Jaargang 82 nummer 31 van 30 maart 2019

Artikelen

Wijzigingen aan het Benelux-merkenrecht

H. Vanhees|p 1202

Strafuitvoering: het kneusje van de strafketen

P. Vandenbruwaene, H. Penne|p 1203

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 08 november 2018

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Verjaring – Schuldvordering ten laste van een overheid – Beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State – Stuiting van de verjaring – 2. Verjaring – Schuldvordering ten laste van een overheid – Beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State – Stuiting van de verjaring

met noot| p 1220
Hof van Cassatie 01 augustus 2018

1. Voorlopige hechtenis – Handhaving – Kamer van inbeschuldigingstelling – Recht van de inverdenkinggestelde om de terechtzitting persoonlijk bij te wonen – Beperking – Onmogelijkheid om inverdenkinggetelde om medische redenen over te brengen naar het gerechtsgebouw – Onmogelijkheid voor kamer van inbeschuldigingstelling om zich naar de gevangenis te verplaatsen – Vertegenwoordiging van inverdenkinggestelde door zijn raadsman – Recht van verdediging afdoende gewaarborgd – 2. Rechten van de mens – Eerlijk proces – Recht op toegang tot een rechter – Niet van toepassing op rechtspleging betreffende de eventuele handhaving van de voorlopige hechtenis voor de onderzoeksgerechten

met noot van - B. De Smet| p 1220
Hof van Cassatie 22 mei 2018

1. Politie – Achterhouden van persoonsgegevens of informatie door een lid van de politiediensten – Strafbaarstelling – Draagwijdte – 2. Onderzoek in strafzaken – Onderzoekshandelingen – Bijzondere opsporingsmethoden – Informantenwerking – Verplichting van de politieambtenaar-contactambtenaar om relevante gegevens voor de strafvordering ter kennis te brengen van de gerechtelijke overheid – Willens en wetens achterhouden van informatie aan hiërarchische meerderen

met noot| p 1224
Hof van Cassatie 12 april 2018

Verbintenis – Voorwaarde – Onmogelijke voorwaarde – Materiële onmogelijkheid – Beoordeling door de feitenrechter – Vereiste van vaststaande onmogelijkheid – Bedongen termijn moeilijk haalbaar – Geen vaststaande onmogelijkheid

p 1225
Hof van Cassatie 30 maart 2018

Notaris – Verplichting zijn ambt te verlenen als hij daartoe wordt verzocht – Verkoop van in beslag genomen goederen en rangregeling – Reglement voor organisatie van notariële boekhouding – Verplichting voor notaris om zich voorafgaandelijk aan het verlijden van een akte te laten provisioneren voor de aktekosten – Notaris die geen provisie heeft ontvangen – Geen recht om zijn ambt te weigeren

p 1225
Hof van Cassatie 09 maart 2018

Verbintenis – Ingebrekestelling – Uitzondering – Verbintenis iets niet te doen – Geen vrijstelling van verplichting bestaan van schade te bewijzen

met noot| p 1225
Hof van Cassatie 02 maart 2018

Gewijsde (rechterlijk) – Burgerlijke zaken – Draagwijdte – Derden – Vermoeden tot bewijs van het tegendeel

met noot| p 1226
Hof van Cassatie 16 februari 2018

Verjaring – Stuiting – Omvang – Vorderingen die virtueel begrepen zijn in de vordering die bij de dagvaarding wordt ingeleid – Beoordelingscriterium – Voorwerp van de vorderingen

p 1226
Hof van Cassatie 14 september 2017

Rechten van de mens – Vrijheid van handel en nijverheid – Decreet d’Allarde – Openbare orde – Concurrentiebeding – Onredelijke beperking concurrentie – Nietigheid

met noot| p 1226
Raad van State 07 december 2018

Openbaarheid van bestuur – Uitzonderingsgronden – Economisch belang – Administratief beroep – Afwijzing van beroep gesteld in voorwaardelijke en apodictische termen – Geen afweging in concreto

p 1226
Hof van Beroep Gent 16 november 2017

1. Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Incidenteel hoger beroep – Beoogde substitutie van motieven – Vorm – 2. Mede-eigendom – Onverdeeldheid – Vrijwillige onverdeeldheid – Toepasselijkheid van art. 815 BW – Gebrek aan een dienstige regeling qua duurtijd en opzegging of beëindiging – Impliciete duurtijd – Gevolg – Bedoeling van de vrijwillige onverdeeldheid – Bestendiging van de feitelijke samenwoningsrelatie – Teloorgang

met noot| p 1227
Hof van Beroep Gent 06 april 2017

1. Mede-eigendom – Onverdeeldheid – Uitonverdeeldheidtreding – Verjaring – 2. Erfrecht – a) Wettelijke devolutie – Wijziging van erfrechtelijke regels – Overgangsrecht – b) Kleine nalatenschappen – Recht van overname – Houders van het recht

p 1230
Vredegerecht Antwerpen 27 september 2018

Mede-eigendom – Appartementsmede-eigendom – Reglement van mede-eigendom – Verhuring van appartement voor zeer korte periodes aan toeristen via Airbnb-platform – Onverenigbaarheid – Beding dat alle appartementen bestemd zijn om te wonen – Verbod om in het gebouw een horeca-activiteit uit te oefenen – Onverenigbaarheid

p 1233
Vredegerecht Aalst 13 juni 2017

Mede-eigendom – Appartementsmede-eigendom – Kosten en lasten van gemeenschappelijke delen – a) Wijziging door beslissing van algemene vergadering – Op zichzelf niet onrechtmatig – Gewijzigde verdeelsleutel financieel nadelig voor eigenaar van appartement op gelijkvloerse verdieping – Op zichzelf geen rechtsmisbruik van eigenaars van andere appartementen – b) Kosten van liftinstallatie – Eigenaar van appartement op gelijkvloerse verdieping – Objectief comfort – Mogelijkheid om privatieve kelder in ondergrondse ruimte te bereiken – Effectief gebruik van lift – Irrelevant

p 1236

Kanttekeningen

Van mensenwerk en dingen die voorbij gaan

F. Judo