Jaargang 82 nummer 23 van 02 februari 2019

Artikelen

De vereniging van mede-eigenaars en de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank

S. Sobrie|p 882

Voordelen aan gesyndiceerden: onverenigbaar met de vrijheid van vakvereniging en een verboden discriminatie?

I. Van Hiel|p 883

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 04 oktober 2018

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Collectieve schuldenregeling – Herroeping – Verdeling van het saldo van de rekening van de bemiddeling – Met inachtneming van de wettelijke en conventionele redenen van voorrang – 2. Collectieve schuldenregeling – Herroeping – Verdeling van het saldo van de rekening van de bemiddeling – Met inachtneming van de wettelijke en conventionele redenen van voorrang

met noot| p 899
Hof van Cassatie 22 februari 2018

Wet Continuïteit Ondernemingen – Procedure gerechtelijke reorganisatie – Boedelschuld – Verhouding tot schuldvordering van pandhouder handelszaak – Voorrang boedelschuldeisers – Voorwaarde – Prestaties bijgedragen tot behoud van de zekerheid of de eigendom – Zekerheidsrecht dat betrekking heeft op het geheel of een deel van de activa van de onderneming – Voorwaarde – Geleverde prestaties die de economische waarde van het voorwerp van het zekerheidsrecht hebben bewaard

met noot van - I. Van de Plas| p 899
Hof van Cassatie 24 oktober 2017

Rechtsmiddelen – Strafzaken – Verzet – Buitengewone termijn van verzet – Kennisname van de betekening van de verstekbeslissing – Beoordeling door de rechter – Vermoedens – Betekening aan de partner van de verzetdoende partij

met noot| p 903
Hof van Cassatie 12 oktober 2017

Wet Continuïteit Ondernemingen – Procedure gerechtelijke reorganisatie – Intrekking reorganisatieplan – Gevolg voor een nieuwe procedure

met noot| p 904
Hof van Cassatie 22 juni 2017

Verzekering – Motorrijtuigen – Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker – Subrogatie door WAM-verzekeraar in rechten van het slachtoffer – Aansprakelijke derde – Subrogatievordering tegen de moeder van het verongelukte kind

met noot| p 904
Hof van Cassatie 15 mei 2017

Collectieve schuldenregeling – Minnelijke aanzuiveringsregeling – Totale kwijtschelding van schulden – Ten voordele van een van de hoofdelijke medeschuldenaars – Gevolg – Bevrijding van de andere schuldenaars behoudens andersluidend beding

met noot| p 905
Hof van Cassatie 16 februari 2017

1. Hinder – Abnormale burenhinder – Vergoedingsplicht – Voorwaarde – 2. Huur – Overlijden van verhuurder – Gevolg – Overname van rechten en plichten door erfgenamen en rechtverkrijgenden – Gehuwde verhuurder – Wettelijke erfgenamen, algemene legatarissen, legatarissen onder algemene titel en langstlevende echtgenoot – Hoedanigheid van verhuurder

p 905
Hof van Cassatie 13 januari 2016

Voorlopige hechtenis – Aanhouding – Aanvang termijn – Heterdaad – Niet van toepassing bij bestaande vrijheidsbeneming

met noot| p 905
Raad van State 26 september 2018

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Rechtsplegingsvergoeding – a) Verzoeker die een rechtsplegingsvergoeding heeft gevraagd niet aanwezig of vertegenwoordigd – Geen toepassing naar analogie van art. 4 van het kortgedingreglement – b) Beroep doelloos wegens vernietiging bestreden beslissing in andere zaak – Verzoeker geen in het ongelijk gestelde partij – Rechtsplegingsvergoeding ten laste van de verwerende partij

p 906
Hof van Beroep Antwerpen 21 juni 2018

Wet Continuïteit Ondernemingen – Procedure gerechtelijke reorganisatie – Boedelschuld – Borgstelling voor bedrijfskrediet aan nadien failliet verklaarde onderneming – Afname bij voorrang van de opbrengst van het in pand gegeven handelsfonds – Voorwaarde – Bijdrage tot behoud van de handelszaak

met noot| p 906
Hof van Beroep Gent 12 juli 2017

Wet Continuïteit Ondernemingen – Procedure gerechtelijke reorganisatie – Opening van de procedure – Rechtsmisbruik – Vennootschap die geen initiatief neemt om schuldvordering op gedelegeerd bestuurder te innen

p 909
Hof van Beroep Antwerpen 23 maart 2017

Wet Continuïteit Ondernemingen – Procedure gerechtelijke reorganisatie – Hoger beroep tegen weigering homologatie – Onsplitsbaar geschil – Onontvankelijkheid van hoger beroep dat niet tegen alle andere partijen is gericht

p 913
Burgerlijke Rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Oudenaarde 27 juni 2018

Faillissement – Verschoonbaarheid – Gevolg – Schulden waartoe de echtgenoot zich gezamenlijk of hoofdelijk met de gefailleerde verbonden had – Geen bevrijding

met noot| p 914
EHRM 19 december 2017

Rechten van de mens – Recht op leven – Medische nalatigheid – Materiële schending – Procedurele schending – Redelijke termijn – Inhoudelijk verloop van de onderzoeken

door - L. Oplinus| p 917
EHRM 28 november 2017

Rechten van de mens – Recht op vrijheid en veiligheid – Aanhouding en voorlopige hechtenis – Vrijlating in afwachting van proces – Hechtenis om ongeoorloofde druk uit te oefenen – Bewijslast – Pluraliteit van doelstellingen – Onderdrukken van politieke oppositie

door - B. Nelissen| p 918