequo et bono

p 59
Hof van Beroep Gent 26 oktober 2017

Kort geding – Bevoegdheid – Relatiebreuk tussen partijen – Storings- en contactverbod – Onbepaalde duur – Geen definitieve wijziging van rechtspositie van partijen

p 62
Hof van Beroep Gent 28 september 2017

1. Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Hoedanigheid en belang – Rechtzetting van eventuele eigen vergissing – Aanpassing van de vordering gelet op de evolutie van het geschil – 2. Vruchtgebruik – Vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot – Omzetting – Taak van de rechter – Belangenafweging – Negatieve context – Weigering tot omzetting

p 64
Hof van Beroep Antwerpen 27 februari 2017

Veiligheid en gezondheid van de arbeid – Preventieadviseur – Verplichting effectief te werken in de onderneming waarvoor de interne preventiedienst is opgericht – Wettelijke onmogelijkheid om taak van interne preventieadviseur als zelfstandige uit te oefenen – Welzijnswet Werknemers van openbare orde – Gevolg – Strijdige bepalingen absoluut nietig

p 66
Nederlandstalige Arbeidsrechtbank Brussel 04 juni 2019

1. Arbeidsovereenkomst – Ontslag – Opzeggingsvergoeding – Bestanddelen – Outplacement – Motivering – Kennelijk onredelijk ontslag – Schadevergoeding – 2. Verzekering – Groepsverzekering – Inkomensgarantie – Ontijdige aangifte van arbeidsongeschiktheid – Verval van recht op uitkering – 3. Burgerlijke rechtspleging – Tussenvordering – Ontslagvergoedingen – Aanvulling wettelijke moederschapsuitkering – Nieuwe vordering tot betaling van achterstallig loon – Ongegrond

p 68
Vredegerecht Antwerpen 16 oktober 2018

1. Handelshuur – Huurhernieuwing – Akkoord over het principe maar niet over de huurprijs – Bevoegdheid van de rechter om de huurprijs te bepalen – Deskundigenonderzoek – Bevoegdheid van deskundige om inzage te hebben in ter zake relevante huurovereenkomsten – 2. Beroepsgeheim – Deskundige – Geheim – Omvang – 3. Burgerlijke rechtspleging – Mededeling van stukken – Uitzondering – Bescherming van het zakengeheim – 4. Bedrijfsgeheim – Huurprijs in handelshuurovereenkomst – Geen bedrijfsgeheim wegens de rechten voortvloeiende uit de herziening van de huurprijs

p 74
Hof van Justitie 27 maart 2019

Europese Unie – Rechtsbescherming – Directe beroepen – Beroep tot nietigverklaring – Raadsbesluit 2014/699 – Standpuntbepaling in internationale organisaties – Bevoegdheidsverdeling – Unietrouw – Ontvankelijkheid van inbreukprocedure – Gevolgen van opstelling van een lidstaat bij het verstrijken van de termijn bepaald in het met redenen omkleed advies – Eenheid en samenhang van het internationale optreden van de EU

door - H. De Waele| p 78
Hof van Justitie 10 december 2018

Europese Unie – Lidmaatschap – Kennisgeving van een lidstaat van zijn voornemen tot terugtrekking uit de Europese Unie – Gevolgen van de kennisgeving – Eenzijdig intrekkingsrecht – Voorwaarden

door - A. Dootalieva, M. Chamon| p 79