Jaargang 83 nummer 21 van 25 januari 2020

Artikelen

Google, globalisering en de Europese Unie

J. Meeusen|p 802

Efficiënt en ethisch minnelijk invorderen: een paradigmashift

A.-L. Verbeke|p 803

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 17 oktober 2019

1. Grondwettelijk Hof – Optreden in rechte – Ordes van de balies – Belang – 2. Rechten van de mens – Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – Erfovereenkomst – Notaris – Bijstand raadsman – Belang van het kind

met noot| p 811
Hof van Cassatie 28 juni 2019

Aanneming van werk – Beëindiging – a) Door de eenzijdige wilsverklaring van de opdrachtgever – Toepassingsgebied – Aanneming van een werk dat door zijn voorwerp of door een uitdrukkelijke tijdsduur is bepaald – b) Aanneming van onbepaalde duur – Redelijke opzeggingstermijn – Ontstentenis van redelijke opzeggingstermijn – Schadevergoeding ter compensatie van het door de aannemer geleden nadeel

met noot| p 811
Hof van Cassatie 05 oktober 2018

Bewijs – a) Handelsverbintenissen – Alle bewijsmiddelen – Gebrek aan protest van handelaar tegen een brief – Feitelijk vermoeden dat handelaar de inhoud van die brief aanvaardt – b) Burgerlijke zaken – Vermoedens – Feitelijke vermoedens – Beoordeling door de feitenrechter – Controle door het Hof van Cassatie

met noot van - L. Maes| p 812
Hof van Cassatie 21 december 2018

Dading – Vernietiging wegens dwaling omtrent het voorwerp van het geschil – Begrip – Dwaling omtrent de zelfstandigheid van de zaak die het voorwerp van het geschil is – Begrip

met noot| p 812
Hof van Cassatie 26 oktober 2017

1. Burgerlijke rechtspleging – Samenhang – Gedinginleidende akte – Geen verplichting om alle vorderingen in één gedinginleidende akte te bundelen – Gevolg voor samenhangende vorderingen – 2. Bevoegdheid en aanleg – Aanhangigheid – Geschil inzake vereffening en verdeling van nalatenschap – Vordering tot herroeping of nietigverklaring van schenking aan erfgenaam – Mogelijkheid om bij afzonderlijke vordering in te stellen

met noot| p 819
Raad van State 08 juli 2019

Milieu – a) Milieuvergunning – Tussenkomende partij die vernietiging poogt te voorkomen door beweerde vrijwillige beperking van haar exploitatie – Beoordeling wettigheid op ogenblik van nemen van bestreden beslissing – b) Milieueffectenrapportage – Ernst van milieueffectenrapportage en deskundigheid van deskundigen – Adviesverplichting – Waarde van advies

p 819
Hof van Beroep Gent 23 november 2017

Vereffening en verdeling – Gerechtelijke vereffening-verdeling – Wet van 13 augustus 2011 – Overgangsrecht – Art. 1214, § 1 Ger.W. – Deelakkoord – Al dan niet verwerking door de notaris-vereffenaar in de staat tot vereffening-verdeling

p 820
Hof van Beroep Gent 10 november 2016

1. Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Berusting – Stilzwijgende berusting – Bevel tot gerechtelijke vereffening-verdeling – Deelname aan inventariswerkzaamheden – Deelname aan de opening van notariële werkzaamheden – 2. Vereffening en verdeling – Gerechtelijke vereffening-verdeling – Deelgenoten – Schuldeisers – Tussenkomst – Hoedanigheid – Schuldeiser van een erfgenaam-deelgenoot versus schuldeiser van de nalatenschap – Echtgenoten van de deelgenoten

p 824
Hof van Beroep Gent 03 november 2016

1. Vereffening en verdeling – Gerechtelijke vereffening-verdeling – Bezwaren – Procedure – Vaag bezwaar op het notariële terrein – Verfijning in rechte – Taak van de rechter – 2. Erfrecht – Heling – Al dan niet intentioneel verwantschap van de verschillende helers – Al dan niet uitsluiting in de respectievelijk geheelde erfdelen

p 826
Hof van Beroep Gent 27 oktober 2016

Huwelijksvermogensrecht – Huwelijkscontract – Keuzebeding – Uitoefening – Ontwerp-aangiften van nalatenschap – Draagwijdte

p 829
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 08 januari 2016

1. Bevoegdheid en aanleg – Materiële bevoegdheid – Vrederechter – Geschillen inzake huur – Overeenkomsten die naast huur ook prestaties omvatten – Geen materiële bevoegdheid vrederechter – 2. Burgerlijke rechtspleging – Schorsing rechtspleging – Aanhangig maken van strafvordering – Aangifte bij de politie of neerlegging van een klacht bij de procureur des Konings – 3. Overeenkomst – Oorzaak – Ongeoorloofdheid – Door wederpartij seksuele diensten laten verschaffen aan cliënten

p 833
Vredegerecht Antwerpen 11 april 2019

Handelshuur – Herziening van de huurprijs – a) Na een huurhernieuwing – Normale huurwaarde op ogenblik dat herziening van de huurprijs kan ingaan – Te vergelijken met de normale huurwaarde bij het ingaan van de huurhernieuwing – b) Gegrondheid van het verzoek – Gegevens die doen geloven dat de normale huurwaarde van het pand ten gevolge van nieuwe omstandigheden gewijzigd is in de zin als bedoeld in art. 6 Handelshuurwet

p 836

Wetgeving in kort bestek

 • Algemene verordening gegevensbescherming – Afwijking – Vlaamse toezichts-, inspectie- en auditdiensten p 839
 • Woonbeleid p 839
 • Gedetineerden – Rechtspositie – Gevangeniswezen – Klachten – Bezwaar p 839
 • Natuurreservaten – Bossen – Toegankelijkheid p 839
 • Landbouw – Leefmilieu p 839
 • Jeugddelinquentierecht – Jeugdbescherming p 839
 • Wapenwet p 840
 • Wegverkeer – Technische eisen – Algemeen reglement p 840
 • Vennootschappen – Verschaffing van informatie – Naburige rechten – Auteursrechten – Jaarrekeningen – Boekhouding – Interne controle – Administratieve en boekhoudkundige informatie p 840
 • Handelstransacties – Bestrijding van de betalingsachterstand p 840
 • Algemene rampen – Schade – Herstel p 840