Jaargang 83 nummer 35 van 02 mei 2020

Artikelen

Co-ouderschap in tijden van Corona

I. Boone|p 1362

Corona in het appartementsrecht: reculer pour mieux sauter?

V. Sagaert|p 1363

Zorgvuldigheid in coronatijden

H. Vandenberghe|p 1364

Procederen in coronamodus: gemoedelijk schakelen naar een versnelling lager

S. Mosselmans|p 1365

Coronastrafrecht

J. Rozie|p 1366

Strafrecht tijdens de coronapestilentie: een beetje meer van het mindere

S. Van Overbeke|p 1367

Algemene vergaderingen en vergaderingen in tijden van COVID-19

M. Wyckaert|p 1368

Rechtspraak

Benelux-Gerechtshof 14 oktober 2019

Intellectuele eigendom – Merk – Gebruik van eens anders merk – Geldige reden – Artistieke vrijheid – Voorwaarde – Kunstuiting die het originele resultaat is van een creatief vormgevend proces dat er niet op gericht is het merk of de merkhouder schade toe te brengen

met noot van - M.-C. Janssens| p 1369
Hof van Cassatie 12 november 2019

Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Integraal schadeherstel – Verergering van de vooraf bestaande schade – Enkel vergoeding van de verergering – Geen vergoeding van de schade te wijten aan de vooraf bestaande toestand

p 1373
Hof van Cassatie 05 september 2019

Echtscheiding – Onderhoudsuitkering na echtscheiding – Staat van behoefte van de uitkeringsgerechtigde ex-echtgenoot – Beoordeling – a) Normale levensomstandigheden – Woonlast – b) Wijzigingen in de toestand van de partijen – Bestaansmiddelen – Toekomstige en onzekere wijzigingen – Duur van de onderhoudsuitkering – Minimumtermijn om desgewenst over te gaan tot de verkoop van de woning

met noot| p 1374
Hof van Cassatie 14 juni 2019

Ouderlijk gezag – Niet-samenlevende ouders – Verblijfsregeling – Weigering om rechterlijke beslissing uit te voeren – Nieuwe beslissing – Belang van het kind en de ouders

p 1374
Raad van State 18 november 2019

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Belang – Actueel belang – Ordemaatregel – Houding na ordemaatregel – Moreel belang – Geen voortzetting rechtspleging na verwerping schorsing tegen tuchtmaatregel ontneemt belang tegen bestreden ordemaatregel niet – Recht op toegang tot de rechter

p 1374
Hof van Beroep Gent 29 juni 2017

Huwelijk – Nietigverklaring – Wilsgebreken – Bedrog – Hoofdbedrog – Opzettelijk verzwijgen van eigenschappen die de samenleving als essentieel beschouwt – Verschoonbaarheidsvereiste – Invulling via objectiviteits­vereiste

p 1375
Hof van Beroep Gent 19 januari 2017

Afstamming – Erkenning – Vaderlijke erkenning – Betwisting door de beweerde biologische vader – Taak van de rechter – Onderzoek van het biologisch vaderschap – Opportuniteitstoets gelet op het belang van het kind

p 1379
Hof van Beroep Gent 19 januari 2017

Samenwoning – Feitelijke samenwoning – Bijdrage in de lasten van de samenwoning – Natuurlijke verbintenis – Investeren in de woning van de partner – Disproportionele bijdrage – Vermogensverschuiving zonder oorzaak – Deels uitgevoerde afspraak tot terugbetaling – Recuperatie

p 1381
Hof van Beroep Gent 29 september 2016

Echtscheiding – Door onderlinge toestemming – Voorafgaande overeenkomsten – Regelingsakte – Alomvattende regeling – Sui generis-karakter – Gevolg – Beperkte aanvechtbaarheid

p 1384
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 19 december 2019

Echtscheiding – Onderhoudsuitkering na echtscheiding – Behoeftige echtgenoot – Uitsluiting van recht op onderhoudsuitkering – Zware fout – Voorwaarde – Alcoholmisbruik dat reeds vele jaren duurt – Weigering zich hiervoor te laten behandelen

p 1391
Arrondissementsrechtbank Oost-Vlaanderen 17 december 2018

Bevoegdheid en aanleg – Bevoegdheidsincidenten – Materiële bevoegdheid – Onbevoegdheidsexceptie – Werkwijze – Geen verzoek tot verwijzing naar de arrondissementsrechtbank – Taak van de rechter

p 1392
Vredegerecht Gent 18 maart 2019

Woninghuur – Vlaamse woningkwaliteitsnormen – a) Toepassingsgebied – Sociale huur – b) Niet-naleving – Sanctie – Nietigheid van de overeenkomst – Zichtbaar karakter van het gebrek – Zonder belang – Karakter van openbare orde van deze normen – c) Overmacht – Vereiste van ontoerekenbare onmogelijkheid tot nakoming van verbintenis – Niet aan voldaan bij constructief gebrek

met noot| p 1393
EHRM 28 mei 2019

Rechten van de mens – Verbod van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling en bestraffing – Effectief rechtsmiddel – Detentieomstandigheden – Gewaarborgde dienstverlening in Belgische gevangenissen tijdens stakingen

door - M. Lefevre| p 1397
EHRM 31 januari 2019

Rechten van de mens – Verbod van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling en bestraffing – Recht op vrijheid en veiligheid – Detentieomstandigheden – Persoon met psychiatrische stoornis

door - L. Claes| p 1398
EHRM 29 januari 2019

Rechten van de mens – Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – Afstamming – Langs vaderszijde – Betwisting – Bevel van de rechtbank om genetische test af te nemen – Wapengelijkheid – Recht van eenieder om zijn identiteit als individu vast te stellen

door - L. Martens| p 1399