Jaargang 82 nummer 36 van 04 mei 2019

Artikelen

Flitswetgeving

E. Dirix|p 1402

De Wet Hervorming Ondernemingsrecht: het einde van het handelsrecht en de triomf van ondernemingsrecht

J. Baeck, V. Van Eessel|p 1403

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 23 januari 2019

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Gemeente – Gemeentelijke administratieve sanctie – Verkeersovertredingen – Politierechtbank – Verzachtende omstandigheden – 2. Gemeente – Gemeentelijke administratieve sanctie – Verkeersovertredingen – Politierechtbank – Verzachtende omstandigheden

p 1420
Hof van Cassatie 02 november 2018

Aanneming van werk – Onderaanneming – Schadevergoeding die onderaannemer wegens niet-uitvoering van zijn verbintenis verschuldigd is aan de hoofdaannemer – Onafhankelijk van de begroting van de schadevergoeding wegens wanprestatie die in de hoofdaannemingsovereenkomst is bedongen

met noot| p 1420
Hof van Cassatie 30 oktober 2018

Deskundigenonderzoek – Strafzaken – Onpartijdigheid van de deskundige – Vereiste van het eerlijke karakter van het proces in zijn geheel – Afwezigheid van objectief gerechtvaardigde vrees voor partijdige bewijsgaring – Door onderzoeksrechter aangestelde deskundige die voordien over dezelfde feiten een technisch advies heeft uitgebracht aan een latere procespartij

met noot van - B. De Smet| p 1420
Hof van Cassatie 24 september 2018

Beslag en executie – Voorlopige tenuitvoerlegging – Risicoaansprakelijkheid – Beperkende interpretatie – Draagwijdte – Dwang – Bewarend beslag – Uitvoerend beslag door een andere schuldeiser – Evenredige verdeling met opname van de schuldvordering waarvoor bewarend beslag werd gelegd – Consignatie van het bedrag dat toekomt aan de schuldeiser die bewarend beslag heeft gelegd

p 1427
Hof van Cassatie 28 juni 2018

Bewijs – Burgerlijke zaken – Getuigenverklaring – Geschrift – Vormvereisten – Beoordelingsbevoegdheid van de feitenrechter – Vrije appreciatie

p 1427
Hof van Cassatie 03 mei 2018

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Incidenteel hoger beroep – Conclusie – Corpus versus beschikkende gedeelte

p 1428
Hof van Cassatie 26 april 2018

1. Wetten, decreten en besluiten – Interpretatieve wet – Begrip – 2. Verzekering – Motorrijtuigen – Art. 19bis-11, § 2 WAM – a) Geen identificatie van aansprakelijke dader – Art. 29ter WAM – Doelstelling van wet van 31 mei 2017 – Geen interpretatieve wet – b) Gemeenschappelijk Waarborgfonds – Automatische vergoedingsregeling – Begrip benadeelde – Niet enkel onschuldige slachtoffers – Verdeling in gelijke delen – Begrip – Recht van benadeelde op volledige vergoeding van iedere verzekeraar

p 1428
Raad van State 18 december 2018

1. Raad van State – Kort geding – Uiterst dringende noodzakelijkheid – Migratiepact van Marrakesh – Geen indicatie dat een eventuele schorsing van de tenuitvoerlegging de goedkeuring van het Migratiepact door de algemene vergadering van de Verenigde Naties zou verhinderen – Grondwettelijke regeling van de staatsmachten – Losstaand van het vereiste van uiterst dringende noodzakelijkheid – 2. Grondwet – a) Regering – Geldigheid regeringshandelingen – Geen vereiste van voorafgaand overleg in de ministerraad – b) Lopende zaken – Begrip – Parlementaire resolutie waarin de regering wordt opgeroepen om te handelen

p 1428
Hof van Beroep Brussel 29 januari 2016

Verzekering – Arbeidsongevallenverzekering – Verzwaring van het risico – Bedongen regresrecht van de arbeidsongevallenverzekeraar – Door verzekeraar te leveren bewijs van de inhoud van de polis en van de kennisname en de instemming met de algemene voorwaarden

met noot| p 1429
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 11 april 2016

Verzekering – Motorrijtuigen – Arbeidsongeval – Subrogatie van de arbeidsongevallenverzekeraar – Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker – Art. 48ter Arbeidsongevallenwet – Begrip verkeersrisico – Parkeren van heftruck – Technische werkplaats op een privaat bedrijfsterrein – Terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek

p 1432
Vredegerecht Westerlo 20 juni 2018

Burgerlijke rechtspleging – Conclusie – Laattijdige toezending – Sanctie – Criterium van de (de)loyale procesvoering

met noot| p 1433
Hof van Justitie 16 januari 2019

Europese Unie – Internationaal privaatrecht – Verordening nr. 2201/2003 (Brussel IIbis) – Verordening nr. 44/2001 (Brussel I) – Weigering tot erkenning wegens strijdigheid met de openbare orde – Verbod om de bevoegdheid van het oorspronkelijke gerecht te toetsen – Weigeringsgrond gebaseerd op de schending van de regels inzake aanhangigheid

door - L. Deschuyteneer| p 1435
Hof van Justitie 20 maart 2018

Europese Unie – Belastingrecht – Belasting over de toegevoegde waarde – Richtlijn 2006/112/EG – Verzuim de verschuldigde btw te betalen – Sancties – Nationale wettelijke regeling die voorziet in een administratieve sanctie en in een strafrechtelijke sanctie voor dezelfde feiten – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Art. 50 – Ne bis in idem-beginsel – Strafrechtelijke aard van de administratieve sanctie – Bestaan van een en hetzelfde strafbare feit – Art. 52, eerste lid – Beperkingen die aan het ne bis in idem-beginsel zijn gesteld – Voorwaarden

door - J. Van Eyndhoven| p 1437