Jaargang 83 nummer 41 van 13 juni 2020

Artikelen

De impact van de coronacrisis op overlijdensdekking en pensioenrechten

E. Duden, N. Montoisy|p 1602

Het verbod op de gelijktijdige toepassing van de artikelen 1384, eerste lid, en 1386 BW

J. Tanghe|p 1603

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 16 januari 2020

1. a) Rechten van de mens – Onpartijdige rechter – Rechterlijke organisatie – Plaatsvervangend rechter – Redelijke termijn – b) Rechterlijke organisatie – Plaatsvervangend rechter – Redelijke termijn – 2. a) Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Rechterlijke organisatie – Plaatsvervangend rechter – Beroepsbekwaamheid – b) Rechterlijke organisatie – Plaatsvervangend rechter – Beroepsbekwaamheid

p 1615
Hof van Cassatie 03 oktober 2019

1. Lening – Verbruiklening – Begrip – Geldlening – Verplichting de geleende geldsommen te overhandigen aan de lener – Verschillende leners – Overhandiging van de geleende gelden aan een van de leners met het akkoord van de andere – Geldigheid – Verbintenis opgenomen in wederkerige overeenkomst die voldoet aan art. 1325 BW – Terbeschikkingstelling van geleende som – Rechtsfeit – Bewijs met alle middelen van recht – 2. Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Pluraliteit van vorderingen – Verschillende rechtsplegingsvergoedingen – Voorwaarde – Nagaan of de samengevoegde zaken eenzelfde geschil of afzonderlijke geschillen uitmaken

met noot| p 1615
Hof van Cassatie 28 juni 2019

Burgerlijke rechtspleging – Taak van de rechter – Buitenlands recht – Wetgeving – Bepaling van de draagwijdte – Uitlegging in land van oorsprong

met noot| p 1616
Hof van Cassatie 28 juni 2019

Taalgebruik – Gerechtszaken – Akte van de rechtspleging – Taal van de rechtspleging – Aanhaling in een andere taal – Weergave van de vertaling of de zakelijke inhoud ervan in de taal van de rechtspleging – Geen volledige vertaling – Geen expliciete vermelding dat het om een vertaling gaat

met noot| p 1616
Hof van Cassatie 01 april 2019

1. Europese Unie – Non-discriminatiebeginsel – Antidiscriminatiewet – Discriminatie op basis van leeftijd – Aanvullende sociale zekerheid – Ondernemings- en sectorale regeling – Invaliditeit – Invaliditeitsuitkering – Toetredingsleeftijd of verkrijgingsleeftijd – Duur van de aanspraak – 2. Arbeidsovereenkomst – Ontslag – Schorsing – Ziekte van meer dan zes maand – Ontslagvergoeding – Gewaarborgd loon – Europese Unie – Non-discriminatiebeginsel – Discriminatie op grond van handicap

met conclusie van advocaat-generaal - H. Vanderlinden| p 1616
Hof van Cassatie 18 juni 2018

Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Socialezekerheidsgeschillen – Handvest sociaal verzekerde – Sociaal verzekerden – Geschil tussen ziekenfonds en een arbeidsongevallenverzekeraar of Fonds voor Beroepsziekten

p 1622
Raad van State 30 januari 2020

Raad van State – Schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid – Overheidsopdrachten – Kritiek inzake de toepasselijkheid van de regelgeving voor overheidsopdrachten voor het eerst aangevoerd in een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid – Zorgvuldigheid – Diligentie – Behoorlijk burgerschap – Ontvankelijkheid middel – Gebrek aan belang – Kritiek op het gebrek aan motivering van de beslissing onlosmakelijk verbonden met kritiek op niet-naleving van de regelgeving inzake overheidsopdrachten – Rechtsverwerking

p 1623
Hof van Beroep Gent 26 april 2019

1. Burgerlijke rechtspleging – Belang – Hoedanigheid – Beoordelingstijdstip – Elke stand van het geding – 2. Koop – Levering – Accessoria – Begrip – Verkoop van in aanbouw zijnd onroerend goed – Vordering tegen aannemer en architect op grond van hun tienjarige aansprakelijkheid

met noot| p 1623
Hof van Beroep Antwerpen 12 december 2018

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Onderzoeksmaatregel – Betwisting

p 1624
Hof van Beroep Gent 22 december 2017

1. Burgerlijke rechtspleging – Belang – Beoordelingstijdstip – Voortbestaan tijdens het geding – Wegvallen in de loop van het geding – Gevolg – Geding zonder voorwerp – 2. Koop – Levering – Accessoria – Begrip – Alle rechten en rechtsvorderingen die onlosmakelijk verbonden zijn met het eigendomsrecht van het goed en enkel voor de eigenaar van nut zijn – Aansprakelijkheidsvorderingen op grond van aannemingsovereenkomst

met noot| p 1627
Arrondissementsrechtbank Oost-Vlaanderen 15 oktober 2018

Bevoegdheid en aanleg – Materiële bevoegdheid – Arrondissementsrechtbank – Prejudicieel onderzoek ter beslechting van het bevoegdheidsgeschil

p 1629
Arrondissementsrechtbank Oost-Vlaanderen 19 maart 2018

Bevoegdheid en aanleg – a) Materiële bevoegdheid – Vrederechter – Huurgeschillen – Bezetting zonder recht noch titel – Geen hoofdeis tot uitdrijving – Vordering beneden de grens ratione summae – b) Samenhang – Voorrangsregels bepaald in art. 565, eerste lid en tweede lid, 2° tot 5° Ger.W. – Openbare orde

p 1631
Politierechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent 10 september 2018

Verzekering – Motorrijtuigen – Gedekte aansprakelijkheid – Ziekte of lichamelijke stoornis – Schulduitsluitende werking – Voorwaarde – Onverwacht en onweerstaanbaar karakter – Soortgelijke voorvallen twee en een halve maand voor het ongeval – Bestuurder in medische behandeling voor aandoening – Geen overmacht maar eigen onzorgvuldigheid

p 1632
Hof van Justitie 27 februari 2020

Europese Unie – Belastingrecht – Directe belastingen – Inkomstenbelasting – Definitieve verliezen – Vrijheid van vestiging – Verplaatsing feitelijke bestuurszetel – Overgedragen verliezen – Verplaatsing fiscale woonplaats – Symmetrie – Exitheffing – Verlies dat vóór de verplaatsing is geleden – Verdeling heffingsbevoegdheid – Voorkomen dubbele verliesverrekening

door - R. Smet| p 1635
Hof van Justitie 30 januari 2020

Europese Unie – Vrij verkeer van diensten – Beurstaks – Buitenlandse tussenpersoon – Geen schending – Gerechtvaardigde discriminatie – Geschikte en proportionele maatregel – Dwingende redenen van algemeen belang – Strijd tegen belastingontwijking – Doeltreffendheid van belastingcontroles

door - R. Smet| p 1637

Kanttekeningen

Metabletica van het wantrouwen

F. Judo