Jaargang 84 nummer 5 van 03 oktober 2020

Artikelen

Draaiboek van gerechtelijke vereffening-verdeling anno 2020

C. Declerck, S. Mosselmans|p 162

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 14 mei 2020

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Onrechtmatige overheidsdaad – Schadeherstel door Raad van State – Steller van de onwettige bestuurshandeling – 2. Onrechtmatige overheidsdaad – Schadeherstel door Raad van State – Steller van de onwettige bestuurshandeling

met noot| p 187
Hof van Cassatie 20 februari 2020

1. Straf – Verbeurdverklaring – Verbeurdverklaring van een onroerend goed – Gevolgen voor de zakelijke rechten op het onroerend goed – 2. Goederen – Onroerende goederen – Verbeurdverklaring door de strafrechter – Voordien rechtsgeldig gevestigde zakelijke rechten

conclusie van eerste advocaat-generaal - R. Mortier| p 187
Hof van Cassatie 15 oktober 2019

Jacht – a) Jachtdaad – Verbod om te jagen tussen de officiële zonsondergang en de officiële zonsopgang – Voornemen om wild te bemachtigen – Feitelijke beoordeling door de rechter – b) Wild – Begrip – Nijlgans

met noot| p 188
Hof van Cassatie 28 mei 2019

Douane en accijnzen – Verbeurdverklaring – a) Zakelijk karakter – Verplichting tot het voorbrengen van niet-aangehaalde goederen – b) Veroordeling tot betaling van de tegenwaarde van de verbeurdverklaarde goederen – Aard van de maatregel – Civielrechtelijk gevolg van de strafrechtelijke veroordeling tot verbeurdverklaring – Rechtsgrond

met noot| p 190
Raad van State 31 maart 2020

1. Raad van State – Cassatieberoep – Finaliteit – Belang – Kans op gunstiger beslissing – 2. Onderwijs – Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen – Taak – Mogelijkheid tot ambtshalve aanvullen van aangevoerde redenen of bezwaren en verhelpen van gebreken in juridische argumentatie – Recht van verdediging – Ambtshalve juridische kwalificatie die niet door de partijen ter sprake is gebracht – Geen heropening van het debat – Schending recht van verdediging – Karakter van openbare orde van de kwalificatie irrelevant

p 191
Hof van Beroep Antwerpen 12 juni 2019

Schenking – Onrechtstreekse schenking – Aandelen op naam – Aandelenregister – Zakelijke werking – Bewijs – Geen toepassing van art. 931 BW

p 191
Burgerlijke Rechtbank Leuven 19 februari 2020

1. Verjaring – Onverschuldigde betaling – Tienjarige verjaringstermijn – Aanvangspunt – 2. Onverschuldigde betaling – Toepassingsvoorwaarden – Een betaling en het onverschuldigde karakter ervan – Bewijslast – 3. Grondwettelijk Hof – Gevolgen vernietigingsarrest – Bestuurshandelingen die op basis van de vernietigde bepaling werden gesteld – Geen automatisch verlies van rechtsgeldigheid – Beroepsmogelijkheden – 4. Bestuurshandeling – Onterechte toepassing van bepaalde wettelijke voorschriften – Geen aantasting van rechtsgeldigheid van bestuurshandeling

p 193

Kanttekeningen

De geldingsduur van de euthanasieverklaring

H. Nys