Jaargang 83 nummer 20 van 18 januari 2020

Artikelen

Forget me (in Europe), forget me not (outside Europe)

P. Valcke, M. Fierens|p 762

De matigingsbevoegdheid van de politierechter bij GAS: (quasi?) parallellisme met de strafprocedure

M. Decock, B. Warnez|p 763

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 14 maart 2019

Strafwet – Legaliteitsbeginsel – Art. 46bis/1, § 3 Sv. – Personeelsleden van socialezekerheidsinstellingen – Actieve informatieplicht – Informaties die ernstige aanwijzingen kunnen uitmaken van een terroristisch misdrijf – Te vage bewoordingen – Bron van rechtsonzekerheid

met noot van - A.-S. Versweyvelt| p 776
Hof van Cassatie 03 september 2019

Voorlopige hechtenis – Voorlopige invrijheidstelling – Verzoekschrift – Per fax toegestuurd – Geldigheid – Voorwaarde – Onbetwiste handtekening van verzoeker of zijn raadsman

p 789
Hof van Cassatie 28 mei 2019

Recht van verdediging – Eerlijk proces – Recht om een getuige op de terechtzitting te ondervragen – In aanmerking nemen van de belastende verklaringen van een persoon zonder dat de beklaagde de gelegenheid had die persoon als getuige op de terechtzitting te ondervragen – Criteria voor de weigering van een verzoek tot getuigenverhoor – a) Beoordeling door de rechter – Aanduiding van concrete omstandigheden – b) Weigering van een verzoek tot getuigenverhoor zonder toetsing aan de drie voormelde criteria

met noot| p 789
Hof van Cassatie 26 februari 2019

1. Rechten van de mens – Onpartijdige rechter – Afwijzing van een verweermiddel als dilatoir – 2. Recht van verdediging – Eerlijk proces – a) Verzoek van de beklaagde tot heropening van het debat – Afwijzing door de rechter – b) Organisatie van de verdediging – Procesmisbruik – Beoordeling door de rechter

met noot| p 790
Hof van Cassatie 11 september 2018

Strafvordering – Samenstelling van de zetel – Valsheid in geschrifte – Geneeskundige verzorging en uitkeringen – Document dat de terugbetaling van geneeskundige verstrekking toelaat

p 790
Raad van State 10 september 2019

Raad van State – Schadevergoeding – Vordering ingediend op een wijze die wijst op een deloyale procesvoering – Geen rekening te houden met vordering mocht ze ontvankelijk zijn ingediend

p 791
Arbeidshof Gent, afd. Gent 09 oktober 2017

Arbeidsovereenkomst – Contractuele aansprakelijkheid – Fout na het einde van de arbeidsovereenkomst – Individuele voortzetting van een beroepsgebonden hospitalisatieverzekering – Niet-toepasselijkheid art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet

p 791
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Turnhout 11 februari 2019

1. Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Fout – Zorgvuldigheidsnorm – Afdekken van een dak met golfplaten in asbest – 2. Hinder – Bovenmatige burenhinder – Schade door brand bij nabuur – Aanwezigheid van golfplaten in asbest op dak van nabuur

p 793
Politierechtbank Antwerpen, afd. Mechelen 14 oktober 2019

Strafvordering – Redelijke termijn – Verkeersovertreding – Verschillende langdurige periodes zonder dat enige handeling werd gesteld – Zaak pas na 23 maanden voor behandeling op zitting gebracht – Overschrijding van redelijke termijn – Gevolg – Eenvoudige schuldigverklaring

p 794
Gerecht 07 december 2018

Europese Unie – Staatssteun – Steun die België heeft verleend ten gunste van de financiële coöperatieve vennootschappen van de Arco-groep – Garantieregeling die de deelnemingen beschermt die natuurlijke personen aanhouden in coöperatieve vennootschappen die actief zijn in de financiële sector – Besluit van de Commissie waarbij de steun onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard en die de uitbetaling van de gegarandeerde bedragen aan de vennoten verbiedt – Voorwerp van het geschil – Terugvordering – Proportionaliteit

door - J. Blockx| p 796
Hof van Justitie 04 december 2018

Europese Unie – Non-discriminatiebeginsel – Gelijke behandeling in arbeid en beroep – Richtlijn 2000/78/EG – Verbod van discriminatie op grond van leeftijd – Aanwerving van politieagenten – Nationaal orgaan dat bij wet is ingesteld om het Unierecht op een specifiek gebied te handhaven – Bevoegdheid om nationale wetgeving die strijdig is met het Unierecht buiten toepassing te laten – Voorrang van het Unierecht

door - M. Verhoeven| p 798