Jaargang 83 nummer 6 van 12 oktober 2019

Artikelen

Enkele mensenrechtelijke bedenkingen bij de procedure van boedelbeschrijving

F. Debucquoy|p 202

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 14 maart 2019

1. Rechten van de mens – Recht op toegang tot een rechter – Omgevingsvergunning – Beroep – Ontvankelijkheid – Deelname aan het openbaar onderzoek – 2. Omgevingsvergunning – Beroep – Ontvankelijkheid – Deelname aan het openbaar onderzoek

met noot| p 224
Hof van Cassatie 15 februari 2019

Verzekering – Aansprakelijkheidsverzekering – Rechtstreekse vordering van de benadeelde tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar – Omvang – Rechten die de benadeelde tegen de aansprakelijke zelf kan laten gelden

p 224
Hof van Cassatie 02 november 2018

Vereffening en verdeling – Notaris-vereffenaar – Vervanging – Procedure – Nieuw art. 1211 Ger.W. – Overgangsregeling – Temporele werking – Toepasselijkheid op een oude vereffening-verdeling

met noot van - S. Mosselmans| p 224
Hof van Cassatie 12 oktober 2018

1. Verjaring – Schuldvordering ten laste van een overheid – Recht op terugvordering van geldsommen die onverschuldigd zijn betaald – Tijdstip van het ontstaan van het recht op terugvordering – Dag van de betaling – Uitzondering – Wijziging van gehoudenheid van de schuldenaar door latere gebeurtenis die voor schuldenaar rechten doet ontstaan voor de periode voorafgaand aan de betaling – 2. Europese Unie – Rechtsbescherming – Prejudiciële procedure – Uitlegging door Unierecht – Betekenis en draagwijdte van uit te leggen norm op het tijdstip van inwerkingtreding – Beslissing met declaratief karakter

met noot| p 229
Hof van Cassatie 05 oktober 2018

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Tijdstip waarop het is ingesteld – Datum van indiening van het verzoekschrift op de griffie – Betaling van rolrecht en inschrijving van de zaak op de algemene rol – Uiterlijk vóór de dag van verschijning die in de akte is vermeld

met noot| p 229
Hof van Cassatie 10 september 2018

Kansspelen – Weddenschap – Geoorloofdheid – Spelen waarmee de behendigheid en de geoefendheid van het lichaam zijn gemoeid – Weddenschap verboden door een bijzondere wet die de openbare orde raakt – Gevolg – Speler niet strafbaar krachtens bepalingen van de Kansspelwet – Gevolg voor de geoorloofdheid van het betrokken spel – Weddenschap gesloten in strijd met de Kansspelwet en het uitvoeringsbesluit van deze wet

p 229
Hof van Cassatie 28 mei 2018

Verzekering – Verjaring – Termijn – Vijf jaar onder voorbehoud van bijzondere wettelijke bepalingen – Begrip bijzondere wettelijke bepalingen – Reiscontractenwet – Vordering van reiziger tegen verzekeraar van reisorganisatie of reisbemiddelaar – Geen andere termijn

met noot| p 230
Raad van State 28 maart 2019

Raad van State – a) Beroep tot nietigverklaring – Georganiseerd administratief beroep – Geen rechtsgeldige organisatie van georganiseerd beroep – Beslissing genomen door onbevoegde overheid – Gevolg – Nietigverklaring – b) Rechtsplegingsvergoeding – Verzoekende partij geen in het gelijk gestelde partij – Tempering om redenen van billijkheid

met noot| p 230
Hof van Beroep Antwerpen 10 januari 2018

Verzekering – Gezinsaansprakelijkheidsverzekering – Opzettelijke fout minderjarige – Begrip aansprakelijke derde – Begrip verzekerde – Geen subrogatievordering tegen de minderjarige verzekerde – Voorwaarden voor uitoefening van regresvordering – Volgens de wet of de verzekeringsovereenkomst gerechtigd zijn de prestatie te weigeren of te verminderen – Geen regresvordering tegen de minderjarige

p 231
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Turnhout 25 november 2016

Verzekering – a) Verzekeringscontract – Totstandkoming – Voorafgaande kennisgeving van en instemming met algemene voorwaarden – Vermelding in een verwijzing naar website in bijzondere voorwaarden – b) WAM-polis – Omniumverzekering motorrijtuigen – Verzekeringsongeval – Uitsluiting van waarborg wegens alcoholintoxicatie – Vervalbeding – Door verzekeraar te leveren bewijs van oorzakelijk verband tussen de tekortkoming en het schadegeval – c) Aangenomen waarde – Omvang vergoeding – Gevolg

p 232
Vredegerecht Gent 18 maart 2019

Handelshuur – a) Huurhernieuwing – Afbraak en wederopbouw – Begrip – Kosten van afbraak en wederopbouw die verbonden zijn met de afbraak – b) Uitzettingsvergoeding – Uitoefening van soortgelijke handel zonder dat aan de uitgezette huurder hiervan ten tijde van de uitzetting kennis werd gegeven – Toepassingsgebied – Ook verschuldigd na een wederopbouw

p 235
Hof van Justitie 20 november 2018

Europese Unie – Milieu – Besluit van het Comité van permanente vertegenwoordigers (Coreper) – Bevoegdheid van de Europese Unie – Instandhouding van de biologische rijkdommen van de zee – Visserij – Milieubescherming – Verdrag inzake Antarctica

door - M. Chamon| p 237
Hof van Justitie 08 mei 2018

Europese Unie –Vrij verkeer van personen– Immigratie – Art. 20 VWEU – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artt. 7 en 24 – Richtlijn 2008/115/EG – Artt. 5 en 11 – Derdelander tegen wie een inreisverbod is uitgevaardigd – Verblijfsaanvraag met het oog op gezinshereniging met een burger van de Europese Unie die zijn recht op vrij verkeer nooit heeft uitgeoefend – Weigering de aanvraag te behandelen

door - H. Kroeze| p 238