Jaargang 83 nummer 40 van 06 juni 2020

Artikelen

COVID-19: arbeidsongeval of beroepsziekte?

C. Persyn|p 1562

De wet van 8 juni 2017: een versnelling hoger voor foutloze aansprakelijkheidsvorderingen?

I. Samoy, C. Borucki, P. Gillaerts|p 1563

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 28 november 2019

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Verzet – Verstekvonnis dat in laatste aanleg is gewezen – 2. Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Verzet – Verstekvonnis dat in laatste aanleg is gewezen

met noot| p 1585
Hof van Cassatie 07 oktober 2019

Geneeskundige verzorging en uitkeringen – Bijzonder Solidariteitsfonds – Tussenkomst – Voorwaarden – Geneesmiddelenwet – Vergunning tot het in de handel brengen van een geneesmiddel

met noot| p 1585
Hof van Cassatie 07 oktober 2019

Geneeskundige verzorging en uitkeringen – Geneeskundige verstrekking – Tegemoetkoming – Verbod – Terugvordering van prestaties – Geneeskundige controle – Beperkte kamer – Bestuursorgaan – Bestuurshandeling – Administratieve rechtscolleges – Rechterlijk gewijsde

met noot| p 1585
Hof van Cassatie 27 mei 2019

Arbeidsongeval – Verzekeraar – Verplichtingen – Afschrift schadedossier en documenten – Inspectieverslag – Bevel tot overlegging

p 1586
Hof van Cassatie 26 maart 2019

Wegverkeer – Rijbewijs – Toevertrouwen van een motorvoertuig aan een persoon zonder rijbewijs – Wetens handelen – Gerechtvaardigde onwetendheid – Nazicht door de uitlener van het voertuig

met noot| p 1586
Hof van Cassatie 12 juni 2018

1. Sociaal strafrecht – Sociaal Strafwetboek – Werkloosheidsuitkering – Onrechtmatige verkrijging – Beslag – Terugbetaling – Ambtshalve veroordeling – 2. Straf – Verbeurdverklaring – Teruggave – Cumulatie van terugbetaling en bijzondere verbeurdverklaring

met noot| p 1586
Hof van Cassatie 05 maart 2018

1. Rechten van de mens – Standstillbeginsel – Gevolg – 2. Werkloosheid – Recht op uitkeringen – Inschakelingsuitkeringen – Mogelijke uitoefening van activiteit als stadwachter – Aanzienlijke vermindering van het beschermingsniveau – 3. Grondwet – Scheiding der machten – Arrest dat naleving toetst van de standstill-verplichting die door art. 23 Gw. aan de Koning wordt opgelegd – Geen schending van het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten

met noot| p 1587
Raad van State 30 januari 2020

Dieren – Dierenwelzijn – Bevoegdheidsverdelende regels – Bijzondere wet tot hervorming der instellingen – Dierenwelzijnswet – Bevoegde inspecteurs-dierenartsen – Overdracht naar Vlaamse dienst – Beslissing over bestemming dier – Beslissing genomen door inspecteur-dierenarts – Onbevoegdheid

p 1587
Hof van Beroep Gent 28 juni 2018

Testament – Eigenhandig testament – Echtheid van het geschrift dat wordt ontkend door degene tegen wie het wordt ingeroepen – Beoordelingsbevoegdheid van de rechter

p 1588
Arrondissementsrechtbank West-Vlaanderen 18 januari 2019

Bevoegdheid en aanleg – Materiële bevoegdheid – Politierechtbank – Samenhang – Uitsluitende bevoegdheid – Voorrangsregels art. 565 Ger.W.

p 1590
Vredegerecht Westerlo 04 juli 2019

Rechtsbijstand – Draagwijdte – Deskundigenonderzoek

p 1591

Beneluxrecht

Verslag van de jaarvergadering van de Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het recht van België en Nederland

K. Leus| p 1592

Afdeling Privaatrecht

M.-L. Degroote| p 1592

Afdeling Publiekrecht

A. Gjurova| p 1594

Afdeling Strafrecht

F. De Wael| p 1596