Jaargang 83 nummer 32 van 11 april 2020

Artikelen

De eigenheid van onderzoeksovereenkomsten

J. Swennen|p 1242

Rechtspraak

Hof van Cassatie 12 november 2019

Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – a) Integraal schadeherstel – Slachtoffer dat reeds voorafgaandelijk aan het schadegeval schade heeft geleden of een beperking vertoonde – Gevolg – b) Vergoedende interest – Doel en strekking – Aanvullende vergoeding ter compensatie van de vertraging die bij de schadeloosstelling is opgelopen – Vertraging te wijten aan de schuld van de benadeelde – Gevolg

p 1260
Hof van Cassatie 05 september 2019

Overeenkomst – Geldigheidsvereisten – Beoordelingstijdstip – Tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst

met noot| p 1260
Hof van Cassatie 27 mei 2019

Ziekenhuis – Rechtsverhouding tussen het ziekenhuis en de ziekenhuisgeneesheren – Algemene regeling – Financiële schikkingen

met noot| p 1260
Hof van Cassatie 11 januari 2019

Aanneming van werk – Tienjarige aansprakelijkheid – Toepassingsvoorwaarden – Gebrek dat stevigheid van het gebouw of van één van zijn belangrijke onderdelen in het gedrang brengt of kan brengen – Aantasting van de stabiliteit binnen deze termijn – Geen vereiste

met noot| p 1261
Hof van Cassatie 30 oktober 2018

Milieu – Natuurbehoud – Opsporings- en vaststellingsbevoegdheid – Betredingsrecht

p 1261
Raad van State 15 oktober 2019

Milieu – Verdrag van Aarhus – Inspanningsverbintenis – Nagestreefde belangen van partijen in strijd met geest en doelstellingen van het verdrag – Ontbreken inspraakmogelijkheid – Gerechtelijke procedure mag niet tot gevolg hebben dat de uitkomst de omvang van de bescherming van het leefmilieu beperkt

p 1261
Hof van Beroep Gent 06 december 2018

1. Zaakwaarneming – Familielid dat in dringende omstandigheden onbaatzuchtig maar zonder begiftigingsoogmerk de begrafenis van een ander familielid regelt – 2. Nalatenschap – Begrafeniskosten – Deficitaire nalatenschap – Gehoudenheid versus bijdrageverplichting – Nauwste verwanten – Extrapatrimoniale verwantschapsverplichting

p 1261
Hof van Beroep Brussel 16 mei 2017

Verjaring – a) Rechtsmisbruik – Schuldenaar die een constructie heeft opgezet om te verhinderen dat zijn schuldeiser te zijnen laste zou kunnen uitvoeren – Sanctie – Verlenging van de verjaringstermijn – b) Vijfjarige verjaringstermijn – Interesten – Toepassingsgebied – Gerechtelijke moratoire interesten – Uitzondering – Interesten die in de titel zelf vervat zitten en dateren van vóór het tot stand komen van deze titel

p 1265
Hof van Beroep Gent 24 november 2016

Testament – Eigenhandig testament – Handtekening – Mede-ondertekening door de legataris – Wederprestatie om voor de testator te zorgen in geval van ziekte – Wilsbeïnvloeding – Miskenning van het eenzijdig, persoonlijk en herroepbaar karakter van een testament – Verboden erfovereenkomst – Nietigheid – Gevolg

p 1268
Hof van Beroep Gent 24 november 2016

Erfrecht – Langstlevende echtgenoot – Vruchtgebruik – Omzetting – Gewezen gezinswoning en huisraad – Vetorecht van de langstlevende echtgenoot – Draagwijdte – Geen voorwaarde van bewoning

p 1270
Beslagrechter Oost-Vlaanderen, afd. Gent 19 november 2019

Beslag en executie – Beslagrechter – Bevoegdheid – Geschillen over pandrechten – Faillissement pandhouder

p 1272
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Turnhout 17 december 2018

Overeenkomst – Bedrog – Identiteit van de verkoper – Door verkoper opgezette constructie om te vermijden dat auto door professionele verkoper zou worden verkocht

p 1273
Politierechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent 11 oktober 2019

Overeenkomst – Rechtsverwerking – Aansprakelijkheidsgeschil – Tien jaar stilzitten van benadeelde – Bedoeling om na de betaalde regeling geen verdere eisen meer te stellen – Benadeelde vertegenwoordigd door voorlopig bewindvoerder – Gegeven zonder invloed

p 1274
Hof van Justitie 14 mei 2019

Europese Unie – Handvest van grondrechten van de Europese Unie – Bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers – Organisatie van de arbeidstijd – Richtlijn 2003/88/EG – Dagelijkse en wekelijkse rusttijd – Maximale wekelijkse arbeidstijd – Richtlijn 89/391/EEG – Veiligheid en gezondheid van de werknemers op het werk – Verplichting om een systeem op te zetten waarmee de dagelijkse arbeidstijd van iedere werknemer wordt geregistreerd

door - D. Cuypers| p 1276
Gerecht 26 februari 2019

Europese Unie – a) Staatssteun – Steun door de Spaanse overheden aan bepaalde professionele voetbalclubs – Preferentieel belastingtarief voor de inkomsten van clubs die het statuut van entiteit zonder winstoogmerk mogen gebruiken – Besluit waarbij de steun onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard – Vrijheid van vestiging – Voordeel – b) Rechtsbescherming – Directe beroepen – Beroep tot nietigverklaring – Procesbelang – Ontvankelijkheid – Regionale maatregel – Selectief karakter – Verstoring van de mededinging – Beïnvloeding van de handel tussen de lidstaten – Wijziging van bestaande steun – Motiveringsplicht

door - J. Blockx| p 1278