Jaargang 82 nummer 9 van 27 oktober 2018

Artikelen

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen hervormd

D. De Wolf|p 322

Omgaan met bewijsnood bij aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad

W. Vandenbussche|p 323

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 17 mei 2018

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Burgerlijke rechtspleging – Dwangsom – Bijkomende dwangsom – Verhoging dwangsom – 2. Dwangsom – Modaliteiten – Bijkomende dwangsom – Verhoging dwangsom

met noot| p 346
Hof van Cassatie 05 juni 2018

1. Recht van verdediging – Eerlijk proces – Strafzaken – Verzoek van partij om ander strafdossier bij het strafdossier te voegen – Onaantastbare beoordeling van feitenrechter – Criterium – Noodzakelijkheid voor het recht van verdediging of het recht op een eerlijk proces – 2. Mensenhandel, mensensmokkel en huisjesmelkerij – Begrip mensenhandel – Geen vereiste van effectiviteit van de uitbuiting

met noot| p 346
Hof van Cassatie 30 januari 2018

Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting – Leeftijd van het slachtoffer – Aanranding zonder geweld of bedreiging van een minderjarig slachtoffer boven de volle leeftijd van zestien jaar – Hoedanigheid van de dader – Persoon die gezag heeft over het slachtoffer – Onweerlegbaar vermoeden van afwezigheid van toestemming

met noot| p 346
Hof van Cassatie 09 januari 2018

Brandstichting – Opzettelijke brandstichting – Constitutieve bestanddelen – Beschadiging van het in brand gestoken voorwerp

met noot| p 347
Hof van Cassatie 04 januari 2018

Pacht – Toepassingsgebeid – Uitzondering – Pacht van onroerende goederen die worden gebruikt voor industriële vetmesterij en industriële fokkerij, onafhankelijk van een landbouwbedrijf – Beoordeling van de onafhankelijkheid op grond van de werkelijkheid

met noot| p 347
Hof van Cassatie 07 april 2017

Koop – Verborgen gebreken – Vermoeden van kennis van het verborgen gebrek – Enkel fabrikant en gespecialiseerde verkoper – Onderscheid met professionele maar niet-gespecialiseerde verkoper – Criterium – Specialisatiegraad en technische competenties van de verkoper

met noot| p 347
Hof van Cassatie 24 februari 2017

Verzekering – Subrogatie – a) Aansprakelijke derde – Begrip derde – b) Geen afstand van regres ten opzichte van verzekerde wegens eigen aansprakelijkheidsverzekering – Subrogatoir verhaal tegen deze verzekerde

met noot| p 348
Raad van State 08 mei 2018

Raad van State – Cassatieberoep – Belang – Geen ontzegging van de rechtsbescherming van art. 14, § 2 RvS-Wet

p 348
Hof van Beroep Gent 14 november 2017

1. Misdrijf – Schulduitsluitingsgronden – Geestesstoornis – Tenietgaan van het oordeelsvermogen of van de controle over zijn daden – Art. 71 Sw. in de versie vóór en in de versie na de inwerkingtreding van art. 87 van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering, zoals gewijzigd door art. 231 van de wet van 4 mei 2016 «houdende internering en diverse bepalingen inzake justitie» – Draagwijdte – 2. Internering – Temporeel toepassingsgebied – Feiten gepleegd vóór de inwerkingtreding van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering – 3. Strafwet – Toepassing in de tijd – Terugwerkende kracht van de mildere strafwet – Wet van 5 mei 2014 betreffende de internering

met noot| p 348
Hof van Beroep Gent 15 september 2017

1. Valsheid in informatica – Materieel bestanddeel – Aanmaken van een vals Facebookprofiel – 2. Belaging – Ernstige verstoring van de rust van een persoon – Houding van het slachtoffer – Deelname van het slachtoffer aan het belagende sms- en e-mailverkeer – 3. Inzage van strafdossier – Misbruik in de zin van art. 460bis Sw. – Verspreiden van gegevens over een persoon die in het strafdossier wordt genoemd met als doel en tot gevolg het privéleven en de morele integriteit van die persoon te schenden.

met noot| p 351
Nederlandstalige Rechtbank Brussel 23 februari 2018

1. Burgerlijke rechtspleging – Maatregel alvorens recht te doen – Taak van de rechter – Beoordeling van excepties van ontoelaatbaarheid – 2. Verjaring – Buitencontractuele aansprakelijkheid – Aanvangspunt – Tijdstip waarop de benadeelde kennis heeft van de schade en van de identiteit van de aansprakelijke persoon

p 352
Vredegerecht Westerlo 14 maart 2018

Huur – Plaatsbeschrijving – Afwezigheid van plaatsbeschrijving bij de ingenottreding van de huurder – Vermoeden dat huurder het gehuurde goed heeft ontvangen in de staat waarin het zich bevindt op het einde van de huur – Uitbreiding van het vermoeden tot de duur van de huur – Weerlegbaar vermoeden – Door verhuurder te leveren tegenbewijs – Stijlclausule – Gevolg

p 355
Hof van Justitie 13 maart 2018

Europese Unie – Rechtsbescherming – Directe beroepen – Beroep tot nietigverklaring – Art. 263, vierde lid VWEU – Regelgevingshandeling die geen uitvoeringsmaatregelen met zich meebrengt – Individueel geraakte persoon – Begrip «met zich meebrengen» – Effectieve rechterlijke bescherming

door - J. Timmermans| p 357
Hof van Justitie 05 december 2017

Europese Unie – Rechtsbescherming – Directe beroepen – Beroep tot nietigverklaring – Extern optreden van de Europese Unie – Impliciete bevoegdheden – Bepaling van een namens de Unie in te nemen standpunt in een krachtens een internationale overeenkomst opgericht lichaam – Gedeelde bevoegdheid van de Unie en de lidstaten – Externe bevoegdheid op een gebied waar de EU nog geen gemeenschappelijke regels heeft vastgesteld

door - H. De Waele| p 358