Jaargang 83 nummer 27 van 07 maart 2020

Artikelen

Het Nieuw BW, een tussentijds verslag

E. Dirix, P. Wéry|p 1042

Het nieuwe gezicht van de Vlaamse woningkwaliteitsbewaking: de wijzigingen door het decreet van 29 maart 2019

T. Vandromme|p 1043

Rechtspraak

Hof van Justitie 19 juni 2019

Overheidsopdrachten – Richtlijn 2014/24/EU – Artikel 57, vierde lid, c) en g) – Plaatsing van overheidsopdrachten voor dienstverlening – Kwalitatieve selectie – Facultatieve uitsluitingsgronden – Ernstige fout in beroepsuitoefening – Verbreking van een eerdere overeenkomst door de aanbestedende overheid wegens tekortkomingen bij de uitvoering – Betwisting in rechte die de aanbestedende overheid belet om de niet-nakoming van een overeenkomst te beoordelen totdat de gerechtelijke procedure is beëindigd – (Afwezigheid van) zelfreinigende maatregelen («self cleaning measures»)

met noot van - C. De Koninck| p 1056
Hof van Cassatie 26 september 2019

Rechten van de mens – Recht op toegang tot een rechter – Ongedaan verzet – Hoger beroep – Recht op dubbele aanleg in strafzaken – Zelfherstellende lacune

met noot| p 1066
Hof van Cassatie 22 mei 2019

Vreemdeling – Aanhouding – Onderzoeksgerechten – Rechtsmiddelen – Nieuwe titel van aanhouding – Rechtsmiddel zonder voorwerp

met noot| p 1067
Hof van Cassatie 21 mei 2019

Nationaliteit – Vervallenverklaring wegens een van de misdrijven vermeld in art. 23/1, § 1, 1° Wetboek Belgische Nationaliteit – Gevolg vanaf de overschrijving – Geen terugwerkende kracht

p 1067
Hof van Cassatie 31 januari 2019

Nationaliteit – Verkrijgen van nationaliteit – Weigering wegens gewichtige reden – Begrip gewichtige reden

met noot| p 1067
Hof van Cassatie 15 januari 2019

Vreemdeling – Onderzoeksgerechten – Gedwongen terugkeer – Wettigheidscontrole – Bevoegdheid van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

p 1068
Raad van State 02 oktober 2019

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Rechtsmacht – Psychologencommissie – Erkenning als psycholoog – Subjectief recht – Gebonden bevoegdheid – Vereiste van interpretatie – Geen discretionaire beoordelingsbevoegdheid

p 1068
Hof van Beroep Gent 25 oktober 2018

Koop – Verborgen gebreken – Korte termijn – Aanvangspunt – Tijdstip waarop de koper kennis heeft gekregen van het verborgen gebrek – Termijn – Beoordeling – Voldoende tijd om te trachten het geschil in der minne te regelen

p 1068
Hof van Beroep Antwerpen 23 oktober 2018

Nationaliteit – Vervallenverklaring – Ernstige tekortkoming aan verplichtingen als Belgische burger – Maatregel van burgerlijke aard – Gevaar voor openbare orde en voor veiligheid van de Staat, zijn instellingen en burgers

p 1070
Hof van Beroep Gent 22 oktober 2018

Borgtocht – Duur – Bedongen termijn – Duur van de waarborg

p 1073
Hof van Beroep Gent 28 september 2017

Vreemdeling – Verblijf in België voor meer dan drie maanden – Negatieve beslissing – Administratief beroep – Schorsende werking – Bijzonder verblijfsdocument – Draagwijdte – Geen recht op aangehouden inschrijving in het bevolkingsregister of het rijksregister

p 1074
Arrondissementsrechtbank West-Vlaanderen 19 oktober 2018

Bevoegdheid en aanleg – Materiële bevoegdheid – Vrederechter – Onverschuldigde betaling – Minder dan 2500 euro – Loon – Ambtenaar

p 1077
Nederlandstalige Rechtbank Brussel 31 oktober 2017

Beslag en executie – a) Dwangbevel – Vereiste van visering en uitvoerbaarverklaring – b) Beslagrechter – Rechtsmacht – Verzet tegen een administratief dwangbevel

p 1078