Jaargang 82 nummer 30 van 23 maart 2019

Artikelen

Het morgen van gisteren. De Vlaamse woningpas: to blockchain or not to blockchain?

A. Appelmans|p 1162

Overzicht van rechtspraak Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gerechtelijke jaren 2009-2010 tot 2017-2018 (tweede deel)

L. Denys|p 1163

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 04 oktober 2018

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Wegverkeer – Ontzetting uit recht tot sturen – Toepassingsgebied – Voetganger – 2. Wegverkeer – Ontzetting uit recht tot sturen – Toepassingsgebied – Voetganger

p 1181
Hof van Cassatie 07 juni 2018

Vereffening en verdeling – Gerechtelijke vereffening-verdeling – Vóór de wet van 13 augustus 2011 – Staat van vereffening-verdeling – Bezwaren – Verweer – Voor het eerst in rechte

p 1181
Hof van Cassatie 17 mei 2018

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Herroeping van het gewijsde – Cassatieberoep – Voorrang

p 1181
Hof van Cassatie 30 maart 2018

Huwelijksvermogensrecht – Huwelijkscontract – Scheiding van goederen – Gevolg – Geen extrapolatie van de interestbepalingen m.b.t. de gemeenschapsstelsels

p 1181
Hof van Cassatie 25 januari 2018

Inkomstenbelastingen – Dubbelbelastingverdragen – Sportbeoefenaars – Heffingsbevoegdheid – Vrijstelling in België voor inkomsten uit een activiteit in Nederland, ongeacht of in Nederland een belasting wordt geheven

met noot van - I. De Troyer| p 1181
Hof van Cassatie 28 november 2017

Misdrijf – Kwalificatie – Valsheid in geschrifte – Gebruik van valse stukken

met noot| p 1184
Hof van Beroep Gent 01 juni 2018

Rechtsmiddelen – Strafzaken – a) Hoger beroep – Beroepen vonnis van ongedaan verzet – Grievenstelsel niet van toepassing in zoverre het hoger beroep de eerste verstekbeslissing beoogt – Beoordeling in hoger beroep van de ontvankelijkheid van het verzet in eerste aanleg – Afwezigheid van grieven – b) Verzet – Hoger beroep tegen een vonnis dat het verzet ongedaan verklaart – Beoordeling van de ontvankelijkheid van het verzet – Toepasselijkheid van het grievenstelsel

met noot| p 1185
Hof van Beroep Gent 29 juni 2017

Vruchtgebruik – Omzetting – Wanverhouding tussen de langstlevende echtgenoot enerzijds en een kind anderzijds – Belangenafweging – Omzetting in een geldsom – Berekening

p 1186
Hof van Beroep Gent 04 mei 2017

Vereffening en verdeling – Gerechtelijke vereffening-verdeling – Dading – Gekwalificeerde benadeling – Voorwaarden – Gevolg

met noot| p 1188
Hof van Beroep Gent 06 april 2017

Erfrecht – Langstlevende echtgenoot – Preferentiële toewijzing – Voorwerp – Gezinswoning en professioneel complex van onroerende goederen – Fysieke verwijdering van onroerende elementen – Stedenbouwkundig onafscheidbare elementen

p 1191
Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afd. Antwerpen 19 juni 2018

1. Burgerlijke rechtspleging – Maatregel alvorens recht te doen – Overlegging van stukken – Geen proactief onderzoek waarbij wordt gepeild naar onbekende informatie – 2. Bewijs – Burgerlijke zaken – Getuigenverhoor – Welomschreven of nauwkeurig opgegeven feiten

p 1195
Vredegerecht Gent 14 mei 2018

Bewijs – Burgerlijke zaken – Bekentenis – Buitengerechtelijke bekentenis – Koopovereenkomst – Minnelijke beëindiging – E-mailbericht van verkoper aan koper met als bijlage een aan zijn bank gegeven betalingsopdracht ten gunste van de koper met de mededeling «terugstorting voorschot»

p 1196
Hof van Justitie 21 februari 2018

Europese Unie – Sociale Politiek – Richtlijn 2003/88/EG betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd – Begrippen «arbeidstijd» en «rusttijd» – Brandweer – Thuiswachtdiensten

door - L. Eliaerts| p 1198
Hof van Justitie 29 november 2017

Europese Unie – Intellectuele eigendom – Auteursrecht en naburige rechten – Richtlijn 2001/29/EG – Systeem voor video-opnames in de cloud – Uitzondering van kopieën voor privé-gebruik – Mededeling aan het publiek

door - H. Vanhees| p 1199