Jaargang 82 nummer 35 van 27 april 2019

Artikelen

Wijzigingen van het familierecht door de wet van 21 december 2018

I. Boone|p 1362

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 22 november 2018

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Burgerlijke partij – Kamer van inbeschuldigingstelling – 2. Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Burgerlijke partij – Kamer van inbeschuldigingstelling

met noot| p 1373
Hof van Cassatie 18 december 2018

1. Diefstal – Nacht – Begrip – 2. Nachtgerucht – Begrip – Verstoren van de nachtrust – Onderscheid met diefstal bij nacht

met noot van - J. Michiels| p 1373
Hof van Cassatie 18 september 2018

1. Algemene rechtsbeginselen – Non bis in idem – Begrip strafvervolging – Gevolgen voor de overtreder – 2. Werkloosheid – Sancties – Begrip strafvervolging – Uitsluiting van uitkeringen – Non bis in idem

met noot| p 1376
Hof van Cassatie 07 september 2018

Koop – Nietigheid – Gevolgen – Restitutieverplichting van verkoper te kwader trouw – Interesten en vruchten

p 1377
Hof van Cassatie 28 juni 2018

Verjaring – Korte verjaring – Vordering van kostschoolhouders tot betaling van kostgeld van hun leerlingen – Toepassingsgebied – Alle vorderingen die verband houden met het verschaffen van onderwijs – Geen onderscheid naargelang van de aard van de prestaties – Niet beperkt tot alleen kostgeld en leergeld

p 1377
Hof van Cassatie 11 juni 2018

Rechten van de mens – Gelijkheid en niet-discriminatie – Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Rascisme – Optreden in rechte – Voorwaarde – Instemming van het slachtoffer – Uitzondering – Discriminatie die een onbepaald aantal personen treft

met noot| p 1377
Hof van Cassatie 27 april 2018

1. Verjaring – Aanvangspunt – Op verbintenis gebaseerde vordering – Tijdstip waarop de verbintenis moet worden nagekomen – 2. Lening – Verbruiklening – Teruggaveverplichting van lener – Opeisbaarheid – Tussen partijen overeengekomen tijdstip – Ontstentenis van tijdstip van teruggave – Lening van onbepaalde duur – Opeisbaar op het door de uitlener bepaalde tijdstip

met noot| p 1378
Hof van Cassatie 16 april 2018

Verjaring – Schuldvordering ten laste van een overheid – Buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering tegen Gewest – Termijn – Vijf jaar na de eerste januari van het jaar waarin de fout werd begaan – Subrogatie van ziekteverzekeraar in rechten van benadeelde – Aanvang verjaringstermijn – Tijdstip waarop de verjaringstermijn voor de benadeelde begint te lopen – Indeplaatsgestelde ziekteverzekeraar die pas kennis krijgt van de identiteit van de aansprakelijke na het verstrijken van de verjaringstermijn – Zonder belang – Verjaring van tussenvordering die door medeaansprakelijke tegen Vlaams Gewest is ingesteld – Termijn – Vijf jaar na de eerste januari van het jaar waarin de vrijwaringsvordering is ontstaan

met noot| p 1378
Raad van State 15 januari 2019

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Belang – Hoedanigheid – Lid schoolraad – Beslissing die de bevoegdheden van de schoolraad of de prerogatieven verbonden aan lidmaatschap schendt – Duur annulatieprocedure – Weerslag op ontvankelijkheid – Functioneel belang – Verlies hoedanigheid of belang gedurende annulatieprocedure – Actueel belang – Verlies niet te wijten aan verzoeker – Recht op toegang tot de rechter

met uittreksel uit het verslag van auditeur - J. Neuts| p 1379
Hof van Beroep Brussel 16 januari 2018

Hypotheek – Hypothecaire inschrijving – Tegenwerpelijkheid – Variabele rente – Borderel – Juridische waarde

p 1382
Hof van Beroep Antwerpen 08 mei 2017

Pand – Pand schuldvordering – Schuldenaar verpande vordering – Tegenwerpelijkheid van excepties – Minnelijke ontbinding na de kennisgeving van de verpanding

met noot| p 1385
Burgerlijke Rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent 19 juni 2018

1. Beslag en executie – Uitvoerend beslag - Roerende goederen – Evenredige verdeling – Redenen van voorrang – Schuldvordering die gericht is tegen de beslagen schuldenaar in de hoedanigheid van vereffenaar – Betwiste schuldvordering – 2. Voorrechten – Fiscale voorrechten – Voorrecht van de ontvanger der registratierechten – Relatieve werking – Enkel ten aanzien van de begunstigde en ten belope van de aan de schuldeiser toekomende bedragen

met noot| p 1387
Burgerlijke Rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent 31 oktober 2017

Hypotheek – Volgrecht – Ondeelbaar karakter – Openbare verkoop onroerend goed – Overwijzing van de prijs

p 1389
Vredegerecht Antwerpen 09 november 2017

1. Handelshuur – Huurhernieuwing – Aanvraag – Aanbod tot contracteren – Ernstig aanbod wat de huurprijs betreft – Beoordeling enkel op grond van de aanvraag tot huurhernieuwing – Akkoord van verhuurder met aanvraag tot huurhernieuwing, maar onder andere voorwaarden – Gevolg – Rol van de rechter – Waken over evenwichtige wederzijdse verbintenissen op grond van objectieve criteria – 2. Overeenkomst – Aanbod – Afwijzing door bestemmeling – Gevolg – Geen verdere gehoudenheid van oorspronkelijke aanbieder – 3. Bewijs – Burgerlijke zaken – Bekentenis – Voorwerp – Rechtsfeit of rechtshandeling

p 1391
Hof van Justitie 22 november 2018

Europese Unie – Belastingrecht – Fiscaal discriminatieverbod – Verschil in behandeling tussen verlieslatende ingezeten en niet-ingezeten vennootschap – Liquiditeitsnadeel – Uitstel van belastingheffing – Onmiddellijke belastingheffing – Beperking vrij verkeer van kapitaal – Bronheffing over brutobedrag versus belastingheffing over nettobedrag dividend

door - I. Rivière| p 1397
Hof van Justitie 13 november 2018

Europese Unie – Intellectuele eigendom – Auteursrecht en naburige rechten – Richtlijn 2001/29/EG – Beschermd voorwerp – Begrip «werk» – Smaak van een voedingsmiddel

door - H. Vanhees| p 1399