Jaargang 83 nummer 28 van 14 maart 2020

Artikelen

Gsm’en achter het stuur: de geest van de letter van de wet

S. Van Overbeke|p 1082

Toevertrouwen van minderjarigen aan een instelling op basis van het Vlaamse Jeugddelinquentierecht

B. De Smet|p 1083

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 26 september 2019

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Taalgebruik gerechtszaken – Verstek – Vraag tot verandering van taal in hoger beroep – 2. Taalgebruik gerechtszaken – Verstek – Vraag tot verandering van taal in hoger beroep

p 1100
Hof van Cassatie 03 oktober 2019

Algemene rechtsbeginselen – Fraus omnia corrumpit – Draagwijdte – Rechtsgevolgen – Valse hoedanigheid – Leasing – Niet verder dan nodig is om te verhinderen dat het door het bedrog beoogde doel wordt bereikt

met noot van - M. Meirlaen| p 1100
Hof van Cassatie 26 september 2019

Koop – Levering – Accessoria – Begrip – Rechten die zo nauw verbonden zijn met de zaak dat het belang bij die rechten afhankelijk is van de eigendom ervan – Vordering tot vergoeding van schade die de verkoper vóór de verkoop heeft geleden

p 1105
Hof van Cassatie 09 september 2019

Geneeskunde – Orde van Geneesheren – Raad van Beroep – Samenstelling – Onpaar aantal stemgerechtigde leden – Geen vereiste

p 1105
Hof van Cassatie 07 juni 2019

Koop – Verborgen gebreken – Begrip – Vordering op grond van verborgen gebreken – Uitsluiting van vordering op grond van niet-nakoming van leveringsverbintenis

met noot| p 1105
Hof van Cassatie 18 februari 2019

Koop – Verborgen gebreken – Verkoper die het verborgen gebrek gekend heeft – Begrip – Onwetendheid van verkoper te wijten aan eigen nalatigheid – Geen beroep mogelijk op beding tot vrijstelling van aansprakelijkheid

p 1106
Raad van State 17 september 2019

Naam – Naamsverandering – Wet van 18 juni 2018 – Inwerkingtreding op 1 augustus 2018 – Beroep tegen weigering om naamswijziging toe te staan – Bevoegdheid familierechtbank

p 1106
Hof van Beroep Antwerpen 04 februari 2019

Koop – Levering – Beding dat verkoper niet aansprakelijk is voor schade als gevolg van ontijdige of ondeugdelijke levering, behalve in geval van opzet of grove schuld – Geldigheid

p 1106
Hof van Beroep Antwerpen 06 februari 2018

Koop – a) Consumentenkoop – Waarborgtermijn – Contractueel bedongen kortere termijn – Minimaal één jaar – Verjaringstermijn – Tweedehandsgoederen – Korter dan voor nieuwe goederen – Geen schorsing door onderhandelingen over een minnelijke regeling – b) Verborgen gebreken – Geen toepassing zolang Wet Consumentenkoop van toepassing is

p 1107
Hof van Beroep Antwerpen 12 januari 2018

Koop – a) Weens Koopverdrag – Aansprakelijkheidsbeperkingen – Geldigheid – Beoordeling door aanvullend Belgisch recht als lex contractus – Clausule «geen garantie» – Beoordeling volgens gemene kooprecht – b) Verborgen gebreken – Clausule tot vrijstelling van aansprakelijkheid – Fabricant en gespecialiseerde verkoper – Uitzondering – Onoverwinnelijke onwetendheid of onnaspeurlijk gebrek

met noot| p 1109
Burgerlijke Rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Dendermonde 24 maart 2017

1. Koop – Prijs – Twee bestanddelen – Basisprijs en variabel gedeelte – Onlosmakelijke band – Onmogelijkheid om een gedeelte van de clausule betreffende de prijs nietig te verklaren – 2. Overeenkomst – Bedrog – Beoordelingstijdstip – Sluiten van de overeenkomst – Listige kunstgreep – Invoeging van aangevochten clausule over variabel gedeelte van de koopprijs die het resultaat is van onderhandelingen tussen partijen

p 1112
Vredegerecht Antwerpen 10 januari 2019

1. Huur – Ontbinding wegens wanprestatie – Na opzeg – Ten laste van de partij aan wie opzegging werd gegeven – 2. Handelshuur – Uitzettingsvergoeding – Opzeg door verhuurder wegens afbraak en wederopbouw – Uitzettingsvergoeding – Eén jaar huurprijs – Tijdstip van opeisbaarheid

p 1115

Wetgeving in kort bestek

 • Penitentiair personeel – Statuut – Penitentiaire diensten p 1119
 • Europese Unie – Belastinggeschillen – Mechanismen ter beslechting p 1119
 • Onmiddellijke aanhouding – Voorlopige hechtenis p 1119
 • Diamantsector – Toezicht p 1119
 • BTW – Douane en accijnzen p 1119
 • Minderjarigen – Ernstige seksuele misdrijven – Verjaring – Wetboek van Strafvordering p 1119
 • Sociaal statuut der zelfstandigen p 1119
 • Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen p 1120
 • Plaatsvervangend raadsheer – Plaatsvervangend rechter – Examen dat toegang verleent tot het ambt – Wijze en organisatie p 1120
 • Concessies – Bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten – Overheidsopdrachten – Rechtsmiddelen – Informatie – Motivering – Drempels – Aanpassing p 1120
 • Gerechtskostenbesluit p 1120
 • Meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie – Inlichtingen op belastinggebied – Verplichte automatische uitwisseling p 1120
 • Programmadecreet p 1120