Jaargang 82 nummer 11 van 10 november 2018

Artikelen

De verkrijgende verjaring. Enkele capita selecta

J. Van de Voorde|p 402

Rechtspraak

Hof van Cassatie 06 november 2017

Verzekering – Motorrijtuigen – Betrokkenheid van verscheidene voertuigen – Aansprakelijkheid niet vast te stellen – Wettelijke vergoedingsregeling ten voordele van benadeelde – Voertuigschade – Geen toepassing art. 3 WAM-wet en art. 8, 1° Modelovereenkomst – Verzekeraar moet instaan voor schade aan het verzekerde motorrijtuig

p 420
Grondwettelijk Hof 07 juni 2018

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Bevoegdheid en aanleg – Familierechtbank – Feitelijk samenwonenden – Verstoorde verstandhouding – Voorlopige maatregelen – 2. Bevoegdheid en aanleg – Materiële bevoegdheid – Familierechtbank – Feitelijk samenwonenden – Verstoorde verstandhouding – Voorlopige maatregelen

met noot| p 420
Hof van Cassatie 23 oktober 2017

Overeenkomst – Ontbinding wegens wanprestatie – Gevolgen – Terugwerkende kracht – Contractuele bedingen die verder uitwerking krijgen

met noot van - S. Jansen, S. Stijns| p 421
Hof van Cassatie 16 mei 2017

1. Verzekering – Aansprakelijkheidsverzekering – Tegen verzekerde ingesteld geding voor strafgerecht – Gedwongen tussenkomst verzekeraar – Geding ingesteld voor het strafgerecht – Definitieve uitspraak over de schuldvraag – Recht van verdediging – Reeds bevolen onderzoeksverrichtingen – Onontvankelijkheid vordering in tussenkomst – 2. Strafvordering – Bevoegdheid – Vrijwaringsvordering van beklaagde tegen in solidum veroordeelde medebeklaagde – Onbevoegdheid strafrechter

p 426
Hof van Cassatie 08 mei 2017

Pacht – Opzegging voor eigen exploitatie – Verpachter die zijn landbouwbedrijf heeft stopgezet en dit bedrijf na die stopzetting heeft verpacht – Onmogelijkheid deze opzeggingsreden aan te voeren – Vrijwaring van bestaanszekerheid van pachter – Art. 9, tweede lid Pachtwet – Draagwijdte

met noot| p 426
Hof van Cassatie 09 maart 2017

Verzekering – Motorrijtuigen – Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker – Aan spoorstaven gebonden motorrijtuig – Eigen bedding – Plaats waar het ongeval zich heeft voorgedaan – Plaats volledig afgezonderd van de in art. 2, § 1 WAM-wet bedoelde plaatsen

p 427
Hof van Cassatie 09 maart 2017

Verzekering – Premie – Betaling – Premie niet rechtstreeks betaald aan verzekeraar – Schijnvertegenwoordiging – Voorwaarde – Bestaan van een verzekeringsovereenkomst

met noot| p 427
Hof van Cassatie 13 februari 2017

Verzekering – Verval van dekking – Bewijslast – Verzekeraar – Bewijs van niet-uitvoering van contractuele verplichtingen en van oorzakelijk verband tussen die tekortkoming en het schadegeval – Diefstalverzekering – Arrest dat op de verzekerde de bewijslast legt dat de door de verzekeraar opgeworpen voorwaarden van het verval vervuld zijn – Onwettig

met noot| p 427
Hof van Beroep Gent 30 maart 2017

1. Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Kort debat – Geen akkoord van de partijen – Appreciatiebevoegdheid van de appelrechter – Beperkte en afgesplitste discussie over de ontvankelijkheid van het hoger beroep – 2. Betekening en kennisgeving – Exploot – Vonnis – Verkeerde hoofding – Gevolg

p 428
Hof van Cassatie 04 januari 2017

Verzekering – Motorrijtuigen – Verzekeringsverplichting – Niet-naleving – Misdrijf – Strafbare persoon – Diefstal van voertuig – De persoon die na het voertuig te hebben gestolen, de bestuurder ervan is

p 428
Raad van State 19 juni 2018

Tucht – Tuchtstraf – Vereiste van tijdige beslissing tot instellen van tuchtvordering

p 428
Hof van Beroep Antwerpen 19 december 2016

Verjaring – Stuiting – Daden van stuiting ten aanzien van de borg – Geen stuitende werking ten aanzien van de hoofdschuld

p 430
Hof van Beroep Gent 26 november 2015

Vereffening en verdeling – Gerechtelijke vereffening-verdeling – Onsplitsbaar geschil – Gevolg – Vereiste om alle deelgenoten te betrekken – Miskenning – Sanctie

p 431
Burgerlijke Rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent 20 februari 2017

1. Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Gebrekkige zaak – Begrip – Abnormaal kenmerk – Abnormale gedraging – Bewijs van abnormale gedraging – Voorwaarde – Omgevallen boom – 2. Hinder – Bovenmatige burenhinder – Voorwaarde – Daad, verzuim of gedraging die aan de nabuur kan worden toegerekend

p 432
Vredegerecht Antwerpen 14 december 2017

Overeenkomst – a) Opzegging – Overeenkomst tussen hogeschool en student – Opzeggingsvergoeding ten laste van student die zich in de loop van het academiejaar uitschrijft – Geen gelijkwaardige vergoeding als hogeschool in de loop van het academiejaar het contract opzegt – Onrechtmatig – b) Schadebeding – Geldschuld – Moratoire interest – Hogere interestvoet – Overeenkomst tussen hogeschool en student – Schadebeding ten laste van student – Geen gelijkwaardige vergoeding ten laste van hogeschool – Onrechtmatig

p 434
Hof van Justitie 27 februari 2018

Europese Unie – Rechtsstaatbeginsel – Daadwerkelijke rechtsbescherming – Onafhankelijkheid van de rechters – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Verlaging van de salarissen in de nationale openbare dienst – Bezuinigingsmaatregelen

door - F. Gremmelprez| p 436
Hof van Justitie 25 januari 2018

Europese Unie – Consumentenbescherming – Verordening (EG) nr. 44/2001 (Brussel I) – Rechterlijke bevoegdheid inzake door consumenten gesloten overeenkomsten – Begrip «consument» – Cessie tussen consumenten van rechten die zij kunnen doen gelden ten aanzien van eenzelfde ondernemer

door - J. Schenk| p 438