Jaargang 83 nummer 38 van 23 mei 2020

Artikelen

De Notariële Aktenbank gaat van start

B. Verheye|p 1482

De strafbaarstelling van illegale tewerkstelling van buitenlandse onderdanen na de zesde staatshervorming

K. Nevens|p 1483

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 16 januari 2020

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Strafrecht – Straftoemeting – Eenheid van misdadig opzet – Buitenlandse veroordeling – 2. Strafrecht – Straftoemeting – Eenheid van misdadig opzet – Buitenlandse veroordeling

met noot| p 1491
Hof van Cassatie 16 januari 2020

1. Gerechtsdeurwaarder – Kosten van de akten en vergoedingen – Invorderbaarheid – Na taxatie door de vorderende magistraat – Voorwaarde – Nazicht van de kwaliteit van de verleende dienst en van de gelijkvormigheid ervan met de tarifering – Geen taxatie binnen redelijke termijn – Aansprakelijkheid van de Staat – 2. Verbintenis – Betaling van geldsom – Geen betaling binnen een redelijke termijn en na aanmaning – Moratoire interest

met noot| p 1491
Hof van Cassatie 03 december 2019

1. Poging – Bestraffing van de poging – Poging tot een drugsmisdrijf, gepleegd met de verzwarende omstandigheid dat de feiten daden zijn van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging – Gecorrectionaliseerde misdaad – Facultatieve bijkomende geldboete – 2. Verdovende middelen – Verzwarende omstandigheden – Daden van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging – Bestraffing van de gecorrectionalseerde poging – 3. Straf – Motivering – Straffen die de wet aan de vrije beoordeling van de rechter laat – Verplichting tot nauwkeurige motivering

met noot van - S. Van Overbeke| p 1491
Hof van Cassatie 21 februari 2019

Burgerlijke rechtspleging – Conclusie – Minnelijke conclusietermijnenagenda – Miskenning – Sanctie – Voorwaarde – Rechterlijke bekrachtiging

p 1492
Hof van Cassatie 08 februari 2019

Burgerlijke rechtspleging – Nietigheid – Wet Potpourri I – Criterium van belangenschade versus criterium van normdoel

met noot| p 1496
Raad van State 26 november 2019

Raad van State – Administratief kort geding – Vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid – Gebrekkig opschrift verzoekschrift – Geen vermelding «bij uiterst dringende noodzakelijkheid» – Verwijzing naar rechtsbeschermingswet in verzoekschrift – Kwalificatie als vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid – Overdreven formalisme

met noot| p 1497
Hof van Beroep Antwerpen 07 november 2018

Vonnissen en arresten – Verbetering en uitlegging – Uitlegging – Gerechtskosten – Nalatenschap – Arrest dat bepaalt dat de kosten tussen partijen moeten worden omgeslagen – Draagwijdte

p 1497
Hof van Beroep Gent 12 april 2018

Beslag en executie – Voorlopige tenuitvoerlegging – a) Overgangsrecht – Potpourri V-wet van 6 juli 2017 – Familiezaken – b) Uitvoering van een eerstelijnsvonnis – Verbod of schorsing in hoger beroep – Voorwaarden

p 1499
Hof van Beroep Antwerpen 17 januari 2018

Vereffening en verdeling – Procedure – Bezwaren – Termijn – Aard – Soepele invulling

p 1500
Rechtbank van Koophandel Gent, afd. Kortrijk 24 oktober 2016

1. Hoven en rechtbanken – Rechtsmacht – Arbitragebeding – Onsplitsbaar geschil – 2. Handelstussenpersonen – Makelaar en commissionair – Verkoopcommissie-affiliatie – Begrip – 3. Lastgeving – Omvang vertegenwoordigingsbevoegdheid lasthebber – Lastgever niet gebonden door bevoegdheidsoverschrijding, behalve in geval van bekrachtiging – Bescherming van lastgever – 4. Overeenkomst – a) Ontbinding wegens wanprestatie – Uitdrukkelijk ontbindend beding – Begrip – Toepassingsgebied – Verkoopcommissie-affiliatie – Voorwaarden van uitdrukkelijk ontbindend beding niet vervuld – Gevolg – b) Opzegging – Beëindiging van overeenkomst ex nunc – Geen gedwongen tenuitvoerlegging meer mogelijk – Overeenkomst van onbepaalde duur – Opzegging op ieder ogenblik met redelijke opzeggingstermijn – Contractueel bedongen opzeggingstermijn – Verbod van rechtsmisbruik

p 1503
Vredegerecht Gent 18 november 2019

Beslag en executie – Dwangbevel – Betwiste gemeentelijke retributie – Vereiste van uitvoerbare titel – Kwalitatieve vereisten op het tijdstip van de uitvoerbaarverklaring van het dwangbevel

p 1511
EHRM 28 februari 2019

Rechten van de mens – Verbod van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling en bestraffing – Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

door - L. Reyntjens| p 1513
EHRM 28 februari 2019

Rechten van de mens – Recht op eerbiediging van het recht op privé- en gezinsleven – Ondervraging zonder verdenking van misdrijf – Legaliteitsvereiste – Bescherming tegen willekeurige inmenging

door - J. Verbelen| p 1514

Kanttekeningen

Wie is verantwoordelijk voor het optreden van VN-blauwhelmen? De Rwandese genocide en de Belgische terugtrekking uit de Ecole Technique Officielle Don Bosco

T. Ruys, L. Ferro

Recht als beroep

F. Judo