Jaargang 83 nummer 31 van 04 april 2020

Artikelen

Zeventig jaar Noord-Atlantisch Bondgenootschap: enkele volkenrechtelijke aspecten

A. Verhelst, J. Wouters|p 1202

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 05 december 2019

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Verjaring – Korte verjaring – Schoolfactuur – 2. Verjaring – Korte verjaring – Schoolfactuur

met noot| p 1216
Hof van Cassatie 11 juni 2019

Deelneming – Medeplichtigheid – Hulp of bijstand in daden die de misdaad hebben vergemakkelijkt – Niet-onontbeerlijke hulp – Beoordeling door de rechter – Medeplichtigheid aan doodslag – Morele aanmoediging en aanzetting om tot geweldpleging over te gaan

met noot| p 1216
Hof van Cassatie 06 december 2018

Sociaal strafrecht – Recht van verdediging – Zwijgrecht – Zelfincriminatie – Sociale documenten – Afgifte – Belemmering van het toezicht

met conclusie van advocaat-generaal met opdracht - A. Winants| p 1217
Hof van Cassatie 12 juni 2018

1. Deskundigenonderzoek – Strafzaken – Door de onderzoeksrechter bevolen deskundigenonderzoek – Niet-toepasselijkheid van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek – Mogelijkheid tot het organiseren van een deskundigenonderzoek op tegenspraak – 2. Recht van verdediging – Mogelijkheid van tegenspraak – Door de onderzoeksrechter bevolen deskundigenonderzoek – Afwezigheid van de mogelijkheid om te reageren op het voorverslag van de deskundige – Gevolgen

met noot| p 1224
Hof van Cassatie 21 april 2015

Sociaal handhavingsrecht – Belemmering van toezicht – Begrip – Bewust niet bezorgen van informatiedragers die sociale gegeven bevatten

met noot| p 1225
Raad van State 08 oktober 2019

Raad van State – Vordering tot schorsing – Uiterst dringende noodzakelijkheid – Overheidsopdrachten – Mededingingsprocedure met onderhandeling – Verloop onderhandelingsprocedure – Wijziging bestek – Indiening offerte door inschrijver die geen offerte had ingediend op basis van initiële bestek

met noot| p 1225
Hof van Beroep Gent 30 november 2018

1. Valsheid in geschrifte – Beschermd geschrift – Plan van een jachtterrein – Valse vermeldingen – Mogelijke benadeling – 2. Jacht – a) Plan van het jachtterrein – Afbakening van het jachtrevier – Draagwijdte – b) Aaneengesloten terrein – Verbod van jacht met het geweer op een jachtterrein waarvan de aaneengesloten oppervlakte minder dan 40 ha bedraagt – Bewijs van het jachtrecht – Beoordeling door de rechter – Afwezigheid van bezwaar van de grondeigenaars tegen de uitoefening van het jachtrecht – c) Sancties en maatregelen – Verval van het getuigschrift van het jachtexamen – Vrijstelling voor een nieuw jachtexamen – Beoordeling door de rechter

met noot| p 1226
Hof van Beroep Antwerpen 17 december 2018

Bevoegdheid en aanleg – Bevoegdheidsincidenten – Hoger beroep – Hof van Beroep – Eigen bevoegdheid om over zijn bevoegdheid te oordelen – Hoger beroep tegen beslissing over de bevoegdheid te oordelen – Hoger beroep tegen beslissing over de bevoegdheid – Appelrechter van de rechter die het eindvonnis heeft geveld

p 1231
Hof van Beroep Gent 28 juni 2018

Milieu – Milieustrafrecht – Herstelmaatregelen – Herstel in de oorspronkelijke toestand met toepassing van art. 16.6.6, § 1, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid – Doden van beschermde, in het wild levende diersoorten – Dragen van de kosten van een wettig kweek- en herstelprogramma

met noot| p 1233
Hof van Beroep Antwerpen 27 november 2017

Bewijs – Burgerlijke zaken – a) Geoorloofdheid – Opname van gesprek door een deelnemer aan dit gesprek zonder medeweten van de andere deelnemers – b) Bekentenis – Buitengerechtelijke bekentenis – Document waarin een persoon verklaart een bedrag van een echtpaar te hebben ontvangen en zich ertoe verbindt dit bedrag zo vlug mogelijk terug te betalen

p 1234
Burgerlijke Rechtbank West-Vlaanderen, afd. Brugge 29 maart 2018

1. Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Dieren – Onweerlegbaar schuldvermoeden – Bevrijding – Vreemde oorzaak – 2. Wegverkeer – Aanrijdingsformulier – Uitgangspunt voor beoordeling van het ongeval – Ondertekening – Draagwijdte – Aanvaarding van de erop vermelde gegevens – Latere daarvan afwijkende versies – In principe geen rekening mee te houden

p 1236
Politierechtbank West-Vlaanderen, afd. Kortrijk 29 maart 2019

1. Wegverkeer – Alcohol- en drugscontrole – Voorschriften van het KB van 21 april 2007 – Gecombineerd ademtest- en ademanalysetoestel – Verplichte tussentijd van vijf minuten tussen de ademstalen – Miskenning – Gevolgen – 2. Bewijs – Strafzaken – Onrechtmatig verkregen bewijs – Bewijsuitsluiting – Betrouwbaarheid van het bewijs – Beoordeling

met noot| p 1239