Jaargang 83 nummer 36 van 09 mei 2020

Artikelen

IOS-procedure en onrechtmatige bedingen: gerechtsdeurwaarder versus rechter

P. Cambie, B. Ponet|p 1402

Analyse van de wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers1: een (eerste) doorbreking van de verjaring bij persoonsschadevorderingen

E. De Kezel|p 1403

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 24 oktober 2019

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Cassatie – Jeugdbescherming – Uithandengeving – Geen onmiddellijk cassatieberoep – 2. Jeugdbescherming – Uithandengeving – Geen onmiddellijk cassatieberoep

met noot van - J. Michiels| p 1411
Hof van Cassatie 13 mei 2019

Sociale zekerheid werknemers – Bijdragenvermindering – Doelgroepenvermindering – Nieuwe werkgever – Werkgelegenheidsschepping – Technische bedrijfseenheid – Personeelsbestand – Arbeidsvolume

met conclusie van advocaat-generaal - H. Vanderlinden| p 1418
Hof van Cassatie 18 juni 2018

Gewaarborgd inkomen voor ouderen – Bestaansmiddelen – Bewarend beslag in strafzaken

met noot| p 1421
Hof van Cassatie 15 mei 2018

Werkloosheid – Arbeid (zonder arbeid zijn) – Beheer eigen vermogen – Opbrengst – Inkomsten

p 1421
Hof van Cassatie 11 december 2017

Werkloosheid – Onvrijwillig werkloos – Jeugdige werknemer – Toelaatbaarheidsvoorwaarde – Actief werk zoeken – Inspanningen – Evaluatie – Toetsing – Bewijs van verzending van de informatiebrief – Bewijslast

met noot| p 1421
Hof van Cassatie 11 december 2017

Werkloosheid – Onbeschikbaarheid voor arbeidsmarkt – Actief werk zoeken – Activeringsovereenkomst met werkloze – Evaluatie – Uitnodiging voor een gesprek – Geen gevolg van de zijde van de werkloze – Administratieve sanctie – Uitsluiting van het recht op uitkeringen – Arbeidsgerechten – Toetsing met volle rechtsmacht

met noot| p 1422
Raad van State 03 december 2019

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Rechtsmacht – Ziekenhuisopname voortvluchtige gedetineerde – Terugvordering van medische kosten verbonden aan ziekenhuisopname – Vaststelling verplichting terugbetaling ten laste van FOD Justitie – Geschil over subjectieve rechten

p 1422
Hof van Beroep Gent 19 januari 2017

Huwelijksvermogensrecht – Vereffening-verdeling – a) Gemeenschapsstelsel – Postcommunautaire onverdeeldheid – Handelszaak – Exclusief beheer – Rekening en verantwoording – Stopzetting – b) Groepsverzekering – Onmiddellijke vereffening – Waardering – Afkoopwaarde – c) Gemeenschapsstelsel – Schadevergoeding na verkeersongeval – Globale vergoeding – Gemeenschappelijk versus eigen karakter – Opsplitsing – Aantasting van het verdienvermogen

p 1422
Hof van Beroep Gent 08 december 2016

Samenwoning – Wettelijke samenwoning – Schijnwettelijke samenwoning – Beoordelingsbevoegdheid van de ambtenaar van de burgerlijke stand – Onderzoek naar de beweerde duurzame partnerrelatie – Relevantie voor het gebeurlijke recht op gezinshereniging

p 1426
Hof van Beroep Gent 27 oktober 2016

Afstamming – Erkenning – Door de beweerde vader – a) Gebrek aan instemming van de moeder – Rechterlijke machtiging tot erkenning – Tijdens de procedure gedane vaderlijke erkenning van een man – Bezit van staat – Geen hindernis voor de kandidaat-erkenner – b) Betwisting door de beweerde biologische vader – Vervaltermijn – Een jaar na de ontdekking van het biologisch vaderschap – Nuance – Een jaar na de kennisname van de erkenning door een andere man – c) Betwisting door de beweerde biologische vader – Taak van de rechter – Onderzoek van het biologisch vaderschap – Opportuniteitstoets gelet op het belang van het kind

p 1430
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 03 april 2017

Arbeidsongeval Overheidspersoneel – Subrogatie – De Post – Arbeidsongevallenverzekeraar geen herverzekeraar – Omvang subrogatie arbeidsongevallenverzekeraar – Doorbetaling wedde werkonbekwame werknemer – Uitgaven niet definitief ten laste van De Post

p 1434
Hof van Justitie 07 oktober 2019

Europese Unie – Non-discriminatiebeginsel – Geslachtsdiscriminatie – Art. 157 VWEU – Aanvullend pensioen – Bedrijfspensioenregeling met verschillende pensioenleeftijd naar geslacht – Verbod gelijkschakeling met benadeelde personen tijdens Barber-venster – Ontoereikende maatregelen om het Barber-venster te sluiten – Retroactiviteit – Rechtszekerheidsbeginsel – Geen dwingende redenen van algemeen belang – Belang van correcte wijziging pensioentoezegging om gelijke behandeling te herstellen

door - S. Knoops| p 1437
Hof van Justitie 11 september 2019

Europese Unie – Non-discriminatiebeginsel – Discriminatie op basis van handicap – Richtlijn 2000/78/EG – Verbod van discriminatie op grond van handicap – Begrip handicap – Ontslag om objectieve redenen gebaseerd op criteria van productiviteit, multi-inzetbaarheid binnen de onderneming en ziekteverzuim – Indirecte discriminatie – Redelijke aanpassingen

door - D. Cuypers| p 1439