Jaargang 82 nummer 12 van 17 november 2018

Artikelen

Controle op en afsluiting van het gerechtelijk onderzoek inzake voorrecht van rechtsmacht: recente ontwikkelingen

T. De Coster|p 442

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 22 maart 2018

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Voorrecht van rechtsmacht – Procedure – Afsluiten van het gerechtelijk onderzoek – Onderzoeksgerecht – Regeling van de rechtspleging – Beoordeling van de toereikendheid van de bezwaren en de regelmatigheid van de rechtspleging – 2. Voorrecht van rechtsmacht – Procedure – Afsluiten van het gerechtelijk onderzoek – Onderzoeksgerecht – Regeling van de rechtspleging – Beoordeling van de toereikendheid van de bezwaren en de regelmatigheid van de rechtspleging

met noot| p 453
Grondwettelijk Hof 01 februari 2018

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Voorrecht van rechtsmacht – Procedure – Door onderzoeksmagistraat genomen beslissingen – Afwezigheid van mogelijkheid van hoger beroep – 2. Voorrecht van rechtsmacht – Procedure – Door onderzoeksmagistraat genomen beslissingen – Afwezigheid van mogelijkheid van hoger beroep

met noot| p 459
Hof van Cassatie 18 september 2018

Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – Grieven – Volgberoep van het openbaar ministerie – a) Afstand van grieven door de beklaagde – Gevolgen voor de grieven van het openbaar ministerie – b) Verwijzing naar «de wenselijkheid van een strengere bestraffing» in het grievenformulier van het openbaar ministerie – Draagwijdte

met noot| p 463
Hof van Cassatie 22 februari 2018

Economische reglementering – Wet van 30 december 1970 op de economische expansie – Recht van terugkoop – Doel – Vrijwaring van de financiële inspanningen van de Staat – Niet-toepasselijkheid van de in art. 1660 BW bedoelde termijn van vijf jaar

met noot| p 464
Hof van Cassatie 08 december 2017

Consumentenrecht – Consumentenbescherming – Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten – Herroepingsbeding – Toepassingsgebied – Dading

met noot| p 465
Hof van Cassatie 13 oktober 2017

Economische reglementering – Kruispuntbank van Ondernemingen – Vordering tot vergoeding van het verlies van de winst uit een activiteit waarvoor de onderneming niet is ingeschreven – Gevolg – Onontvankelijkheid van de vordering

met noot| p 465
Hof van Cassatie 25 januari 2017

Rechtsmiddelen – Strafzaken – Verzet – Hoger beroep – Ongedaan verzet – Effect van ongedaan verzet op eerder ingesteld hoger beroep

met noot van - B. De Smet| p 465
Raad van State 28 juni 2018

Ambtenarenrecht – Tucht – Recht van verdediging – Zorgvuldigheidsbeginsel – Geen vereiste tot mededeling van precieze aard tuchtstraf vóór tuchtverhoor

p 470
Hof van Beroep Gent 20 april 2017

Huwelijksvermogensrecht – Wettelijk stelsel – Vereffening-verdeling – Gemeenschappelijk vermogen – Postcommunautaire onverdeeldheid – Gezinswoning – Woonvergoeding – Tempering – Grens in de tijd – Onderhoudsuitkering na echtscheiding – Situatie van de kinderen

p 470
Hof van Beroep Gent 22 februari 2017

Vereffening en verdeling – Notaris-vereffenaar – Vervanging – Geen rechtsmiddelen – Gevolg – Onontvankelijkheid van het hoger beroep – Rechtsplegingsvergoeding

met noot| p 472
Hof van Beroep Antwerpen 06 september 2016

Handelstussenpersonen – Agentuur – Onmiddellijke beëindiging – Opzeggingsvergoeding – Partij die de overeenkomst onmiddellijk beëindigt – Voorwaarde – Onterecht of onregelmatig toepassing maken van de onmiddellijke beëindigingsmogelijkheid

p 473
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 14 oktober 2016

1. Handelstussenpersonen – Agentuur – Wet Financiële Bemiddeling – Aansprakelijkheid van bank voor optreden van agent – Derde die de klant in contact heeft gebracht met de bank – Gevolg – 2. Lastgeving – Schijnmandaat – Toepassingsvoorwaarden – Klant van zelfstandig bankagent die schijnmandaat inroept tegen bank – Geen enkel document dat de naam of het logo van de bank vermeldt – Gevolg – 3. Overeenkomst – Precontractuele aansprakelijkheid – Bank – Beweerde tekortkoming aan plicht tot informatieverstrekking of plicht tot toezicht – Bank niet betrokken bij verkoop van financiële producten door zelfstandig bankagent – Gevolg

met noot| p 474
Politierechtbank Antwerpen, afd. Mechelen 13 juli 2018

Voetbalwet – Administratieve sanctie – Onmogelijkheid tot het opleggen van een administratieve sanctie in geval van een strafvordering op grond van dezelfde feiten

met noot| p 477
EHRM 05 september 2017

Rechten van de mens – Eigendomsrecht – Uitkering van ouderdomspensioen – Openbare sector – Onderscheid wet privésector – Gelijkheid en niet-discriminatie

door - M. Bourguignon| p 478
EHRM 11 juli 2017

Rechten van de mens – Vrijheid van godsdienst – Recht op vrijheid van meningsuiting – Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – Gelijkheid en niet-discriminatie – Eerlijk proces – Boerkaverbod

door - C. Daniels| p 479