Jaargang 83 nummer 5 van 05 oktober 2019

Artikelen

Het Hof van Justitie waakt over de rechtsstaat

G. Jocqué|p 162

Herstel in natura van contractuele en buitencontractuele schade: onbekend, onbemind?

S. De Rey|p 163

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 07 juni 2018

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Ruimtelijke ordening en stedenbouw – Planschade – Bindend vergoedingsmechanisme – Forfaitaire en onvolledige schadeloosstelling – 2. Ruimtelijke ordening – Planschade – Bindend vergoedingsmechanisme – Forfaitaire en onvolledige schadeloosstelling

met noot van - J. Poets| p 181
Hof van Cassatie 18 februari 2019

Beslag en executie – Beslagrechter – Uitvoerbare titel – Actualiteit – Definitieve rechterlijke uitspraak – Nadien tot stand gekomen wetgeving

p 188
Hof van Cassatie 20 november 2018

Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – a) Belang – Hoger beroep van het openbaar ministerie – Rechtsmacht van de appelrechter – Openbaar ministerie dat ter terechtzitting van de appelrechter de bevestiging van het beroepen vonnis vordert – b) Afstand – Voorwaarden – Uitdrukkelijke en ondubbelzinnige wilsuiting – Openbaar ministerie dat ter terechtzitting van de appelrechter de bevestiging van het beroepen vonnis vordert

met noot| p 188
Hof van Cassatie 19 oktober 2018

1. Beslag en executie – Beslagrechter – Bevoegdheid – Executiegeschillen – Bevoegdheid om te beoordelen of de invordering van een dwangsom rechtsmisbruik uitmaakt – 2. Misbruik van recht – Sanctie – Herleiden van het recht tot zijn normale uitoefening of opleggen van het herstel van de schade door het misbruik veroorzaakt – Mogelijkheid voor rechter om aan houder van het recht de mogelijkheid te ontzeggen om zich in de gegeven omstandigheden op het recht te beroepen – Vordering tot betaling van verbeurde dwangsommen

met noot| p 189
Hof van Cassatie 12 oktober 2018

Beslag en executie – Uitvoerbare titel – Notariële akte – Kredietakte – Gegevens tot bepaling van de schuldvordering – Externe gegevens – Terugbetalingsverplichting

met noot| p 189
Hof van Cassatie 28 september 2018

Beslag en executie – Bewarend beslag – Op basis van stukken – Beslagrechtsmisbruik

p 189
Hof van Cassatie 28 september 2018

Beslag en executie – Beslag op roerend goed – Revindicatie – Vereenzelviging van vennootschap en achterman – Gedingkosten

p 190
Hof van Beroep Gent 18 december 2017

1. Internering – Voorwaarden – Persoon die op het ogenblik van de beslissing niet lijdt aan een geestesstoornis die zijn oordeelsvermogen of de controle over zijn daden tenietdoet of ernstig aantast – Onmogelijkheid tot het bevelen van de internering – 2. Misdrijf – Schulduitsluitingsgronden – Geestesstoornis – Persoon die op het ogenblik van de feiten leed aan een geestesstoornis die zijn oordeelsvermogen of de controle over zijn daden ernstig heeft aangetast

p 190
Hof van Beroep Gent 12 oktober 2017

Beslag en executie – Beslag op onroerend goed – Onverdeeld goed – Rechten schuldeiser – Verdeling in natura versus openbare verkoop

p 191
Hof van Beroep Antwerpen 04 oktober 2017

Testament – Interpretatie – Extrinsieke elementen – Herroepen eerder testament – Intrinsieke elementen – Bewoordingen – Leestekens

p 193
Arrondissementsrechtbank West-Vlaanderen 18 mei 2018

Bevoegdheid en aanleg – Materiële bevoegdheid – Rechtbank van eerste aanleg – Vordering van aanvankelijke huurder tegen latere medehuurder – Vordering tot uithuiszetting – Spoedeisendheid – Kort geding

p 196
Vredegerecht Westerlo 09 januari 2019

Woninghuur – Opzegging wegens niet-tijdige registratie – Analogische toepassing van de regeling vervat in art. 9 Woninghuurwet in geval van vervreemding van het verhuurde goed

p 196
ECSR 15 mei 2018

Rechten van de mens – Recht op gezondheid – Transgenders – Verplichte operatie – Verplichte sterilisatie – Geïnformeerde toestemming

door - L. Oplinus| p 198
EHRM 04 april 2018

Rechten van de mens – Eerlijk proces – Strafzaken – Verplichte bijstand advocaat

door - B. Nelissen, P. Vanstapel| p 199