Jaargang 86 nummer 37 van 13 mei 2023

Artikelen

Aanpassing van het Belgische auteursrecht aan de (Richtlijn inzake de) digitale eengemaakte markt

M.-C. Janssens, H. Vanhees|p 1442

Rechtspraak

Hof van Cassatie 06 maart 2023

Vonnissen en arresten – Uitspraak – Civiele zaken – Openbaarheid

p 1472
Hof van Cassatie 06 maart 2023

1. Gewijsde (rechterlijk) – Burgerlijke zaken – Draagwijdte – Taak van de rechter – Nieuwe feiten – 2. Dwangsom – Veroordeling zonder dwangsom – A posteriori dwangsomkoppeling

met noot| p 1472
Hof van Cassatie 03 maart 2023

1. Vonnissen en arresten – Motiveringsplicht – Draagwijdte – Middel dat, gelet op een in feite of in rechte beslecht geschilpunt, irrelevant is geworden – 2. Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Taak van de rechter – Partijautonomie – Recht van verdediging

met noot| p 1473
Hof van Cassatie 10 februari 2023

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Niet-appellabiliteit van beslissingen van inwendige aard – Betwiste beslissing van inwendige aard – Uitstel van onbepaalde duur

p 1474
Hof van Cassatie 15 november 2022

Bewijs – Strafzaken – Algemeen – Informatie die mogelijk afkomstig is van een buitenlandse inlichtingendienst – Loutere inlichting ter oriëntatie van het onderzoek – Gevolgen

met noot| p 1474
Raad van State 08 november 2022

Beroep tot nietigverklaring – Lokale besturen – Bevoegdheid burgemeester – Nieuwe gemeentewet – Maatregelen ter voorkoming en herstel van de verstoring materiële openbare orde – Tijdelijk bestuurlijk beslag – Geen bestraffend optreden

p 1474
Hof van Beroep Gent 03 oktober 2022

Faillissement – Vervroeging tijdstip van staking van betaling – Termijn voor het instellen van de vordering – Verplaatsing vervaldag naar eerstvolgende werkdag – Ernstige en objectieve omstandigheden die aangeven dat de betalingen hebben opgehouden – Geschokt krediet

p 1475
Hof van Beroep Antwerpen 16 maart 2021

Verjaring – a) Termijn – Recht om nalatenschap te aanvaarden – Dertig jaar – Doorwerking op andere rechten – b) Schorsing – Overmacht en onoverwinnelijke dwaling – c) Verkrijgende verjaring – Nalatenschap

p 1477

Kanttekeningen

Een origineel woord en een klassieke schiftingsvraag

F. Judo