Jaargang 86 nummer 36 van 06 mei 2023

Artikelen

Rechters die overlegging van stukken bevelen, moeten GDPR naleven

B. Allemeersch|p 1402

De bouwpromotieovereenkomst, een contract met vele gezichten

R. De Wit, S. De Cauwer|p 1403

Rechtspraak

Hof van Cassatie 17 maart 2023

Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Samenloop en coëxistentie van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid – Voorwaarden voor samenloop

p 1423
Hof van Cassatie 03 februari 2023

Belastingen – Legaliteitsbeginsel – Onderzoeksbevoegdheden – Observaties – Taak van de rechter

p 1423
Hof van Cassatie 16 december 2022

Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Voordeelstoerekening – Voorwaarde – Uitkeringen die vergoeding beogen van dezelfde schade als die veroorzaakt door de onrechtmatige daad – Overlevingspensioen

p 1423
Hof van Cassatie 29 november 2022

Verlating van familie – Moreel bestanddeel – Algemeen opzet

met noot| p 1423
Hof van Cassatie 07 oktober 2022

Onrechtmatige daad – Oorzakelijk verband – Rechtmatig alternatief – Abstractie maken van foutief element – Andere omstandigheden niet wijzigen

p 1424
Hof van Cassatie 04 april 2022

Arbeidsovereenkomst – Ontslag – Non-discriminatiebeginsel – Geslachtsdiscriminatie – Moederschap

met noot van - T. Van de Calseyde| p 1424
Raad van State 25 oktober 2022

Huisvesting – Vlaamse Codex Wonen van 2021 – Minimale woningkwaliteitsvereisten – Herhuisvesting – Vaststelling van de acute veiligheids- en gezondheidsrisico’s die aanleiding geven tot herhuisvesting – Termijn tussen de beslissing tot herhuisvesting en het ogenblik waarop de bewoners het pand moeten verlaten

met noot| p 1427
Hof van Beroep Antwerpen 01 juli 2021

Beslag – Bewarend beslag onder derden – Derdenrekening advocaat – Buitencontractuele fout van de bank

p 1427
Hof van Beroep Gent 11 februari 2020

1. Verjaring – a) Middel van verjaring – Niet-ontvankelijkheid – b) Termijn – Contractuele vordering – Aanvangspunt – Dag van de opeisbaarheid – Vordering tot schadevergoeding op grond van contractuele aansprakelijkheid – c) Buitencontractuele aansprakelijkheid – Aanvangspunt – 2. Onrechtmatige overheidsdaad – Gemeente – Aan notaris gemeentelijk inlichtingenformulier toezenden betreffende onroerend goed - Ontstentenis melding gebruik als gemeentelijke stortplaats

p 1429
Ondernemingsrechtbank 30 juni 2022

Verzekeringsovereenkomst – Rechtsbijstandsverzekering – Vrije keuze van advocaat – Betaling staat kosten en ereloon van advocaat – Geen rechtstreekse vordering tegen de rechtsbijstandsverzekeraar

p 1434
Burgerlijke Rechtbank 06 september 2019

Handelshuur – Huurhernieuwing – Weigering om verhuurde goed af te breken en weder op te bouwen – Criterium inzake de aard en de omvang van het werk – Begrip «raken aan de ruwbouw» – Geen vereiste van stedenbouwkundige vergunning noch van tussenkomst van architect – Indicatie dat uitgevoerde werken geen invloed hebben gehad op de ruwbouw – Kostprijs van drie jaar huurprijs – Subsidiair ook andere kosten dan die van afbraak en wederopbouw

p 1436

Wetgeving in kort bestek

  • Tweede pensioenpijler – Transparantie p 1440
  • Bestuur – Concessieovereenkomsten – Overheidsopdrachten p 1440
  • Verzoekschrift – In het buitenland verblijvende Belgen – Kamer van volksvertegenwoordigers p 1440
  • Gebruik van contanten – Financiering van terrorisme – Witwassen van geld p 1440