Jaargang 83 nummer 24 van 15 februari 2020

Artikelen

Het appartementsrecht en het Europese Unierecht: een verrassende, maar vriendelijke ontmoeting

V. Sagaert|p 922

De vrijheidsberoving van een vreemdeling en het beroep bij de rechterlijke macht (deel 2)

A. Henkes|p 923

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 14 maart 2019

1. Rechten van de mens – Recht op toegang tot een rechter – Vlaams decreet van 8 december 2017 inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving – Ontvankelijkheidsvoorwaarde voor administratief beroep – Opmerking of bezwaar hebben ingediend tijdens het openbaar onderzoek – 2. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Ruimtelijke ordening en stedenbouw – Vlaams decreet van 8 december 2017 inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving – Ontvankelijksvoorwaarde voor administratief beroep – Opmerking of bezwaar hebben ingediend tijdens het openbaar onderzoek

met noot van - M. Meulebrouck| p 940
Hof van Cassatie 14 juni 2019

1. Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Toekomstige schadegevallen – Contractuele regeling – Geoorloofdheid – Toepassing van art. 1135 BW – 2. Vonnissen en arresten – Motiveringsplicht – Juridische tegenstrijdigheid in rechterlijke uitspraak – Geen schending van de motiveringsplicht

p 946
Hof van Cassatie 27 mei 2019

Taalgebruik – Gerechtszaken – Stukken in andere taal dan die van de rechtspleging – Gebruik door de partijen – Recht van verdediging – Taak van de rechter

met conclusie van advocaat-generaal - H. Vanderlinden| p 946
Hof van Cassatie 22 mei 2019

Openbaar ministerie – Optreden in burgerlijke zaken – Beslissing van jeugdkamer van het hof van beroep om het hoofdverblijf van het kind aan één van de ouders toe te kennen – Beslissing op burgerrechtelijk vlak – Geen cassatieberoep van openbaar ministerie mogelijk, tenzij de openbare orde is miskend

p 948
Hof van Cassatie 11 december 2017

1. Werkloosheid – a) Onbeschikbaarheid voor de arbeidsmarkt – Actief werk zoeken – b) Activeringsovereenkomst met de werkloze – Overeenkomst – Resultaats- en inspanningsverbintenissen – Burgerlijk Wetboek niet van toepassing – Opvolging zoekgedrag van de werkloze – Administratieve rechtshandelingen – 2. Hoven en rechtbanken – Rechtsmacht – Arbeidsgerechten – Werkloosheid – Administratieve sanctie – Uitsluiting van het recht op uitkeringen – Toetsing met volle rechtsmacht – Geen rechtsmiddel aangewend door de werkloze

met noot| p 948
Raad van State 26 juli 2019

Overheidsopdrachten – Naamloze vennootschap – Ondertekening offerte – Beweerde onregelmatigheid van benoeming van gedelegeerd bestuurder – Bevoegdheid organen van vennootschap – Principiële geldigheid besluiten algemene vergadering – Bij ondernemingsrechtbank geen vernietiging gevorderd van beslissing van algemene vergadering – Mogelijkheid tot bekrachtiging van beslissing genomen door onbevoegd orgaan

p 949
Hof van Beroep Gent 03 mei 2018

1. Nalatenschap – Kleine nalatenschappen – Overname – Voorwaarden – Privé-woning met inboedel – Nabijgelegen gronden – Pacht aan derden – Geen aanhorigheden van de woning – 2. Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Devolutieve werking – Procedureakkoord – Verderzetting van de deskundigen­opdracht in eerste aanleg ondanks het in hoger beroep mogelijk gewijzigde kader

p 949
Hof van Beroep Brussel 20 maart 2018

Algemene rechtsbeginselen – Autonomie van de procespartijen – Beslagrechter – Vordering strekkende tot het verkrijgen van toelating tot bewarend beslag – Rechter die de vordering kwalificeert als een vordering tot aanstelling van een sekwester – Geen schending van het verbod ultra petita te oordelen

p 951
Hof van Beroep Antwerpen 24 november 2016

Advocaat – Mandaat ad litem – Procedure voor een VZW

p 951
Hof van Beroep Gent 29 september 2016

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Onderzoeksmaatregel – Dwangsom – Gevolg voor incidenteel hoger beroep

p 952
Arrondissementsrechtbank Oost-Vlaanderen 18 november 2019

Bevoegdheid en aanleg – Materiële bevoegdheid – Politierechtbank – Regresvordering van verzekeraar tegen verzekeringnemer en/of verzekerde

p 953
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen 11 juni 2018

Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Kapitalisatiemethode – Voorwaarde – Bepaalbaarheid van de juiste parameters – Voorwaarde niet vervuld – Begroting naar billijkheid

p 954
Vredegerecht Westerlo 27 februari 2019

Woninghuur – a) Vlaams Woninghuurdecreet – Toepassing in de tijd – Schriftelijke huurovereenkomst gesloten vóór 1 januari 2019 – Onderworpen aan federale Woninghuurwet – b) Elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid – Vlaamse woningkwaliteitsnormen – Verhuurde woning die aan geen van beide categorieën van vereisten voldoet – Gevolg

met noot| p 956

Wetgeving in kort bestek

  • BTW p 959
  • Bedrijfsrevisor – Toegang tot het beroep p 959