Jaargang 84 nummer 3 van 19 september 2020

Artikelen

De leeftijd van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen: er is meer dan een medisch onderzoek en een procedure bij de Raad van State alleen

J. Verhellen|p 82

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 12 maart 2020

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Leefloon en maatschappelijke integratie – Toekenningsprocedure – OCMW – Territoriale bevoegdheid – Verhuizing van de gerechtigde – 2. Leefloon en maatschappelijke integratie – Procedure – OCMW – Territoriale bevoegdheid – Verhuizing van de gerechtigde

p 89
Hof van Cassatie 28 mei 2020

1. Wetten, decreten en besluiten – Exceptie van onwettigheid – Taak van de rechter – Onderzoek van de interne en externe onwettigheid – 2. Burgerlijke rechtspleging – Belang – Rechtmatig belang – Loutere omstandigheid dat de eiser zich in een ongeoorloofde toestand bevindt

met noot| p 89
Hof van Cassatie 13 februari 2020

1. Vennootschap – Ontbinding en vereffening – Gevolg – Behoud van actieve en passieve rechtsbekwaamheid – Voorwaarde – 2. Koop – Levering – Accessoria – Gevolg – Overnemer die het vereiste belang en de vereiste hoedanigheid heeft deze rechten in rechte uit te oefenen – Rechten waarvan de overdrager nog steeds belang heeft ze uit te oefenen – Niet in overdracht begrepen

met noot van - B. Van den Bergh| p 90
Hof van Cassatie 24 september 2019

Wegverkeer – Technische eisen – Koninklijk besluit Technische Eisen Voertuigen – Toepassingsgebied – Buitenlandse inschrijvingsplaat

met noot| p 94
Hof van Cassatie 17 september 2019

Wegverkeer – Manoeuvre – Bestuurders die beiden een manoeuvre uitvoeren – Art. 12.4, eerste lid Wegverkeersreglement niet van toepassing

met noot| p 94
Hof van Cassatie 08 maart 2019

1. Vruchtgebruik – Eventueel vruchtgebruik – Begrip – Opschortende voorwaarde in vervulling gegaan – Gevolg – 2. Successierechten – Eventueel vruchtgebruik op nalatenschapsvermogen – Opschortende voorwaarde in vervulling gegaan – Gevolg – Verplichting om nieuwe aangifte tot successiebelasting in te dienen

met noot| p 94
Raad van State 10 april 2020

Raad van State – Schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid – COVID-19 – Sluiting van een inrichting – Rechtszekerheidsbeginsel – Bepaalbaarheid van de duur van een maatregel – Geen precieze duur maar wel bepaalbaar – Onvoorspelbaarheid van evolutie van coronavirus – Sluiting inrichting tot beperking van verspreiding coronavirus – Voldoende bepaalbaarheid van de duur

p 95
Raad van State 26 maart 2020

Overheidsopdrachten – a) Verbetering hoeveelheden in meetstaat voorgesteld door inschrijvers – Verbeteringen verworpen door aanbestedende instantie maar nieuwe hoeveelheden vastgesteld – Formelemotiveringsplicht – Beoordeling in het licht van de concrete omstandigheden van de zaak – Inschrijvers in het ongewisse van redenen voor nieuwe hoeveelheden – b) Belang bij middel – Afdoende motivering vereist om zich met middelen te verweren tegen beslissing

p 95
Raad van State 03 maart 2020

Openbaar ambt – Vlaams bestuursrechter – Selectieprocedure – a) Puntenverdeling tussen vragen – Geen vereiste om voorafgaandelijk in kennis te worden gesteld van de puntenverdeling – b) Schriftelijke proef – Kwalificatie – Kennisexamen – Puntentoekenning – Formele motivering – Puntentoekenning door onderscheiden correctoren – Verschillende gestrengheid – Bij kennisexamen mag een gemiddelde worden genomen – «Richtinggevend» modelantwoord doet geen afbreuk aan kennisexamen

p 95
Raad van State 18 februari 2020

Overheidsopdrachten – Justitie – Gerechtsdeurwaarders – Taken – Onderscheid tussen monopolietaken en residuaire bevoegdheden – Geen prijsconcurrentie bij monopolietaken – Optreden als vrij beroep bij residuaire bevoegdheden – Bestek – Vergoeding voor zowel monopolietaken als residuaire diensten in één enkele forfaitaire prijs in de offerte op te geven – Onwettige besteksbepaling

p 96
Raad van State 25 januari 2019

Vreemdeling – Niet-begeleide minderjarige – Beslissing van de Dienst Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen dat verzoeker niet aan het leeftijdsvereiste voldoet – Bevoegdheid rechtbank van eerste aanleg – Twijfel van Dienst Voogdij over de leeftijd van de betrokken persoon – Medisch onderzoek door arts – Ultiem bewijsmiddel betreffende de leeftijd

met noot| p 96
Hof van Beroep Gent 13 juni 2018

Milieu – Vordering inzake bescherming van het leefmilieu – Ontvankelijkheid van de milieustakingsvordering – Kennelijke inbreuk – Interpretatie – Op te leggen maatregelen

p 101
Hof van Beroep Brussel 01 maart 2017

1. Verjaring – Schuldvordering ten laste van een overheid – Vordering tot schadevergoeding – Aanvangspunt – Ontstaan vordering – Ogenblik waarop schade ontstaat – Weigering erkenning huwelijk – Betekening beslissing – 2. Internationaal privaatrecht – Huwelijk – Erkenning buitenlandse huwelijksakte – Onderzoek rechtsgeldigheid – Schijnhuwelijk – Advies openbaar ministerie – Art. 6 EVRM – Toepasselijkheid – 3. Onrechtmatige overheidsdaad – a) Ambtsfouten van magistraten – Openbaar ministerie – Adviserende functie – Verkeerde inschatting culturele verschillen – b) Gemeente – Buitenlandse huwelijksakte – Onderzoek rechtsgeldigheid – Schijnhuwelijk – Beslissing om huwelijk niet te erkennen – Advies openbaar ministerie – Indicatoren omzendbrief

p 105
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 05 november 2018

Sociale huisvesting – Sociale huur – Betaling van de huurprijs – Verhoging van 10 % op achterstallige huurgelden – 1° Sociale verhuurders geen onderneming in de zin van WER – 2° Toepassing volgens opdracht van algemeen belang – Matigingsbevoegdheid van de rechter

p 112
Politierechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Aalst 03 oktober 2019

Onrechtmatige overheidsdaad – Wegverkeer – Verplichting voor gemeentelijke overheid om slechts veilige wegen open te stellen – Wegdek niet noodzakelijk gebrekkig in de zin van art. 1384, eerste lid BW – Geen beletsel dat toestand abnormaal gevaar kan uitmaken in de zin van art. 135, § 2 Gemeentewet

p 114

Wetgeving in kort bestek

  • Corona p 116
  • OCMW – Ten laste nemen van de steun p 119
  • Openbare veiligheid – Beelden van nucleaire installaties en kritieke inrichtingen – Inperken van het maken of verspreiden van luchtfoto’s – Wazigmaking van beelden p 119