Jaargang 83 nummer 18 van 04 januari 2020

Artikelen

De draagwijdte van het nieuwe art. 1506/1 Ger.W.

K. Slabbaert|p 682

Het Grondwettelijk Hof en het grievenstelsel in strafzaken: knuppeltjes in het hoenderhok

S. Van Overbeke|p 683

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 06 juni 2019

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – Termijn – Door procureur des Konings ingesteld hoger beroep tegen een op tegenspraak gewezen vonnis – Ontstentenis van eenzelfde bijkomende termijn voor de beklaagde om hoger beroep in te stellen – 2. Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – Door procureur des Konings ingesteld hoger beroep tegen een op tegenspraak gewezen vonnis – Ontstentenis van eenzelfde bijkomende termijn voor de beklaagde om hoger beroep in te stellen

met noot| p 697
Grondwettelijk Hof 16 mei 2019

1. Rechten van de mens – Recht op toegang tot een rechter – Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – Grievenformulier – Schuldvraag – Nieuw element – Middel van openbare orde – 2. Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – Grievenformulier – Schuldvraag – Nieuw element – Middel van openbare orde

met noot| p 697
Hof van Cassatie 11 maart 2019

Verbintenis – Voorwaarde – Ontbindende voorwaarde – In vervulling gaan van de voorwaarde – Gevolg – Koopovereenkomst onder ontbindende voorwaarde – Teruggaveverplichting van de koper

met noot| p 697
Hof van Cassatie 07 februari 2019

Overeenkomst – Bewijs – Onderhandse akte – Wederkerige overeenkomst – Beoordelingstijdstip – Tijdstip van sluiten van de overeenkomst – Partijen met onderscheiden belang – Hoofdschuldenaar en borg in hun verhouding tot de schuldeiser

p 698
Hof van Cassatie 07 februari 2019

1. Faillissement – Pauliaanse vordering – Toepassing gemene recht – 2. Verbintenis – Pauliaanse vordering – Strekking – Personen tegen wie de vordering kan worden ingesteld – Daders of medeplichtigen aan het pauliaans bedrog – Niet de onderverkrijgers te goeder trouw

p 698
Hof van Cassatie 14 december 2018

1. Douane en accijnzen – Invoerrechten – Navordering – Voorwaarde – Verschuldigde bedrag niet opgeëist – Termijn – Drie jaar vanaf de dag waarop het van de belastingplichtige opgeëiste bedrag is geboekt – Vanaf de dag waarop, bij ontstentenis van boeking, de douaneschuld is ontstaan – Voorwaarde – Opeising en boeking van bedrag bij de invoer – 2. Verbintenis – Moratoire rente – Vertraging in betaling van geldsom mede te wijten aan de schuldeiser – Gevolg – Moratoire rente niet volledig ten laste van de schuldenaar

met noot| p 698
Raad van State 25 juni 2019

Onderwijs – Universitair onderwijs – a) Bevoegdheid bestuursorgaan – Middel van openbare orde – Exceptie van laattijdigheid – b) Codex Hoger Onderwijs – Academisch personeel – Benoeming – Bevoegdheid om benoemingsvoorwaarden vast te stellen – Generieke criteria – Omvang van invulling criteria door facultaire organen – Verfijning maar geen toevoeging van criteria

p 699
Hof van Beroep Antwerpen 16 januari 2018

1. Burgerlijke rechtspleging – Belang – Verkregen en dadelijk belang – Begrip – Reële betwisting die om een oplossing vraagt – Geen vereiste dat eiser reeds bij de inleiding van de eis schade heeft geleden – 2. Overeenkomst – Overmacht – BVBA – Ziekte van zaakvoerder

p 699
Hof van Beroep Gent 26 mei 2017

1. Overeenkomst – Beding ten behoeve van een derde – Voorwaarden – Bedoeling van bedinger om aan een derde een nieuw eigen recht toe te kennen – Zowel uitdrukkelijke of impliciete bedoeling die ondubbelzinnig vaststaat – Louter feit dat een overeenkomst aan een derde een feitelijk voordeel kan verschaffen – Onvoldoende – 2. Bewijs – Burgerlijke zaken – Bekentenis – Stilzwijgende buitengerechtelijke bekentenis – Vrijwillige uitvoering van de ingeroepen overeenkomst – Stilzwijgen van een partij – Geen bekentenis

p 702
Hof van Beroep Brussel 16 mei 2017

Verjaring – a) Termijn – Actio iudicati – Tien jaar – b) Stuiting – Burgerlijke stuiting – Eis in rechte die ertoe strekt het recht van de schuldeiser te doen gelden – Conclusie in rechte – Draagwijdte – Aanspraak die virtueel begrepen is in de rechte geformuleerde eis – c) Schorsing – Onmogelijkheid tot stuiting op grond van rechtsmisbruik – d) Vijfjarige verjaringstermijn – Toepassingsgebied – Interesten – Gerechtelijke moratoire interesten

p 705
Burgerlijke Rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent 04 september 2018

Beslag en executie – Beslag onder derden – Uitvoerend beslag – Verklaring van derde-beslagene – Nalaten – Gevolg – Rechtstreekse schuldenaarsverklaring – Privaatrechtelijke sanctie – Geen schadevergoedend karakter – Facultatief – Gedeeltelijke toepassing – Beoordeling door beslagrechter

met noot van - K. Rigaux, J. Baeck| p 708
EHRM 11 december 2018

Rechten van de mens – Eigendomsrecht – Schrapping van de naam van het bedrijf uit het register zonder zaakvoerder op de hoogte te brengen – Persoonlijke aansprakelijkheid – Geoorloofdheid – Voorwaarden

door - M. Thewis| p 713
EHRM 04 december 2018

Rechten van de mens – Persoonlijke vrijheid – Strengere straf – Geesteszieke – Preventieve detentie – Voorwaarden

door - Ph. Gérard| p 714
EHRM 06 november 2018

Rechten van de mens – Onafhankelijke rechter – Onpartijdige rechter – Tuchtprocedure tegen een rechter – Procedurele waarborgen – Recht om te worden gehoord – Openbaarheid

door - B. Nelissen, Ph. Vanstapel| p 716
EHRM 22 oktober 2018

Rechten van de mens – Recht op vrijheid en veiligheid – Toepassingsgebied – Preventieve administratieve vrijheidsberovingen

door - L. Todts| p 717