Jaargang 83 nummer 25 van 22 februari 2020

Artikelen

Nieuwjaarsresolutie voor de ECB: strijden tegen klimaatverandering?

U. Lettanie|p 962

Brengt de dood «bevrijding»? Over schulden en nalatenschappen

B. Van den Bergh|p 963

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 19 september 2019

1. Vonnissen en arresten – Verbetering en uitlegging – Louter formele miskenning van de Wet Taalgebruik Gerechtszaken – 2. Taalgebruik gerechtszaken – Absolute nietigheid – Recht op een eerlijk proces – Bijzondere meerderheid – Gerechtelijk arrondissement Brussel

p 977
Hof van Cassatie 14 juni 2019

Overheidsopdrachten – Richtlijn 2014/24/EU – Berekening geraamde waarde overheidsopdracht – Geraamd totaalbedrag – Rekening houden met zowel bedragen die aanbestedende dienst aan potentiële inschrijver zal betalen als met alle inkomsten die deze inschrijver van derden zal verkrijgen

p 977
Hof van Cassatie 29 maart 2019

1. Onteigening – a) Bevoegdheid van de Gemeenschaps- en Gewestregering – Machtiging om publiekrechtelijke rechtspersonen toe te staan om tot onteigening over te gaan – Gemeentedecreet – Machtiging door Vlaamse Regering om autonoom gemeentebedrijf toe te staan om tot onteigening over te gaan – b) Onmiddellijke inbezitneming – Vereiste van hoogdringendheid – Controle door de rechter – 2. Bestuurshandeling – Wet Motivering Bestuurshandelingen – Motivering die uit andere stukken blijkt – Vereiste om aan deze wet te voldoen – Overname door de beslissende overheid

met noot| p 978
Hof van Cassatie 10 januari 2019

Verjaring – Schuldvordering ten laste van een overheid – Wet Rijkscomptabiliteit – Verjaringstermijn van vijf jaar – Vordering tot terugbetaling van onverschuldigd bedrag – Dertig jaar – Termijn van dertig jaar door Grondwettelijk Hof ongrondwettig verklaard – Leemte in de wet – Taak van de rechter – Invulling door de rechter om aan ongrondwettigheid een einde te maken – Nieuwe verjaringstermijn van dezelfde duur als de oorspronkelijke verjaringstermijn

met noot| p 978
Hof van Cassatie 04 oktober 2018

Lastgeving – Aansprakelijkheid lasthebber – Professionele lasthebber – Criterium van de normaal zorgvuldige en omzichtige lasthebber die in dezelfde omstandigheden verkeert – Uitvoering van lastgeving door vastgoedmakelaar die hem in die hoedanigheid werd toevertrouwd

met noot| p 979
Raad van State 22 maart 2019

Raad van State – a) Belang – Beroep tot nietigverklaring – Evolutie in de loop van de procedure naar een belang bij het onwettig horen verklaren van de bestreden beslissing – Onvoldoende – b) Schadevergoeding – Voorwaarde – Vaststelling van onwettigheid in beroep tot nietigverklaring – Verlies van belang bij nietigverklaring – In de loop van de annulatieprocedure geen vordering tot schadevergoeding ingesteld – Gevolg

met noot van - A. Magrotte| p 979
Hof van Beroep Gent 21 december 2018

Ruimtelijke ordening – Herstelvordering – Decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten – Marginaal toetsingsrecht van de rechter – Bestuurlijke overheid die op de hoogte is van een molen – Eigenaars die bejaarde mensen zijn met een beperkt inkomen – Financiële onmogelijkheid om restauratie te bekostigen – Vordering kennelijk onredelijk

met noot| p 990
Vredegerecht Gent 14 november 2016

1. Onteigening – Vergoeding – Omvang – Bedrag dat de onteigende nodig heeft om zich een gelijkwaardig goed aan te schaffen als het onteigende goed – Tijdstip waardebepaling – Datum van het vonnis waarbij de provisionele vergoeding wordt vastgesteld – Tijdstip raming van de billijke vergoeding – Datum van de uitspraak – 2. Erfdienstbaarheid – Van openbaar nut – In principe geen recht op vergoeding – Recht van overgang over een privédomein – Erfdienstbaarheid van openbaar nut – Voorwaarden

p 991
Hof van Justitie 16 mei 2019

Europese Unie – Overgang van onderneming – Richtlijn 2001/23/EG – Behoud van de rechten van de werknemers – Uitzonderingen – Insolventieprocedure – Procedure van gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag – Behoud van het geheel of een gedeelte van de onderneming – Nationale wettelijke regeling op grond waarvan de verkrijger, na de overgang, de werknemers van zijn keuze kan overnemen

door - J. Peeters| p 997
Hof van Justitie 14 maart 2019

Europese Unie – Mededinging – Schending van art. 101 VWEU – Prejudiciële vraag – Interactie tussen publieke en private handhaving – Begrip «onderneming» – Beginsel van economische continuïteit – Mogelijkheden om schadevergoeding te verkrijgen – Aansprakelijkheid overnemende vennootschap

door - D. Wouters| p 998

Kanttekeningen

Opvallend maar niet tastbaar

F. Judo