Jaargang 83 nummer 37 van 16 mei 2020

Artikelen

De digitale authentieke volmacht

B. Verheye|p 1442

Fundamentele rechten: is alles gerechtvaardigd in de strijd tegen COVID-19?

C. Van de Heyning|p 1443

Wie is bevoegd om het land stil te leggen?

P. Popelier|p 1444

Over corona en continuïteit: bestuursrecht in tijden van quarantaine

S. De Somer|p 1445

De (ordehandhavende) rol van de burgemeester in tijden van corona

L. Todts|p 1446

COVID-19 en de overheidsopdrachten

C. De Koninck|p 1447

Reizen in tijden van corona: een lockdown van en aan de grenzen?

D. Vanheule|p 1448

Een stormparaplu voor alle door de coronacrisis getroffen ondernemingen

D. De Marez|p 1449

De virusbestendigheid van het sociaaleconomisch bestel: sociaal recht in coronatijden

F. Louckx|p 1450

Sociale verantwoordelijkheid en solidariteit in het octrooirecht in de coronacrisis

E. van Zimmeren|p 1451

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 20 november 2019

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Energie – Decreet van het Waals Gewest van 19 januari 2017 betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders – Leverancier rechtstreeks schuldenaar van de nettarieven t.o.v. de distributienetbeheerder – Doorrekening aan eindafnemer via unieke factuur – Overeenstemming met model ingevoerd bij de liberalisering van de energiesector en met de respectieve contractuele en/of reglementaire verhoudingen – 2. Energie – Decreet van het Waals Gewest van 19 januari 2017 betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders – Leverancier rechtstreeks schuldenaar van de nettarieven t.o.v. de distributienetbeheerder – Doorrekening aan eindafnemer via unieke factuur – Overeenstemming met model ingevoerd bij de liberalisering van de energiesector en met de respectieve contractuele en/of reglementaire verhoudingen

met noot van - S. Vanhove| p 1452
Hof van Cassatie 21 november 2019

Wetten, decreten en besluiten – Exceptie van onwettigheid – Wegens onwettigheid buiten toepassing verklaren van een vergunning in een geding – Gevolg – Vergunning tussen partijen in het geding buiten beschouwing gelaten

met noot| p 1461
Hof van Cassatie 07 november 2019

Architect – Onafhankelijkheid – Onverenigbaarheid van beroep van architect met dat van aannemer van openbare en private werken – Beperkte interpretatie – Toepassingsgebied niet beperkt tot cumulatie van de functie van aannemer en architect in het raam van eenzelfde bouwproject

met noot| p 1461
Hof van Cassatie 27 juni 2019

Gemeente – Gemeentelijke administratieve sanctie – Termijn waarbinnen de sanctionerend ambtenaar de gegevens moet meedelen m.b.t. de begane overtreding en het bedrag van de administratieve geldboete – Termijn van orde

p 1461
Hof van Cassatie 21 juni 2019

1. Overheidsopdrachten – Algemeen lastenkohier van de overeenkomsten van de Staat – Aannemer die een belangrijk nadeel heeft geleden – Recht om herziening van de overeenkomst te vragen – Voorwaarde – Redelijkerwijze onvoorzienbare vordering – Vordering tot herziening – Juridische aard – Rechtstreekse uitvoering van contractuele verbintenis – 2. Bewijs – Burgerlijke zaken – Bewijsmiddelen – Huiselijke registers en papieren – Feitelijk vermoeden

met noot| p 1461
Raad van State 18 december 2019

Belasting – Wet openbaarheid van bestuur – Fiscaal dossier – Verzoek tot inzage door belastingplichtige – Verzet van een buitenlandse belastingdienst – Uitzonderingsgronden – Nadeel voor rechtmatige belastinginvordering andere landen – Vertroebeling federale internationale relaties

p 1462
Raad van State 17 december 2019

Vonnissen en arresten – Tenuitvoerlegging van vonnissen en arresten – Medewerkingsplicht van bestuur aan uitvoering – Afwijkingen – Voorwaarden

p 1462
Raad van State 12 december 2019

Burgerlijke rechtspleging – Elektronische procesvoering – DPA-Deposit – Verplicht gebruik informaticasystemen beheerd door beroepsorganisaties – Blokkering gebruik informaticasysteem van Justitie – Rechtsgrond – Gerechtelijk Wetboek – Delegatie aan de Koning om nadere regels informaticasysteem te bepalen – Machtsoverschrijding

met noot| p 1463
Hof van Beroep Antwerpen 16 juli 2018

1. Bevoegdheid en aanleg – Arbeidsrechtbank – 2. Arbeidsovereenkomst – Betaalde sportbeoefenaar – Laag loon – Gevolg

p 1463
Hof van Beroep Gent 21 juni 2018

Vereffening en verdeling – a) Uitonverdeeldheidtreding – Aannemelijkheid van de onverdeeldheid – b) Notaris-vereffenaar – Ambtshalve aanwijzing door de rechter – Vordering in hoger beroep tot aanwijzing van een andere notaris-vereffenaar – Motivering

p 1464
Hof van Beroep Gent 13 oktober 2016

Erfrecht – Erfovereenkomst – Niet-opengevallen nalatenschap – Verbod – Draagwijdte – Geheel of deel van de nalatenschap – Nalatenschap van een contractpartij of een derde – Recht om inbreng of inkorting te vorderen.

p 1465
Ondernemingsrechtbank Gent, afd. Dendermonde 29 mei 2019

Faillissement – Boedelschuld – Pand op schuldvorderingen – Separatist – Bijdrage tot de boedelschulden – Onroerende voorheffing

p 1471
Politierechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent 03 oktober 2019

Verjaring – Stuiting – Opeenvolgende stuitingsdaden

p 1472
Hof van Justitie 30 januari 2020

Europese Unie – Vrij verkeer van kapitaal en betalingen – Instellingen voor collectieve belegging van effecten – Teruggave van bronbelasting – Bewijs – Objectieve onderscheidingscriteria – Per definitie of de facto gunstigere criteria voor ingezeten belastingplichtigen

door - W. Dister| p 1474
Hof van Justitie 18 december 2019

Europese Unie – Sociale zekerheid – Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels – Verordening (EG) nr. 883/2004 – Art.3 – Materiële werkingssfeer – Uitkering bij ouderdom – Vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie – Art. 7 van Verordening (EU) nr. 492/2011 – Gelijke behandeling van nationale werknemers en migrerende werknemers – Sociale voordelen – Wettelijke regeling van een lidstaat die de toekenning van een «toelage voor sporters die voor het land zijn uitgekomen» voorbehoudt aan onderdanen van die Staat

door - F. Gremmelprez| p 1476

Kanttekeningen

De eindbeslissing in het burgerlijk proces: tijd om te beslissen

J. Van Doninck