Jaargang 83 nummer 19 van 11 januari 2020

Artikelen

Het toezicht op euthanasie: een grondige controle op gebrekkige data?

V. Van den Eynde, R. Colon|p 722

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht

R. Barbaix|p 723

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 19 juni 2019

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Burgerlijke stand – Geslachtsregistratie – Transgenders – Personen met een niet-binaire genderidentiteit – Personen met een fluïde genderidentiteit – Privéleven – 2. Burgerlijke stand – Geslachtsregistratie – Transgenders – Personen met een niet-binaire genderidentiteit – Personen met een fluïde genderidentiteit – Privéleven

met noot| p 743
Hof van Cassatie 07 oktober 2019

1. Gehandicapte – Tegemoetkoming – Cumulatieverbod – Inkomstentoets – Uitkering in de vorm van een kapitaal – Verrekening ten belope van een wettelijk bepaalde lijfrente – Gevolg – 2. Energie – Sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit

met noot| p 743
Hof van Cassatie 15 maart 2019

Arbitrage – Uitspraak – Nalaten uitspraak te doen over één of meer geschilpunten – Mogelijkheid om uitspraak aan te vullen op vordering van één van de partijen – Rechter die «als het op hoofdeis meer en anders gevorderde als zijnde ongegrond» afwijst – Draagwijdte

met conclusie van advocaat-generaal - C. Vandewal| p 744
Hof van Cassatie 28 januari 2019

Collectieve arbeidsovereenkomst – Binding – Werknemer – Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur – Opzegging – Binding tot einde van opzeggingstermijn

met noot| p 748
Hof van Cassatie 19 oktober 2018

Verzekering – Aansprakelijkheidsverzekering – Beding van geheel of gedeeltelijk verval van het recht op verzekeringsprestatie – Nietig

p 748
Hof van Cassatie 11 juni 2018

Feestdag – Loon – Einde arbeidsovereenkomst – Feestdag binnen een periode van veertien dagen na einde tewerkstellingsperiode

met noot| p 749
Hof van Cassatie 11 juni 2018

Leefloon en maatschappelijke integratie – Leefloon – Tewerkstelling – Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie – Bestaansmiddelen

met noot| p 749
Raad van State 20 juni 2019

Raad van State – Cassatieberoep – Samenvattende memorie – Verzoeker die zich in samenvattende memorie beperkt tot een repliek op de standpunten van de overige partijen – Beoordeling van de gegrondheid van het enig middel – Enkel rekening te houden met het in de memorie van wederantwoord opnieuw aangevoerde middel – Geen schending van art. 6.1 EVRM

p 749
Arbeidshof Gent, afd. Gent 11 december 2017

Arbeidstijden – Feestdagen – Zondagwerk – Interpretatie – Vrijwillig karakter – Begrip – Werknemer die de wil te kennen geeft om op zondag te werken – Tewerkstellingsverbintenis van werkgever – Uitzondering – Schorsing van arbeidsovereenkomst wegens ziekte van werknemer die normaliter op zondag zou komen werken – Gewaarborgd loon

p 750
Arbeidshof Gent, afd. Gent 13 oktober 2017

1. Arbeidsovereenkomst bedienden – Opzeggingstermijn – Vermelding van wettelijke duur van opzegtermijn in de opzegging – Relatieve nietigheid – Onmiddellijk ontslag – 2. Afstand van het recht – Stilzwijgend – Werknemer – Enkele dagen laten verstrijken na kennis te hebben genomen van opzegging – Geen afstand van recht om zich op onmiddellijk ontslag te beroepen

p 752
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 26 november 2018

1. Arbeidsovereenkomst – Aansprakelijkheid werknemer – Zware fout – Gewoonlijk voorkomende lichte fout – Alcoholintoxicatie – 2. Arbeidsongeval – Burgerlijke aansprakelijkheid – Immuniteit – Werkgever die het aan het slachtoffer niet-vergoede loonexcedent terugvordert van zijn werknemer

p 753
Politierechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent 11 april 2019

1. Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Dieren – Autonome gedraging van het dier – Abnormaal en onvoorzienbaar gedrag – Samenloop met eigen fout van de benadeelde – Ontheffing van aansprakelijkheid of aansprakelijkheidsverdeling – 2. Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Bewijs – Eenzijdig deskundigenverslag – Bewijswaarde – Vereiste van betrouwbaarheid

p 755
EHRM 31 januari 2019

Rechten van de mens – Recht op leven – a) Procedureel aspect – Duur van elf jaar – Schending – b) Inhoudelijk aspect – Positieve verplichting – Behandeling van personen met mentale gezondheidsproblemen – Bescherming van het individu tegen zichzelf – Psychiatrische instelling – Zelfdoding van patiënt – Preventieve maatregelen – Restrictieve procedures – Recht op privacy van de patiënt

door - F. Fonteyn| p 758
EHRM 15 november 2018

Rechten van de mens – Vrijheid van vergadering – Politiek karakter van de vrijheidsberoving – Politiek pluralisme

door - C. Lefevre| p 759