Jaargang 84 nummer 4 van 26 september 2020

Artikelen

De overeenkomst van bepaalde duur en artikel VI.91/5, 5° WER: gerechtvaardigde bezorgdheid van de wetgever of flagrante aantasting van de contractvrijheid van ondernemingen?

D. Rooses|p 122

Rechtspraak

Hof van Justitie 27 februari 2020

Europese Unie – Justitiële samenwerking – In burgerlijke zaken – Bevoegde rechter – Verzekeringsgeschillen – Aansprakelijkheidsverzekering – EU Verordening nr. 1215/2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Brussel 1bis) – Forumbeding – Verzekeringsovereenkomst tot dekking van grote risico’s – Tegenwerpelijkheid – Bescherming van de zwakke partij – Verzekerde persoon is geen beroepsbeoefenaar in de verzekeringssector

p 131
Grondwettelijk Hof 23 april 2020

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Rechtsmiddelen – Burgerlijke en handelszaken – Sociale zaken – Verzet – 2. Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Sociale zaken – Verzet

p 135
Hof van Cassatie 19 december 2019

Vennootschap – Verjaring – Vorderingen tegen bestuurders, zaakvoerders en daarmee gelijkgestelde personen wegens verrichtingen die verband houden met hun taak – Aanvangspunt – Vanaf de verrichtingen of, indien ze met opzet verborgen zijn gehouden, vanaf de ontdekking – Gevolg

p 136
Hof van Cassatie 03 oktober 2019

Overeenkomst – Contractuele aansprakelijkheid – Schadeloosstelling – Omvang – Geleden verlies en gederfde winst – Herstel van de schuldeiser in de toestand waarin hij zich zonder de wanprestatie zou hebben bevonden – Ook bij herstel in natura

met noot van - S. De Rey| p 136
Hof van Cassatie 09 september 2019

Vennootschap – Geschillenregeling – Uitsluiting – Gegronde reden – Niet noodzakelijk foutief of onrechtmatig gedrag van een van de vennoten – Vordering en tegenvordering tot uitsluiting van een vennoot – Voortbestaan van de vennootschap

met noot| p 144
Hof van Cassatie 31 mei 2019

Vennootschap – Bestuurder – Persoonlijke aansprakelijkheid – Faillissementsaansprakelijkheid – Onbetaalde socialezekerheidsschulden – Omvang van de aansprakelijkheid – De aan- of afwezigheid van kwade trouw als beoordelingselement

met noot| p 144
Hof van Cassatie 01 februari 2019

Vennootschap – Bestuurder – Persoonlijke aansprakelijkheid – Faillissementsaansprakelijkheid – Onbetaalde socialezekerheidsschulden – Omvang aansprakelijkheid

met noot| p 144
Arbeidshof Gent 08 juni 2018

Arbeidsovereenkomst – Oneerlijke concurrentie – Bewijs – E-mails – Bedrijfscomputer – Privacy – Antigoonrechtspraak

p 145
Hof van Beroep Antwerpen 20 februari 2017

Dading – Gevolgen – Bron van nieuwe verbintenissen – Voorwaarde – Toegeving bestaande in verbintenis iets te doen, te geven of te laten

p 146
Hof van Beroep Gent 08 december 2016

Huwelijksvermogensrecht – a) Gezinswoning – Bouw met gemeenschappelijke gelden – Deels op gemeenschappelijke grond en deels op eigen grond – Natrekking – Horizontale versus verticale natrekking – Gevolgen – Vergoeding – b) Bewijs – Onderlinge verhouding tussen de ex-echtgenoten – Vrije bewijsregeling – Schuldvordering van de ouders van een van de ex-echtgenoten – c) Vereffening-verdeling – Vergoedingsrekening – Vermenging van voorhuwelijkse gelden met huwelijkse gelden – Vergoeding ten laste van de gewezen huwelijksgemeenschap – d) Woonvergoeding – Verblijf in de gewezen gezinswoning als vorm van onderhoudsbijdrage in natura – Gevolg

p 147
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 28 mei 2018

Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Compensatoire interest – a) Zonder geldige reden schade-eis laten aanslepen – Fout – Gevolg – Geen vergoedende interest voor periode van inertie – b) Begrip – Rentevoet – Gederfde opbrengst die de benadeelde met het ontvangen bedrag had kunnen verwerven – Opbrengst van een normale belegging

p 152
Vredegerecht Gent 28 januari 2020

Rechten van de mens – Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – Contractueel verbod om in gehuurd appartement huisdieren te houden – Geen schending

met noot| p 154
Hof van Justitie 26 maart 2020

Europese Unie – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Procedure tot heroverweging – Art. 47 – Recht op een gerecht bij wet ingesteld – Onregelmatigheid bij de benoemingsprocedure van een rechter

door - M. Leloup| p 156
Hof van Justitie 12 maart 2019

Europese Unie – Unieburgerschap – Art. 20 VWEU – Artt. 7 en 24 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Bezit van zowel de nationaliteit van een lidstaat als van die van een derde staat – Verlies van rechtswege van zowel de nationaliteit van een lidstaat als van die van het burgerschap van de Unie – Gevolgen – Evenredigheid

door - H. Kroeze| p 158