Jaargang 83 nummer 34 van 25 april 2020

Artikelen

Recht om te zwijgen maar toch verplicht om te spreken?

J. Meese|p 1322

Wet tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering

J. Amankwah|p 1323

Rechtspraak

Hof van Cassatie 01 april 2019

Ziekenhuis – Ziekenhuisarts – Procedure van afzetting – Dwingend recht – Niet-naleving – Opzegging – Relatieve nietigheid

met noot| p 1329
Hof van Cassatie 12 maart 2019

1. Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Strafzaken – Herstelvorderende overheid – 2. Strafvordering – Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Herstelvorderende overheid waarvan de vordering wordt ingewilligd

met noot| p 1329
Hof van Cassatie 12 februari 2019

Diefstal – Materieel element – Andermans roerend goed – Mede-eigendom

met noot| p 1329
Hof van Cassatie 11 december 2017

Sluiting van ondernemingen – Sluitingsfonds – Opdracht – Vergoeding wegens willekeurig ontslag

met noot| p 1330
Raad van State 16 mei 2019

Raad van State – Schadevergoeding – a) Overheidsopdrachten – Algemene offerteaanvraag – Verlies van een kans – Vergoedbare schade – b) Begroting van de schade – Waarde van de onrechtmatig toegewezen overheidsopdracht – Hoegrootheid van de kans – Toekenning van vergoedende interesten – Geen omstandigheden van openbaar en particulier belang

p 1330
Hof van Beroep Antwerpen 28 november 2018

Vereffening-verdeling – Gerechtelijke vereffening-verdeling – Voorlopig beheer – Gerechtelijke bewindvoering – Subsidiair karakter – Procedure tot afwezigverklaring

met noot| p 1330
Hof van Beroep Gent 25 oktober 2018

1. Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Akkoordvonnis – Ontvankelijkheid – Beweerde onwettigheid – 2. Echtscheiding – Gevolgen – Vermogen van de echtgenoten – Akkoord over onderhoudsuitkering na echtscheiding – Dading – Aanvechtbaarheid op grond van benadeling voor meer dan een vierde – 3. Huwelijksvermogensrecht – Huwelijkscontract – Inbreng van een woning – Terugname zonder vergoeding – Geldigheid

p 1332
Hof van Beroep Gent 21 december 2017

Testament – Gezondheid van geest – Draagwijdte – Vermoeden – Tegenbewijs van ongezondheid van geest – Vereisten – Medische expertise – Notariële akte

p 1336
Hof van Beroep Gent 17 november 2016

Huwelijksvermogensrecht – Vereffening-verdeling – Minnelijke regeling – Bewijs – Miskenning van art. 1325 BW – Gekwalificeerde benadeling – Gevolg

p 1339
Hof van Beroep Gent 03 november 2016

1. Echtscheiding – Rechtspleging – Beschermde persoon – Zelfstandig optreden – Voorwaarde – Wilsgeschiktheid – 2. Vereffening en verdeling – Gerechtelijke vereffening-verdeling – Procedure – Beschermde persoon – Vertegenwoordiging door de bewindvoerder

p 1343
Hof van Beroep Gent 27 oktober 2016

Testament – a) Gezondheid van geest – Draagwijdte – Bewijs – Deskundigenverslag – Rechterlijke beoordeling – b) Notarieel testament – Gezondheid van geest – Taak van de notaris

p 1347
Burgerlijke Rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent 04 september 2018

Gemeentebelasting – Invordering – Voorrecht fiscus – Bepalingen van WIB – Toepasselijkheid op gemeentebelastingen – Algemeen voorrecht op alle roerende goederen van de belastingplichtige

met noot| p 1350
Nederlandstalige Rechtbank Brussel 23 februari 2018

Verjaring – Buitencontractuele aansprakelijkheid – Aanvangspunt – Dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon – Vereiste van effectieve kennis

p 1351
Politierechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 13 november 2019

Wegverkeer – Prioritaire voertuigen – Brandweer – Kruispunt – Rood licht

p 1353
Hof van Justitie 24 juni 2019

Europese Unie – Rechtsstaatbeginsel – Art. 19, eerste lid, tweede alinea, VEU – Daadwerkelijke rechtsbescherming op de onder het Unierecht vallende gebieden – Beginselen van onafzetbaarheid en onafhankelijkheid van rechters – Verlaging van de pensioenleeftijd van de rechters van de Sd Najwyszy – Toepassing op de zittende rechters – Mogelijkheid om het ambt van rechter na het bereiken van deze leeftijd te blijven uitoefenen – Mogelijkheid afhankelijk gemaakt van een discretionair genomen beslissing van de Poolse president

door - F. Gremmelprez| p 1356
Hof van Justitie 24 juni 2019

Europese Unie – Justitiële samenwerking – In strafzaken – Europees aanhoudingsbevel – Kaderbesluiten – Geen rechtstreekse werking – Voorrang van het Unierecht – Gevolgen – Kaderbesluit 2002/584/JBZ – Art. 4, punt 6 – Kaderbesluit 2008/909/JBZ – Art. 28, tweede lid – Verklaring van een lidstaat op grond waarvan deze lidstaat de bestaande, vóór 5 december 2011 toepasselijke, rechtsinstrumenten op het gebied van overbrenging van gevonniste personen mag blijven toepassen – Tardieve verklaring – Gevolgen

door - M. Verhoeven| p 1358