Jaargang 83 nummer 3 van 21 september 2019

Artikelen

Wijzigingen inzake betalingsdiensten na PSD II

K. Tierens|p 82

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 14 februari 2019

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Rechterlijk gewijsde – Strafrechtelijk gezag van gewijsde erga omnes – Eerlijk proces – 2. Gewijsde (rechterlijk) – Strafzaken – Gezag van gewijsde erga omnes – Recht op een eerlijk proces

p 88
Hof van Cassatie 30 oktober 2018

Vervoer – Wegvervoer – Strafrechtelijke verantwoordelijkheid – Begrip goederenvervoer over de weg – Medeverantwoordelijkheid van personen die naast de vervoerder tussenkomen in de transporten – Limitatieve opsomming – Begrip vervoerder

p 88
Hof van Cassatie 11 oktober 2018

Verjaring – a) Schuldvordering ten laste van een overheid – Vijfjarige verjaringstermijn – Toepassingsgebied – Alle schuldvorderingen ten laste van de Staat – Onrechtmatige daad van overheid – Aanvangspunt van verjaring – Tijdstip waarop de schade tot stand komt of naar redelijke verwachting vaststaat – b) Burgerlijke vordering uit misdrijf – Schorsing tot op het ogenblik waarop er over de strafvordering definitief is beslist – Draagwijdte

p 88
Hof van Cassatie 09 oktober 2018

Witwassen – Constitutieve bestanddelen – Fiscaal basismisdrijf – Begrip ernstige fiscale fraude

met noot| p 89
Hof van Cassatie 02 oktober 2018

Doodslag – Opzettelijke doodslag – Onderscheid met het misdrijf van het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen die, zonder het oogmerk om te doden, toch de dood hebben veroorzaakt – Oogmerk om te doden – Vaststelling door de feitenrechter

met noot| p 89
Hof van Beroep Antwerpen 11 september 2017

1. Burgerlijke rechtspleging – Toelaatbaarheid – Vordering tot nietigverkaring van een overeenkomst – Niet onmiddellijk betrekken van alle partijen in het geding – Mogelijkheid tot regularisatie – 2. Huwelijksvermogensrecht – Wettelijk stelsel – Rechtshandelingen waarvoor de toestemming van beide echtgenoten vereist is – Functionele interpretatie – Dading

p 90
Hof van Beroep Gent 01 juni 2017

Huwelijksvermogensrecht – Gemeenschap van aanwinsten – Vereffening-verdeling – Vergoedingsrekeningen – Investering met gemeenschapsgelden in eigen woning die diende als gezinswoning – Terugbetaling van lening met het oog op gedane investering – Causaliteit – Herwaardering – Interesten – Taak van de notaris-vereffenaar – Concretisering – Deskundigenonderzoek

p 93
Hof van Beroep Gent 06 april 2017

Erfrecht – Afstand van erfrechtelijke aanspraken – Art. 918 BW – Minderjarige deelgenoot – Gebrek in de toestemming – Relatieve nietigheid

p 97
Hof van Beroep Gent 09 maart 2017

Huwelijksvermogensrecht – Bedongen gemeenschapsstelsel – Vereffening-verdeling – Na echtscheiding – a) Tijdstip van ontbinding – Gebeurlijke terugwerking – Bepaalde goederen en schulden – b) Groepsverzekering – Onmiddellijke vereffening – Waardering – Vergoeding – c) Schadevergoeding na verkeersongeval – Globale vergoeding – Gemeenschappelijk versus eigen karakter – Opsplitsing – Aantasting van het verdienvermogen

p 102
Burgerlijke Rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent 26 juni 2017

Bezit – a) Goede trouw – Begrip – b) Bezitsbescherming – Auto met Nederlandse nummerplaat die in Antwerpen te koop wordt aangeboden – Geen bewijs van gebrekkig bezit

p 106
Rechtbank van Koophandel Gent, afd. Kortrijk 13 februari 2017

1. Overdracht van schuldvordering – Tegenwerpelijkheid – Aan schuldenaar – Kennisgeving – Begrip – 2. Architect – a) Contract – Voorwerp – Deontologische verplichtingen – Geen essentiële bestanddelen – b) Ereloon – Beding dat voorschotten berekend worden op basis van de uiteindelijke uitvoeringsprijs – Onwerkzaam – Opvorderen van voorschotten een of meer jaren na de goedkeuring van het voorontwerp en de toekenning van de stedenbouwkundige vergunning – Rechtsmisbruik – 3. Betalingsachterstand – Wet Bestrijding Betalingsachterstand – Toepassingsgebied – Transacties tussen ondernemingen m.b.t. het verrichten van diensten – Begrip onderneming – Beoefenaren van vrije beroepen

p 107
Vredegerecht Antwerpen 30 oktober 2018

Beroepsgeheim – Personen die tot het beroepsgeheim gehouden zijn – Bemiddeling – Ombudsdienst – Overlegging van stukken

p 111

Kanttekeningen

Neutralisering van schadebedingen bij rechtsmisbruik

B. Verkempinck

Wetgeving in kort bestek

 • Circusbeleid p 114
 • Wetboek van vennootschappen en verenigingen p 114
 • Integrale jeugdhulp – Minderjarige – Rechtspositie – Jeugddelinquentierecht p 114
 • Europese Unie – Verenigd Koninkrijk p 115
 • Penitentiair personeel – Statuut – Penitentiaire diensten – Organisatie p 115
 • Verhandeling van dieren – Voorwaarden – Inrichtingen voor dieren – Erkenningsvoorwaarden p 115
 • Eerlijke en billijke verdeling van voordelen – Toegang tot genetische rijkdommen p 115
 • Gerechtspersoneel – Evaluatie – Statuut p 116
 • Gewaarborgde gezinsbijslag p 116
 • Hergebruik van overheidsinformatie – Overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied – Concessieovereenkomsten p 116
 • Gamingindustrie – Taxshelter p 116
 • Gezondheidszorgberoepen p 116
 • Lijkbezorging – Begraafplaatsen p 116
 • Afvalstoffen – Materiaalkringlopen – Duurzaam beheer – Milieubeleid p 116
 • Recht om vergeten te worden – Persoonsverzekeringen – Verzekeringen p 117
 • Wetboek van Strafvordering – Gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten p 117
 • Versterking van de regels voor sociale verhuurkantoren – Vlaamse Wooncode p 117
 • Energie – Regelluwe zones – Erkenning p 117
 • Sociale economie – Werk – Dienstverleners – Kwaliteits- en registratiemodel p 117
 • Rampen – Tegemoetkoming in de schade p 117
 • Menselijk organisme – Hormonale werking – Blootstelling aan chemische stoffen – Sensibiliseringsplicht – Preventief gezondheidsbeleid p 118
 • OCMW’s p 118
 • Dwangvoedering – Productie van foie gras – Pelsdieren – Verbod op het houden van dieren p 118
 • Werk – Sociale economie – Sportmakelaars – Registratieverplichting – Opleidingscheques voor werknemers p 118
 • Vlaamse Codex Fiscaliteit – Vlaamse Wooncode p 118
 • Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen p 119
 • Consumentenbescherming – Verzekeringen – Opzegging overeenkomsten p 119
 • Centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten p 119