Jaargang 83 nummer 29 van 21 maart 2020

Artikelen

Urgenda: mijlpaal of dode mus?

K. Dewaele, M.-L. Degroote|p 1122

Boek 8 «Bewijs»: het eerste boek van het nieuw Burgerlijk Wetboek

J. Baeck|p 1123

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 06 juni 2019

1. Havenarbeider – Erkenning havenarbeiders – Verplicht beroep op erkende havenarbeiders – Erkende werkgeversorganisatie – Verplichte aansluiting – 2. Europese Unie – Vrijheid van vestiging – Handvest van de grondrechten – Vrijheid van beroep en ondernemerschap – Recht om te werken – Beperking – 3. Rechten van de mens – Vrijheid van handel en nijverheid – Verplichting om in havengebieden een beroep te doen op erkende havenarbeiders – 4. Europese Unie – Rechtsbescherming – Prejudiciële procedure – Grondwettelijk Hof – Strijdigheid met de artt. 10 en 11 Gw., gelezen in samenhang met de vrijheid van vestiging en de vrijheid van handel en nijverheid – Voorlopige handhaving van de gevolgen

p 1142
Hof van Cassatie 05 september 2019

Vervoer – Luchtvervoer – Verordening 261/2004 – Passagiersverordening – Recht op compensatie bij vertraging van vlucht – Vaste rechtspraak Hof van Justitie – Gelijkstelling van passagiers van vertraagde vluchten met passagiers van geannuleerde vluchten – Voorwaarde – Verlies van drie of meer uren door vertraging van de vlucht

met noot| p 1142
Hof van Cassatie 28 januari 2019

Verzekering – Gezinsaansprakelijkheidsverzekering – KB van 12 januari 1984 – Verzekerde – Begrip inwonen

p 1143
Hof van Cassatie 29 oktober 2018

Verzekering – Motorrijtuigen – Verjaring – Regresvordering van de verzekeraar tegen de verzekerde – Aanvang van de verjaring – Stuiting van de verjaring – Dagvaarding

met noot| p 1143
Hof van Cassatie 12 oktober 2018

Verzekering – Verzwaring van het risico – Sanctie – Mede­delingsplicht – Vergoeding beperkt tot terugbetaling van de betaalde premies – Bewijs dat de verzekeraar het verzwaarde risico in geen geval zou hebben verzekerd – Niet afhankelijk van de wijziging of opzegging van de verzekeringsovereenkomst

p 1143
Raad van State 02 oktober 2019

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Rechtsmacht – Subjectief recht – Tewerkstelling met arbeidsovereenkomst – Beroepservaring – Weigering om beroepservaring in de privésector in aanmerking te nemen – Eenzijdige administratieve rechtshandeling – Arbeidsovereenkomst gesloten – Geschillen inzake overeenkomst behoren tot de bevoegdheid van de justitiële rechter

p 1144
Hof van Beroep Gent 13 oktober 2016

Huwelijksvermogenrecht – Eigen schulden – Onrechtmatige daad – Uitschrijven van ongedekte cheque – Verhaalbaarheid – Na de ontbinding van het huwelijksvermogenstelsel

p 1144
Burgerlijke Rechtbank West-Vlaanderen, afd. Brugge 30 november 2017

Verzekering – a) Verzekeringsovereenkomst – Motorrijtuigen – Regresvordering van de verzekeraar – Terugvordering van de vergoeding betaald voor de schade aan het voertuig dat het ongeval veroorzaakte – Geen regres van de WAM-verzekeraar op basis van de artt. 24 en 25 modelovereenkomst KB 14 december 1992 – b) Polis eigen schade – Overeenkomst niet tegenwerpelijk aan de bestuurder van het voertuig die geen contractant is

p 1149
Beslagrechter Oost-Vlaanderen, afd. Gent 05 november 2019

Beslag en executie – Bewarend beslag onder derden – Inwinnen van rekeninginformatie – Centraal Aanspreekpunt

p 1149
Politierechtbank West-Vlaanderen 07 december 2016

1. Verzekering – Motorrijtuigen – Regresvordering van de verzekeraar – Modelovereenkomst – Besturen van motorrijtuig – Vermoeden van stilzwijgende toetreding tot verzekeringsovereenkomst – Kennisgeving van voornemen regres uit te oefenen – Tijdstip waarop de verzekeraar kennisneemt van de omstandigheden van het ongeval – Taal van de verzekeringsovereenkomst – 2. Gewijsde (rechterlijk) – Strafzaken – Eén enkele straf – Geen uitspraak over dronkenschap noch over oorzakelijk verband met schade – Beoordelingsbevoegdheid van burgerlijke rechter – 3. Dronkenschap – Begrip – Beoordeling in concreto

met noot| p 1151
EHRM 29 januari 2019

Rechten van de mens – Recht op leven – Procedureel aspect – Verplichting tot samenwerking tussen twee Staten bij moordonderzoek

door - M. Leloup| p 1158
ECSR 22 januari 2019

Rechten van de mens – Sociale grondrechten – Herzien Europees Sociaal Handvest – Recht op vrijheid van organisatie – Recht op collectief onderhandelen

door - M. Leloup| p 1159