Jaargang 83 nummer 30 van 28 maart 2020

Artikelen

De wet van 21 december 2017 met betrekking tot de invoering van een beveiligingsperiode en wijzigingen inzake de onmiddellijke aanhouding: veel geblaat, weinig wol

L. Van den Steen|p 1162

Rechtspraak

Hof van Cassatie 17 oktober 2019

1. Rechten van de mens – Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – Recht op een identiteit – Recht om zijn afstamming te kennen – 2. Afstamming – Vaderschap – Vaststelling – Vordering tot onderzoek naar vaderschap door meerderjarig kind – Verjaringstermijn

met noot| p 1172
Hof van Cassatie 08 februari 2019

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Termijn – Overmacht – Fout of nalatigheid van de gerechtsdeurwaarder

met noot| p 1172
Hof van Cassatie 08 februari 2019

Burgerlijke rechtspleging – Nietigheid – Belangenschade – Beoordeling – Taak van de rechter

met noot| p 1172
Hof van Cassatie 28 januari 2019

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Verzoekschrift – Uiteenzetting van de grieven – Duidelijkheid – Geen uiteenzetting van de middelen

met noot| p 1173
Hof van Cassatie 03 januari 2019

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – (Verruimde) devolutieve werking – Eerstelijnsbevel tot overlegging van bijkomende stukken – Geen onderzoeksmaatregel – Gevolg

p 1173
Raad van State 21 oktober 2019

Raad van State – Vordering tot schorsing – Uiterst dringende noodzakelijkheid – Voetbal – Veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van wedstrijd in de Champions League – Supporters die tickets hebben gekocht en maatregelen genomen om match bij te wonen – Supporters worden in de onmogelijkheid gesteld om match bij te wonen – Spoedeisendheid te groot voor gewone schorsing – Uiterst dringende noodzaak aangenomen – Schorsing personeel beperkt tot geviseerde supporters – Geen spoedeisendheid van supportersvereniging en supporters die niet in het bezit zijn van een ticket

p 1173
Hof van Beroep Antwerpen 18 oktober 2018

1. Arbitrage – Arbitrageovereenkomst – Duidelijke en zekere wil van partijen – Toezicht van de overheidsrechter – 2. Bewijs – Burgerlijke zaken – Bekentenis – Beoordeling in haar geheel – Onsplitsbaarheid – 3. Verbintenis – Onverschuldigde betaling – Toepassingsvoorwaarden – Betaling – Onverschuldigd karakter – Begrip – Betaling zonder oorzaak – Begrip oorzaak

p 1174
Hof van Beroep Gent 27 september 2018

1. Burgerlijke rechtspleging – Instaatstelling van de zaak – Conclusietermijnagenda – Rechtsdag – Bijkomend stuk buiten de normale termijnen – Art. 748, § 2 Ger.W. – Eigen nalatigheid – Wering – 2. Schenking – Toestemming – Wilsgeschiktheid – Gezondheid van geest – Tegenbewijs van ongezondheid van geest – Medisch deskundigenonderzoek

p 1177
Hof van Beroep Antwerpen 16 juli 2018

Burgerlijke rechtspleging – Afstand van geding – Aanvaarding – Onsplitsbaar geschil – Niet alle partijen in hoger beroep – Ontoelaatbaarheid

p 1181
Hof van Beroep Antwerpen 11 januari 2018

Betekening en kennisgeving – Exploot – Dagvaarding – Rechtspersoon – Maatschappelijke zetel – Wijziging – Achterhaald ingevolge een rechterlijke beslissing – Gevolg – Nietigheid – Belangenschade

p 1182
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afd. Hasselt 12 november 2019

Burgerlijke rechtspleging – Exceptie van borgstelling van de eisende vreemdeling – Toepassingsgebied – Criterium van de nationaliteit – Schending van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie – Gevolg – Grondwetconforme uitbreiding van het toepassingsgebied

met noot van - S. Mosselmans| p 1184
Vredegerecht Antwerpen 21 juni 2018

1. Kruispuntbank van Ondernemingen – Inschrijving – Toepassingsgebied – Handels- en ambachtsondernemingen – Activiteit buiten die waarvoor de onderneming is ingeschreven – Bijkomende inschrijving nodig – 2. Vennootschap – Doel – Vordering die betrekking heeft op een activiteit die buiten het maatschappelijk doel valt – Gevolg – 3. Kerkfabriek – Juridische aard – Optreden in rechte als eiser – Machtiging door kerkraad – Onbevoegd gestelde proceshandeling – Bekrachtiging achteraf – Retroactieve werking – 4. Advocaat – Mandaat ad litem – Reikwijdte – Externe vertegenwoordiging van rechtspersoon en beslissing van bevoegd orgaan van rechtspersoon

p 1190
Hof van Justitie 26 maart 2019

Europese Unie – Recht van vrij verkeer van personen – Verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de Unieburgers en hun familieleden – Art. 2, punt 2, c), richtlijn 2004/38/EG – Begrip «rechtstreekse bloedverwant in neergaande lijn» – Kind dat uit hoofde van het Algerijnse kafala-stelsel onder vaste wettelijke voogdij staat – Art. 3, tweede lid, onder a), richtlijn 2004/38/EG – Andere familieleden – Art. 7 en 24, tweede lid Handvest Grondrechten – Familie- en gezinsleven – Belangen van het kind

door - L. Bruijnen| p 1197
Hof van Justitie 26 maart 2019

Europese Unie – Taalgebruik in de EU-instellingen – Selectieprocedure voor kandidaten – Beperking van de keuze van de tweede taal door kandidaten tot Engels, Frans en Duits – Verordening nr.1/1958 – Ambtenarenstatuut – Discriminatie op grond van taal – Rechtvaardiging

door - S. Van der Jeught| p 1198