Jaargang 82 nummer 24 van 09 februari 2019

Artikelen

Europees constitutioneel pluralisme onder druk: recente ontwikkelingen in de horizontale werking van algemene rechtsbeginselen

M. Chamon|p 922

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 21 juni 2018

Strafwet – Legaliteitsbeginsel – Strafrechtspleging – Onderzoeksgerecht – Videoconferentie – a) Voorspelbaarheid – b) Delegatie aan de Koning – Overschrijding van tenuitvoerlegging van door wetgever vooraf vastgelegde essentiële elementen

met noot| p 937
Hof van Cassatie 22 maart 2018

Milieu – Bodemdecreet – Verplichting om vóór het sluiten van een overeenkomst betreffende de overdracht van een grond een bodemattest aan te vragen en aan de verweerder mee te delen – Verplichting om de inhoud van het bodemattest in de onderhandseakte op te nemen – Doel – Bescherming van koper – Begrip «overeenkomst betreffende de overdracht van een grond» – Zowel overeenkomst als een eenzijdige rechtshandeling – Overeenkomst betreffende de overdracht van een grond onder de opschortende voorwaarde dat het overgedragen goed niet aangetast is door bodemverontreiniging – Ongeldig – Overeenkomst betreffende de overdracht van een grond onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een blanco bodemattest of een bodemattest waaruit blijkt dat er geen bodemverontreiniging is – Geldig

met noot van - M. de Potter de ten Broeck| p 937
Hof van Cassatie 12 maart 2018

Sociale zekerheid werknemers – Toepassingsgebied – Uitbreiding – Exceptie van onwettigheid – Arbeid in soortgelijke voorwaarden als een arbeidsovereenkomst – Begrip

met noot| p 942
Hof van Cassatie 15 december 2017

Vennootschap – Gedwongen overdracht van aandelen – Loskoppeling van het tijdstip van eigendomsoverdracht en van betaling door de rechter – Geldigheid – Voorwaarden

met noot| p 942
Hof van Cassatie 23 november 2017

1. Vennootschap – Gedwongen overdracht van aandelen – Tijdstip van eigendomsoverdracht – 2. Gerechtskosten – Verwijzing – Aanvangsdatum interesten

met noot| p 942
Hof van Cassatie 20 november 2017

1. Geneeskundige verzorging en uitkeringen – Geneeskundige verstrekking – Tegemoetkoming – Nomenclatuur – 2. Ziekenhuis – Budget van financiële middelen – Ambulante patiëntenbehandeling

p 943
Hof van Cassatie 04 oktober 2017

Strafwet – Toepassing in de ruimte – Lasterlijke aangifte – Mogelijk nadeel in België voortvloeiend uit in het buitenland gedane lasterlijke aangifte – Niet dienstig om misdrijf te lokaliseren

met noot| p 943
Raad van State 18 oktober 2018

Rechterlijke macht – Opleiding en werving van magistraten – Verzoek tot bevel om de gerechtelijke stage te verlengen – Ontvankelijkheid – Overgangsrecht – Verzoeker geen houder van het getuigschrift waaruit blijkt dat de gerechtelijke stage met vrucht is voltooid – Geen mogelijkheid tot verlenging van de stage

p 943
Hof van Beroep Gent 04 december 2017

Vennootschap – Vennootschap onder firma – a) Nietigverklaring besluit algemene vergadering wegens miskenning statutaire oproepingsformaliteiten – b) Algemene vergadering – Behandeling en goedkeuring van een niet geagendeerd ontslag van een vennoot – Strijdigheid met goede trouw in een personenvennootschap – Bedrog – c) Nietigverklaring van besluit van algemene vergadering tot ontslag van een vennoot – Gevolg – Betrokkene blijft vennoot en kan verder zijn rechten als vennoot uitoefenen – d) Onmogelijkheid voor vennootschap om zelf een vordering tot uitsluiting in te stellen – e) Gebrek aan affectio societatis – Geen wezenskenmerk

p 944
Hof van Beroep Gent 15 september 2017

Huisvesting – Vlaamse Wooncode – Ter beschikking stellen van een woning die niet voldoet aan de woonkwaliteitsnormen – Pand dat volgens de patrimoniumdocumentatie van de overheid een handelspand inhoudt – Feitelijke inrichting van het pand als woongelegenheid

met noot| p 947
Hof van Beroep Gent 17 mei 2017

Vennootschap – Vereffening – Gevolg – Verlies van actieve rechtspersoonlijkheid na sluiting van de vereffening – Behoud van passieve rechtspersoonlijkheid gedurende vijf jaar – Draagwijdte – Vorderingen die vóór de sluiting van de vereffening tegen de vennootschap waren ingesteld – Instelling of verderzetting rechtsvordering als geïntimeerde in hoger beroep niet mogelijk – Hoger beroep dat ertoe strekt een vordering die in eerste aanleg ten gunste van de vereffende vennootschap gegrond werd verklaard te laten afwijzen – Verweer tegen hoger beroep niet mogelijk

p 948
Hof van Beroep Gent 18 april 2016

1. Vennootschap – Ontbinding en vereffening – a) Vereffenaars enige aandeelhouders – Uitbetaling aan zichzelf – Geen fout – b) Afsluiting van vereffening – Verlies van recht van schuldeisers om nog betaling te vorderen – 2. Verjaring – Buitencontractuele aansprakelijkheid – Toepassingsgebied – Pauliaanse vordering

p 950
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 12 februari 2018

Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Gebrekkige zaak – Gebrek – Abnormale gesteldheid – Beoordelingscriterium – Jaagpad – Private dienstweg of exploitatieweg – Voorwerp dat op de weg wordt achtergelaten – Abnormaal kenmerk – Moeilijke inschatbaarheid

p 952
Vredegerecht Westerlo 07 november 2018

Woninghuur – a) Verplichting tot opmaken van een geschrift – Niet-ondertekend geschrift – Gevolg – Mondelinge huurovereenkomst – Duur van negen jaar – b) Elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid – Eerste klacht over de staat van de woning meer dan vijf jaar na de ingenottreding – Gevolg – Vermoeden dat woning bij de aanvang in aanvaardbare toestand was – Voorwerp van initieel geldig tot stand gekomen overeenkomst nadien verdwenen wegens wanprestatie van beide partijen – Gevolg – Gerechtelijke ontbinding ten laste van beide partijen

met noot| p 955
Hof van Justitie 25 juli 2018

Europese Unie – Politiële samenwerking – In strafzaken – Europees aanhoudingsbevel – Kaderbesluit 2002/584/JBZ – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Rechtsbescherming – Prejudiciële procedure – Eerlijk proces – Onafhankelijke rechter

door - F. Gremmelprez| p 957
Hof van Justitie 13 september 2016

Europese Unie – Unieburgerschap – Art. 20 VWEU – Derdelander met een kind van jonge leeftijd ten laste dat Unieburger is – Verblijfsrecht in het land waarvan het kind onderdaan is – Strafrechtelijke veroordeling van de ouder van het kind – Besluit tot verwijdering van de ouder met als gevolg de indirecte verwijdering van het betrokken kind – Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – Beoordeling in concreto – Gevolg

door - N. Cambien| p 960