Jaargang 82 nummer 32 van 06 april 2019

Artikelen

Een gemeenrechtelijk regime van vorderingen ter verdediging van collectieve belangen

B. Allemeersch, E. Vandensande|p 1242

Extraterritorialiteit: Kunnen grondrechten over de grens gaan?

C. Jenart, B. Claes, I. De Cleen, F. Feyt|p 1243

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 08 november 2018

1. Rechten van de mens – Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – Persoonsgegevens – Kruispuntbank voertuigen – Toegang politie – 2. Strafwet – Legaliteitsbeginsel – Strafvervolging – Retroactiviteit – Onwettig

p 1260
Hof van Cassatie 28 juni 2018

1. Algemene rechtsbeginselen – Recht van verdediging – Rechter die zijn beslissing baseert op elementen waarvan de partijen mochten verwachten dat de rechter ze in zijn oordeel zou betrekken – Elementen waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren – Geen schending van recht van verdediging – 2. Overeenkomst – Contractuele aansprakelijkheid – Oorzakelijk verband tussen de wanprestatie en de schade – Afwezigheid van oorzakelijk verband – Voorwaarde – Vaststelling door de rechter dat, zonder de aan een contractpartij verweten wanprestatie, de schade zich eveneens zou hebben voorgedaan

met noot| p 1260
Hof van Cassatie 28 juni 2018

Verbintenis – Overmacht – Begrip – Onmogelijkheid tot nakoming van de verbintenis – Financieel onvermogen – Ten gevolge van externe omstandigheden die voor de schuldenaar overmacht uitmaken – Geen overmacht

met noot| p 1260
Hof van Cassatie 14 juni 2018

Verjaring – Burgerlijke zaken – Middel van de verjaring – Rechter die vraag aan de orde stelt van het aanvangspunt van de door de verweerster ingeroepen verjaring – Geen ambtshalve inroepen van verjaring

p 1261
Hof van Cassatie 07 juni 2018

1. Overeenkomst – Uitvoering te goeder trouw – Wederkerige overeenkomst – Draagwijdte – Partij die van wederpartij nakoming van haar verbintenis vraagt – Geen vereiste bewijs te leveren dat zij zelf haar verbintenis zal kunnen uitvoeren – 2. Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – a) Voor procedure gevoerd voor Hof van Cassatie – Geen rechtsplegingsvergoeding verschuldigd – b) Behandeling van zaak vóór en na cassatie – Eén enkele aanleg – Gevolg – Eén enkele rechtsplegingsvergoeding

p 1261
Hof van Cassatie 25 mei 2018

Overeenkomst – Beding ten behoeve van een derde – Bepaalbaarheid van de derde – Geen vereiste de derde met naam te noemen

met noot| p 1261
Hof van Cassatie 13 april 2018

Overeenkomst – Bedrog – Vaststelling van bedrieglijk opzet, van kunstgrepen en van invloed ervan op persoon wiens toestemming gebrekkig is – Beoordeling van feitenrechter – Controle van Hof van Cassatie

met noot| p 1262
Hof van Cassatie 12 maart 2018

1. Sociale zekerheid werknemers – Bijdragen – Inhouding – Werken in onroerende staat – Inhoudingsplicht opdrachtgever – Niet in geval van schuldvergelijking – 2. Verbintenis – Schuldvergelijking – Tussen opdrachtgever en aannemer – Geen inhoudingsplicht van opdrachtgever aan RSZ

p 1262
Hof van Cassatie 17 mei 2017

Vreemdeling – Rechten van de mens – Recht op onschendbaarheid van de woning – Uitzondering – Politie – Recht om binnen te dringen in een niet voor het publiek toegankelijke plaats – Draagwijdte – Geen machtiging om huiszoeking te doen in woning van vreemdeling

met noot van - B. De Smet| p 1262
Raad van State 26 oktober 2018

Gemeentebelasting – Belasting op risicohoudende bedrijven – Belasting en geen retributie – Bepaling en categorisering van risicohoudende bedrijven – Overeenstemming met werkelijkheid van de categorisering – Wettigheid

p 1266
Hof van Beroep Gent 22 februari 2018

Onverschuldigde betaling – Voornemen van een ouder om enkel aan zijn kind een bankgift te doen – Verkeerde bestemming – (Gewezen) huwelijkspartner – Gebrek aan inspraak of beschikkingsbevoegdheid van het kind – Gevolg – Terugvordering

p 1266
Hof van Beroep Antwerpen 07 juni 2016

1. Vermogensverschuiving zonder oorzaak – Voorwaarden – Afwezigheid van economische of zelfs louter morele rechtvaardiging voor de vermogensverschuiving – 2. Overeenkomst – Nietigheid – Vereiste van vordering in rechte – 3. Schenking – Vormvereisten – Overschrijvingsorder met vermelding van het woord «schenking» – Bankgift – Rechtsgeldige vermogenstransfer – Niet-toepasselijkheid van art. 931 BW

p 1269
Rechtbank van Koophandel Leuven 28 november 2017

1. Verbintenis – a) Betaling – Toerekening – Kwijting – Geen vermelding van toerekening – Toerekening op de oudste schuld – Betaling van huurgeld in een bepaald jaar – Gevolg – Persoon aan wie betaald moet worden – Betaling op rekening van advocaat van schuldenaar – Niet bevrijdend – b) Rechtsverwerking – Louter tijdsverloop – Gevolg – 2. Huur – Ontbinding wegens wanprestatie – Aanzienlijke achterstand in betaling van huurprijs

p 1272
Vredegerecht Westerlo 20 juni 2018

Burgerlijke rechtspleging – Tussenvordering – Tussenkomst – Vormvereiste – Verzoekschrift

p 1276
EHRM 28 juni 2018

Rechten van de mens – Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – Recht om (digitaal) te worden vergeten – Recht van publiek op informatie

door - S. Bennis| p 1277
EHRM 05 april 2018

Rechten van de mens – Eerlijk proces – Recht op toegang tot een rechter – Ontvankelijkheid – Cassatieberoep

door - C. Daniels| p 1278