Jaargang 82 nummer 10 van 03 november 2018

Artikelen

In voorkomend geval ... Hoe kersverse moeders nodeloos met hun zuigeling naar hun herkomstlidstaat worden gestuurd voor een vaderlijke erkenning

B. Verkempinck|p 362

De winstpremie

Y. Stox|p 363

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 07 juni 2018

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Loopbaanonderbreking – Uitkering – Terugvordering – 2. Loopbaanonderbreking – Uitkering – Terugbetaling – Geen beperking – Lacune – Aanvulling door rechter

p 377
Hof van Cassatie 23 november 2017

Huwelijk – Schijnhuwelijk – Gevolgen – Nationaliteit – Vervallenverklaring – Geen terugwerkende kracht – Fraus omnia corrumpit

met conclusie van advocaat-generaal - A. Van Ingelgem| p 377
Hof van Cassatie 13 oktober 2017

Verjaring – Buitencontractuele aansprakelijkheid – Termijn – Vijf jaar vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaring ervan – Kennis van de omvang van de schade – Niet relevant

met noot| p 381
Hof van Cassatie 12 juni 2017

Onrechtmatige daad – Oorzakelijk verband – Redenering van het rechtmatig alternatief – Abstractie maken van het foutieve element in de ontstaansgeschiedenis van het schadegeval en andere omstandigheden ongewijzigd laten

met noot| p 381
Hof van Cassatie 17 maart 2017

Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Samenloop en coëxistentie van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid – Voorwaarden voor samenloop

met noot| p 382
Hof van Cassatie 24 februari 2017

Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Bestaan van contractuele, wettelijk of reglementaire verplichting tot betaling – Gemeente – Kosten voor technische hulpverleningswerkzaamheden die niet het gevolg zijn van een noodoproep om mensen te beschermen of te redden – Verhaalbaarheid op aansprakelijke

met noot| p 382
Hof van Cassatie 09 februari 2017

Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Foutbegrip – Opzet – Dader bewust van het feit dat hij de wetsovertreding begaat – Geen vereiste

p 383
Raad van State 24 mei 2018

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Taalgebruik – Ambtenaar van de Nederlandse taalrol – Verklaring in het Nederlands op document in Franse versie – Geen belang bij het middel

met noot| p 383
Hof van Beroep Gent 24 november 2017

1. Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Persoonlijk geleden schade – Vordering tot schadevergoeding ingevolge het misdrijf van bezit van kinderpornografie – Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen (Child Focus) – Onderscheid tussen collectieve schade en schade die door een individueel kind wordt geleden – 2. Seksuele bescherming van minderjarigen – Bezit van kinderpornografie – Vordering tot schadevergoeding van de Stichting voor vermisten en seksueel uitgebuite kinderen (Child Focus)

met noot| p 383
Hof van Beroep Gent 26 mei 2016

Schenking – Handgift – Animus donandi – Bewijs – Aandelentransfer – Gebrek aan evenwichtige economische tegenprestatie – Affectieve banden tussen de contractpartijen

p 384
Hof van Beroep Antwerpen 17 maart 2016

1. Lastgeving – a) Omvang vertegenwoordigingsbevoegdheid lasthebber – Voorwerp – Rechtshandelingen – Uitsluiting van onrechtmatige daden – b) Schijnmandaat – Toepassingsvoorwaarden – Schijnbare lasthebber die in de uitvoering van de opdracht onrechtmatig handelt en een misdrijf begaat – Gevolg voor gehoudenheid van schijnbare lastgever – 2. Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Aansteller voor daden van aangestelde – Begrip aangestelde – Vrije bankagent – Verbintenissen van handelsagent – Gevolg

p 389
Burgerlijke Rechtbank West-Vlaanderen, afd. Brugge 19 januari 2017

Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Ouders voor hun minderjarige kinderen – Uit de echt gescheiden ouders – Vijftienjarige zoon die een manifeste overtreding van het Wegverkeersreglement begaat – Tekortkoming van beide ouders aan hun opvoedingstaak

p 393
Vredegerecht Genk 25 september 2018

Burgerlijke rechtspleging – Vordering – Tussenvordering – Toelaatbaarheid – Vordering tot vrijwaring voor verlies van gestolen goed – Geen rechtmatig belang – Ontoelaatbaar

p 936

Kanttekeningen

De advocatuur, een pars pro toto

F. Judo